Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> БЖД -> Особливості правового регулювання праці державних службовців

Особливості правового регулювання праці державних службовців

Назва:
Особливості правового регулювання праці державних службовців
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
35,63 KB
Завантажень:
365
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.7

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
ПЛАН
ВСТУП
1. Особливості правового регулювання праці державних службовців
2. Обмеження при прийомі на роботу державних службовців
3. Трудовий договір, як підстава виникнення службово-трудових відносин на державній службі
4. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення державних службовців.
5. Припинення трудових відносин з державними службовцями.
ВИСНОВОК
Використана література
ВСТУП
З метою забезпечення якісного виконання дер-жавними службовцями функціонально-посадових обов'язків, реалізації наданих їм законом службово-трудових прав, дотримання правообмежень законодавець встановлює систему юридичних га-рантій регулювання праці державних службовців. Від повноти, достатності і якості останніх прямо залежить задоволеність державного служ-бовця своєю трудовою діяльністю, місцем у соці-ально-професійній ієрархії суспільства, бажання чи небажання підтримувати й надалі службово-трудові відносини з державними органами, під-приємствами, організаціями, установами. Слово «гарантія» означає - забезпечення, порука. Гара-нтувати - забезпечувати, доручати, встановлюва-ти гарантії. Термін «гарантія» також застосову-ється для позначення засобів, за допомогою яких здійснюється забезпечення. Зазначається, що поняття «гарантії» охоплює усю сукупність об'єк-тивних і суб'єктивних факторів, спрямованих на забезпечення й реалізацію прав, свобод громадян, на усунення можливих причин та перегляд їх не-повного або неналежного здійснення і захист прав від порушень. Ці фактори різноманітні і за своєю природою та характером виступають як умови, засоби, способи, прийоми та методи забезпечен-ня процесу реалізації прав і свобод учасників су-спільних відносин.
У цій курсовій роботі я розкрию особливості правового регулювання праці державних службовців, їх права та обов’язки, порядок проходження та припинення державної служби, їх матеріальне забезпечення. Від якості виконання своїх функціональних обов’язків службовцями залежить стан нашого життя.
1. Особливості правового регулювання праці державних службовців
Службово-трудові відносини, тобто відносини між державними службовцями та державними органами, підприємствами, устано-вами, організаціями з приводу застосування здібностей перших до продуктивної праці, складають об'єктивну основу правового регу-лювання праці. «Праця виступає як регулятор трудових відносин». Організація і функціонування державної служби, застосу-вання здібностей до праці державних службовців постійно відчува-ють на собі вплив правового регулювання. «Вдосконален-ня правового регулювання використання трудових ресурсів, - за-значає С.А.Іванов, - передбачає насамперед удосконалення право-вого регулювання праці».
Сьогодні спостерігаються різні підходи вчених до з'ясування сутності, природи і складу поняття правового регулювання чи ме-ханізму правового регулювання. Так, В.М.Корельський та В.Д. Перевалов вказують: «У теорії права механізмом правового регулю-вання називають систему юридичних засобів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання». Причому до елементів, скла-дових частин механізму правового регулювання вони відносять: юридичні норми, нормативно-правові акти, акти офіційного тлу-мачення, юридичні факти, правовідносини, акти реалізації прана, правозастосовчі акти, правосвідомість, режим законності. С.О.Комаров вважає, що механізм правового регулювання виражає діяльнісну сторону процесу переводу нормативності права в упорядкованість суспільних відносин. «При цьому, - на його дум-ку, - правове регулювання являє собою тривалий процес, який роз-падається на стадії, на кожній з котрих працюють особливі юриди-чні засоби, котрі у сукупності і складають механізм правового регулювання». З точки зору вченого, правове регулювання охоплює на-ступні стадії:
1) прийняття норми права та її загальний вплив;
2) виникнення суб'єктивних прав і суб'єктивних юридичних обов'язків;
3) реалізація суб'єктивних прав і суб'єктивних юридичних обов'язків, втілення їх в конкретній практичній поведінці учасників суспільних відносин;
4) застосування права.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
Дипломна робота на тему: Особливості правового регулювання праці державних службовців

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок