Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Менеджмент -> Аналіз торгівельної діяльності підприємства

Аналіз торгівельної діяльності підприємства

Назва:
Аналіз торгівельної діяльності підприємства
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
26,52 KB
Завантажень:
526
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Аналіз торгівельної діяльності підприємства


Господарські операції КП “Терра”
Номер опера-ції |
Зміст господарських операцій |
За загальним Планом рахунків
Д-т |
К-т
1 |
Оприбутковано товари, що на-дійшли від вітчизняних постача-льників на суму 100 000 грн. (без ПДВ) |
282 "Товари в торгівлі" |
631 "Розраху-нки з вітчиз-няними поста-чальниками"
Відображено податковий кредит з ПДВ - 20 000 грн. |
641 "Розраху-нки за подат-ками" |
631 "Розраху-нки з вітчиз-няними поста-чальниками"
Нараховано товарну надбавку підприємства –
56 000 грн. |
282 "Товари в торгівлі" |
285 "Торгова націнка"
2 |
Здано виторг від реалізації това-рів у касу підприємства -148 200 грн. |
301 "Каса в національній валюті" |
702 "Дохід від реалізації товарів
Відображено податкове зобов'я-зання з ПДВ - 24 700 грн. |
702 "Дохід від реалізації то-варів" |
641 "Розраху-нки за подат-ками"
Списано продажну вартість реалізованих товарів -148 200 грн. |
791 "Результат основної
ді-яльності" |
282 "Товари в торгівлі"
3 |
Передано готівку з каси на пото-чний рахунок підприємства -148 200 грн. |
311 "Поточні рахунки в на-ціональній ва-люті" |
301 "Каса в національній валюті"
4 |
Відповідно до складеного розра-хунку списано торгову націнку, віднесену до реалізованих товарів (методом "сторно") - 53 200 грн. |
791 "Результат основної
дія-льності" |
285 "Торгова націнка"
5 |
Внесено учасниками грошові ко-шти на поточний рахунок підпри-ємства в погашення заборговано-сті за внесками до статутного ка-піталу - 1600 грн. |
311 "Поточні рахунки в на-ціональній ва-люті" |
46 "Неоплачений капітал"
6 |
Придбано у вітчизняних постача-льників торговельне обладнання вартістю 2000 грн. (без ПДВ) |
152 "Придбан-ня (виготов-лення) основ-них засобів" |
631 "Розраху-нки з вітчизняними постачальниками”
Відображено податковий кредит з ПДВ - 400 грн. |
641 "Розраху-нки за подат-ками" |
631 "Розраху-нки з вітчиз-няними поста-чальниками"
7 |
Отримано від учасників у пога-шення заборгованості за внесками до статутного капіталу оргтехніку вартістю 2500 грн. (Об'єкти оцінено комісією за справедливою вартістю) |
152 "Придбан-ня (виготов-лення) основ-них засобів" |
46 "Неоплачений капітал"
8 |
Введено в експлуатацію об'єкти ос-новних засобів на суму 4500 грн., у тому числі: торговельне обладнання - 2000 грн.; оргтехніку - 2500 грн. |
104 "Машини та обладнан-ня" |
152 "Придбан-ня (виготов-лення) основ-них засобів"
9 |
Списано зі складу виробничі за-паси на господарські потреби підприємства — 600 гри. |
80 "Матеріа-льні витрати" |
20 "Виробничі запаси"
10 |
Передано зі складу в експлуата-цію малоцінні та швидкозношу-вані предмети — 239,40 грн. |
80 "Матеріа-льні витрати" |
22 "Малоцінні та швидкозно-шувані пред-мети"
11 |
Нараховано заробітну плату
працівникам підприємства - 7000 грн. |
81 "Витрати на оплату праці" |
661 “Розрахунки за заробіт-ною платою"
12 |
Нараховано відрахування на со-ціальні заходи від заробітної пла-ти працівників підприємства — 2661,40 грн., у тому числі:
32% — внески на пенсійне стра-хування - 2240 грн. |
82 "Відраху-вання на соці-альні заходи" |
651 "За пен-сійним забез-печенням"
2,5% — внески на страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності - 175 грн. |
82 "Відраху-вання на соці-альні заходи" |
652 "За соціа-льним страху-ванням"
1 ,02% — внески на страхування від нещасного випадку на вироб-ництві - 71,40 грн. |
82 "Відраху-вання на соці-альні заходи" |
652 "За соціа-льним страху-ванням"
2,5% — внески на страхування на випадок безробіття - 175 грн. |
82 "Відраху-вання на соці-альні заходи" |
653 "За страхування на ви-падок безро-біття"
13 |
Утримано із заробітної плати працівників підприємства -1 230,40 грн., у тому числі: прибутковий податок з грома-дян - 1000 грн. |
661 "Розраху-нки за заробі-тною платою" |
641 "Розраху-нки за подат-ками"
1 - 2 % внески на пенсійне стра-хування - 100 грн. |
661 "Розраху-нки за заробі-тною платою" |
651 "За пен-сійним забез-печенням"
0,25 - 0,5 % внески на страху-вання у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності -25,60 грн.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 Дипломна робота на тему: Аналіз торгівельної діяльності підприємства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок