Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Аудит -> Аудит фінансової звітності

Аудит фінансової звітності

Назва:
Аудит фінансової звітності
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
42,44 KB
Завантажень:
244
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
Тема. Аудит фінансової звітності.
План.
І. Концептуальні основи побудови фінансової звітності.
Мета та склад фінансової звітності.
Економічна сутність фінансової звітності, склад та вимоги до неї.
Принципи підготовки фінансової звітності.
Організація підготовки та подання фінансових звітів (облікова політика (наказ)).
ІІ. Методика складання фінансової звітності.
2.1. Методика складання балансу.
2.2. Методика складання звіту про фінансові результати.
2.3. Методика складання звіту про власний капітал.
2.4. Методика складання звіту про рух грошових коштів.
ІІІ. Аудит фінансової звітності.
3.1. Аудит фінансової звітності.
3.2. Єдина методологія оцінити способи фінансової звітності в країнах – членах СНД.
Висновки.
Література.


ВСТУП
Бухгалтерський облік - це мова бізнесу. Якщо бізнес здійснюється у рамках окремо взятого підприємства, то дані бухгалтерського обліку використовуються для потреб внут-рішнього менеджменту в процесі прийняття управлінських рішень. Тому неможливо пере-оцінити значення повної та достовірної інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства при вирішенні поточних та перспективних господарських проблем. Для прийняття правильних управлінських рішень навіть на рівні підприємства по-винні використовуватись дані, які відповідають певним правилам, вимогам і нормам, що є зрозумілими та прийнятними для користувачів. Зокрема, щоб порівняти, наприклад, фінан-сові результати, досягнуті у попередньому та поточному звітних періодах, необхідно вико-ристовувати лише порівнянні відповідні показники, тобто такі, які визначені за єдиною методологією з використанням однакових баз розрахунку, критеріїв та правил.
З цією метою підприємство повинно розробити свою облікову політику, яка підпоряд-ковується потребам внутрішнього, менеджменту. Але, як правило, для прийняття ефектив-них управлінських рішень менеджери не обмежуються суто внутрішньою фінансовою інфор-мацією, а порівнюють її з відповідними показниками подібних підприємств, підприємств – конкурентів чи партнерів по бізнесу. Тому закономірно виникає потреба в уніфікації вимог до фінансової інформації у рамках галузі, регіону, всієї економічної системи країни.
Процес такої уніфікації називають стандартизацією бухгалтерського обліку. Стандарт у широкому розумінні – зразок, еталон, модель, що приймаються за вихідні для порівняння з ними інших подібних об'єктів. Стандартизація бухгалтерського обліку – це процес роз-робки та послідовного застосування єдиних вимог, правил та принципів до визнання, оц-інки і відображення у фінансових звітах окремих об'єктів бухгалтерського обліку.
Якщо стандартизація здійснюється у межах однієї країни, то мова йде про створення національних облікових стандартів.
Відмінності економічного розвитку та рівня організації виробництва, особливості про-блем, що вирішувались на мікро- та макрорівні кожної окремо взятої країни, зумовили суттєві відмінності у критеріях визнання та методах оцінки конкретних об'єктів бухгал-терського обліку при підготовці фінансових звітів за національним обліковим законодав-ством та стандартами. Однак інтенсивна економічна інтеграція, що розпочалась відразу після закінчення другої світової війни, призвела до необхідності стандартизації бухгал-терського обліку уже на міжнародному рівні. Утворення спільних підприємств і транснаці-ональних корпорацій, експорт капіталів, утворення та розвиток міжнародних фондових ринків – всі ці процеси вимагали відповідного стандартизованого інформаційного забез-печення.
Вирішальну роль у гармонізації фінансової звітності підприємств, розташованих у Європі, відігравала та іще й зараз відіграє Європейська комісія, яка від імені Ради Європейської співдружності видає директиви, головною метою яких є уніфікація та гармонізація фінан-сової звітності у першу чергу транснаціональних компаній та порядок її аудиту.
У 1973 році за сприяння 00Н та Організації Європейської економічної співдружності було засновано Комітет із Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО), ме-тою створення якого була розробка та публікація стандартів бухгалтерського обліку, що їх мають дотримуватись при складанні фінансових звітів у всьому світі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 Дипломна робота на тему: Аудит фінансової звітності

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок