Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Інформатика, комп'ютери, програмування -> Електронний бізнес

Електронний бізнес

Назва:
Електронний бізнес
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
36,00 KB
Завантажень:
82
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
“Електронний бізнес”


Вступ
Електронна комерція сформувалася як світове еко-номічне явище і заявляє про себе як галузь національ-ної української економіки, що вимагає певного став-лення фахівців до її ролі в сучасній бізнес-освіті.
Е-комерція є важливою сферою застосування бізне-су і науки, яка потребує відповідного дослідницького і методичного відпрацювання і викладання її як само-стійної бізнес-дисципліни.
Західні фахівці вважають, що електронна комерція має вивчатися у межах навчальної програми бізнес-школи, а не як окремий предмет, причому викладання факультативних курсів з електронної комерції доціль-не нетривалий час, і мета бізнес-шкіл — зробити їх не-потрібними через 3—5 років.
Згідно з іншими твердженнями, електронна комер-ція як навчальна дисципліна має бути невід'ємною скла-довою сучасної бізнес-освіти. Місце її на перетині тра-диційних бізнес-дисциплін (менеджменту, маркетингу, логістики, основ фінансів, обліку, комерційної діяльності тощо) та інформаційних предметів (інформати-ки, комп'ютерних мереж і систем, систем управління базами даних, "Web-програмування та ін.).
Вивчення Е-комерції сприятиме формуванню в май-бутніх фахівців економічного профілю цілісної систе-ми знань про електронну комерцію як складову елект-ронного бізнесу, здобуттю практичних навичок із здійс-нення ділових операцій електронними засобами глобальної комп'ютерної мережі Інтернет. Цього мож-ливо досягти за рахунок опанування:—
базових основ функціонування Інтернет;—
основних напрямів розвитку електронної комер-ції і способів її ведення;—
механізмів підтримки як електронної комерції, так і електронного бізнесу загалом: особливостями сис-тем платежів для Е-комерції, правових аспектів комер-ції в Інтернет, специфіки реклами і маркетингу в гло-бальній мережі;—
проблем безпеки і захисту інформації під час здій-снення ділових операцій через Інтернет;—
практичних аспектів роботи вітчизняних систем електронної комерції і перспектив їх розвитку.
Спеціаліст, чиї професійні, ділові інтереси фокусу-ються в галузі електронної комерції, повинен:
1) аналізувати нормативну і економіко-технологічну інформацію в галузі електронної комерції;
2) обґрунтовувати прогностичні оцінки;
3) здійснювати закупівлі в Інтернет з використан-ням різнотипних електронних платіжних систем;
4) мати уявлення про:—
влаштування і принципи функціонування вірту-альних крамниць;—
системи безпеки, які використовуються при роз-рахунках через глобальну мережу;—
віртуальні підприємства і віртуальні продукти;—
використання можливостей Інтернет для корпо-ративного бізнесу.
Особливістю дисципліни є її «вимогливість» до ста-ну матеріально-технічної бази навчального закладу. Ви-вчення практичних основ електронної комерції потре-бує достатньої кількості персональних комп'ютерів, з яких здійснюється доступ до глобальної мережі Інтернет через потужні канали зв'язку. Це є першою і чи не найголовнішою умовою того, щоб теоретичні положення можна було практично відпрацьовувати у режимі реального часу, моделюючи реальні економічні ситуації для ведення електронної комерції.
Хоча вітчизняна економіка ще далека від масового переходу на мережеві принципи функціонування, водно-час із нарощуванням тенденцій інформатизації українсь-кого суспільства зростатиме й потреба у спеціальних знан-нях щодо мережевої економіки і володіння практични-ми навичками роботи в Інтернет-секторі.


Лекція № 1.
Е-бізнес і Е-комерція
Загальні поняття. Переваги Е-комерції
Інтернет з глобальної поштової та інформаційно-пошукової системи перетворюється на інструмент ве-дення сучасного бізнесу, заснованого на принципах ме-режевої економіки.
Електронний бізнес (Е-бізнес) — ділова активність, що вико-ристовує можливості глобальних інформаційних мереж для пе-ретворення внутрішніх і зовнішніх зв'язків компанії з метою створення прибутку.
Найважливішою складовою Е-бізнесу є Е-комерція, яка охоплює не тільки операції купівлі-продажу, а й супровід процесів створення попиту на продукцію і по-слуги, автоматизацію адміністративних функцій, пов'я-заних з он-лайновими продажами і обробленням замов-лень, а також із вдосконаленням обміну інформацією між партнерами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 Дипломна робота на тему: Електронний бізнес

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок