Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Аудит -> Облік, аналіз та аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів в сучасних умовах господарювання

Облік, аналіз та аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів в сучасних умовах господарювання

Назва:
Облік, аналіз та аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів в сучасних умовах господарювання
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
1,79 KB
Завантажень:
162
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Додаток 1


Підприємство «Розрахунковий департамент ВАТ «АК «Київводоканал”
Територія
Орган державного управління
Галузь
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: тис. грн | Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за ЗКГНГ
за КВЕД
Контрольна сума | КОДИ
2001
13729903
32229101
6024
18111
15.83.0
Баланс
на _____1 січня__________ 2001 р.
Код за ДКУД 1801001
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість | 010 | 232,2 | 213,8
первісна вартість | 011 | 296,8 | 305,1
знос | 012 | 74,6 | 101,7
Незавершене будівництво | 020
Основні засоби:
залишкова вартість | 030 | 892,1 | 867,0
первісна вартість | 031 | 1025,3 | 1025,3
знос | 032 | 135,2 | 160,3
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040
інші фінансові інвестиції | 045
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 125 | 329
Відстрочені податкові активи | 060
Інші необоротні активи | 070
Усього за розділом I | 080 | 1032,5 | 1325,1
II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси | 100 | 1230,2 | 2356,1
тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110
незавершене виробництво | 120
готова продукція | 130 | 523,1 | 463,5
товари | 140
Векселі одержані | 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чисто реалізаційна вартість | 160 | 1254,2 | 2323
первісна вартість | 161
резерв сумнівних боргів | 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом | 170 | 4,5 | 12,9
за виданими авансами | 180
з нарахованих доходів | 190
із внутрішніх розрахунків | 200
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210
Поточні фінансові інвестиції | 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті | 230 | 3251,2 | 3562,1
в іноземній валюті | 240
інші оборотні активи | 250
Усього за розділом II | 260 | 6235,4 | 6953,2
III. Витрати майбутніх періодів | 270
Баланс | 280 | 7295,2 | 8231,5
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал | 300 | 5236,4 | 5236,4
Пайовий капітал | 310
Додатковий вкладений капітал | 320
Інший додатковий капітал | 330
Резервний капітал | 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 236,5 | 956,3
Неоплачений капітал | 360 | ( ) | ( )
Вилучений капітал | 370 | ( ) | ( )
Усього за розділом I | 380 | 5472,9 | 6192,7
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу | 400
Інші забезпечення | 410
Цільове фінансування | 420
Усього за розділом II | 430
III. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків | 440 | 563,2 | 965,2
Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450
Відстрочені податкові зобов’язання | 460
Інші довгострокові зобов’язання | 470
Усього за розділом III | 480
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків | 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510
Векселі видані | 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 1235,2 | 1984
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів | 540
з бюджетом | 550 | 150 | 661
з позабюджетних платежів | 56
зі страхування | 570 | 25 | 43
з оплати праці | 580 | 23,4
з учасниками | 590
із внутрішніх розрахунків | 600
Інші поточні зобов’язання | 610 | 132 | 465
Усього за розділом IV | 620 | 1632,2 | 3025,3
V. Доходи майбутніх періодів | 630
Баланс | 640 | 7295,2 | 8231,5
Керівник _______________________
Головний бухгалтер ______________

Завантажити цю роботу безкоштовноДипломна робота на тему: Облік, аналіз та аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів в сучасних умовах господарювання

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок