Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Економічні теми -> Автоматизація відомості 3.2 аналітичного обліку розрахунків з підзвітними особами

Автоматизація відомості 3.2 аналітичного обліку розрахунків з підзвітними особами

Назва:
Автоматизація відомості 3.2 аналітичного обліку розрахунків з підзвітними особами
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
15,62 KB
Завантажень:
487
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Дипломна робота
на тему:
“Автоматизація відомості 3.2 аналітичного обліку розрахунків з підзвітними особами”.
ЗМІСТ:
Вступ………………………………………………………… 4
I. Теоретична частина
Документооформлення……………………………………. 8
Відшкодування витрат по відрядженню…………………. 13
Електронні таблиці Excel. Введення формул та функцій. 18
Практична частина
Постановка задачі та автоматизація…............................. 25
Роздрук вихідних даних………………………................. 28
Висновок……………………………………………………………….. 29
Список використаної літератури……………………………………... 30
Д. Р. – 313
Зм. | Арк. | № документа | Підпис | Дата
Розроб. | Літера | Аркуш | Аркушів
Перевірив
ВСТУП.
Бухгалтерський облік — система суцільного, неперервного спос-тереження й контролю за господарськими процесами підприємс-тва, що передбачає виявлення, вимірювання, реєстрацію, нако-пичення, узагальнення, зберігання та передачу інформації про ді-яльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який веде підприємство. Фінансова, податкова, статис-тична та інші види звітності, що використовують гро-шовий вимірник, базуються на даних бухгалтерського обліку.
Мета ведення бухгалтерського обліку і складання фі-нансової звітності — надання користувачам для прийнят-тя рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошо-вих коштів підприємства.
Правові основи регулювання, організації та ведення бухгалтерського обліку й складання бухгалтерської звіт-ності на підприємствах визначені в Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16. 07. 1999 p. № 996-XIV. Порядок організації та веден-ня обліку регламентується Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО), Планом рахунків бух-галтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і гос-подарських операцій підприємств та Інструкцією про зас-тосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженими наказом Мініс-терства фінансів України від ЗО. 11. 1999 р. № 291 на виконання Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.
Для бухгалтерського обліку характерними є:
- реєстрація усіх без винятку господарських операцій;
- документування;
- наявність спеціальних прийомів і способів обробки отриманих даних.
Д. Р. – 313 | Арк
Зм. | Арк. | № документа | Підпис | Дата
Отже, бухгалтерський облік є суцільним і докумен-тальним.
Перед бухгалтерським обліком стоять такі завдання:
неперервне, суцільне, взаємопов’язане та документальне відображення економічних процесів і явищ в усіх галузях економіки;
забезпечення керівництва достовірною своєчасною ін-формацією про економічні явища та процеси, про стан засо-бів господарювання для прийняття управлінських рішень;
створення необхідної інформаційної бази для пла-нування, стимулювання, організації, регулювання, ана-лізу та контролю;
забезпечення контролю за законністю та доцільніс-тю здійснення операцій;
забезпечення контролю за наявністю та рухом май-на, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
сприяння зміцненню законності у виробничій, фі-нансово-господарській діяльності підприємства.
Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться від дня реєстрації підприємства до його ліквідації. Згідно із статтею 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» він базується на таких принципах:
Обачності — в бухгалтерському обліку підприємс-тва застосовують методи оцінки, які мають запобігати за-ниженню оцінки зобов’язань і завищенню оцінки активів і доходів.
Повного висвітлення — в обліку має міститися вся
інформація, що відображає фактичні й потенційні нас-лідки господарських операцій і подій, які впливають на прийняття рішень.
Автономності — кожне підприємство розглядаєть-ся як юридична особа, відокремлена від його власників.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Дипломна робота на тему: Автоматизація відомості 3.2 аналітичного обліку розрахунків з підзвітними особами

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок