Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Інше -> Місце і роль права в системі соціальних норм

Місце і роль права в системі соціальних норм

Назва:
Місце і роль права в системі соціальних норм
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
6,18 KB
Завантажень:
249
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.7


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат
на тему:
Місце і роль права
в системі соціальних норм


Соціальні норми — це загальні правила пове-дінки людей у суспільстві, що зумовлені об'єктивни-ми закономірностями, є результатом свідомої вольо-вої діяльності певної частини чи всього суспільства і забезпечуються різноманітними засобами соціаль-ного впливу.
Залежно від способу їх утворення й забезпечення соціальні норми класифікують як: юридичні; мо-ральні; корпоративні (громадських організацій, по-літичних партій, інших об'єднань громадян); звичаї чи традиції.
Залежно від сфери соціальних відносин, що регу-люються нормами, їх поділяють на: економічні; по-літичні; сімейні; релігійні; етики та естетики; орга-нізаційні; соціально-технічні.
Юридичні (правові) норми — загальнообов'язкові, формально визначені правила поведінки, що вста-новлені (санкціоновані) державою, охороняються, захищаються і гарантуються нею та містяться в нор-мативно-правових актах.
Моральні норми — правила поведінки, що базую-ться на моральних поглядах суспільства на добро і зло, справедливе й несправедливе, гуманне й негу-манне, а забезпечуються насамперед внутрішньою переконаністю та силою громадської думки.
Корпоративні норми — правила поведінки, що встановлюються й забезпечуються політичними пар-тіями, громадськими організаціями та іншими об'-єднаннями людей.
Звичаї чи традиції — правила поведінки, що істо-рично склались і увійшли (перетворились) у звичку людей.
Аби показати, що право є особливим видом соці-альних норм, слід порівняти ознаки правових та ін-ших соціальних норм.
Так, правові норми, що у своїй сукупності утво-рюють право:*
виникають разом із виникненням держави;*
встановлюються чи санкціонуються державою;*
виражають волю керівної частини суспільства;*
утворюють внутрішньо узгоджену цілісність, єд-ність (систему права);*
існують у суспільстві як одна система норм;*
формулюють правила поведінки у вигляді прав та обов'язків;*
правила поведінки формально визначені за зміс-том;*
мають певні форми зовнішнього виразу;*
мають точно визначені межі дії;*
забезпечуються державним примусом та іншими засобами.
Інші соціальні норми, що утворюють систему со-ціального регулювання:*
існують у будь-якому суспільстві;*
встановлюються чи санкціонуються іншими суб'єктами;*
виражають волю різноманітних частин населен-ня;*
можуть існувати й безсистемне, не будучи внут-рішньо узгодженими;*
існують здебільшого у вигляді декількох віднос-но самостійних систем нормативного регулю-вання;*
виражаються не тільки через права та обов'яз-ки, а й через загальні принципи, цілі, гасла то-що;*
зазвичай позбавлені формальної визначеності;*
можуть виражатись у будь-яких, не завжди фік-сованих, формах;*
не завжди мають точно визначені межі дії;* 
забезпечуються  звичкою,  внутрішнім  переко-нанням,  моральним,  громадським впливом та іншими позадержавними засобами. Отож, право, як особливий вид соціальних норм, відрізняється від інших соціальних норм взаємо-зв'язком із державою, напрямками впливу на су-спільні відносини.
Кожне суспільство має регулювати відноси-ни між людьми, здійснювати охорону і захист таких відносин. Таке регулювання і охорона суспільних від-носин здійснюється з допомогою соціальних норм. У системі таких норм право посідає провідне місце. В юридичній літературі право розглядають як загальносоціальне явище і як волевиявлення держави (юридичне право).
Як загальносоціальне явище право характеризує-ться певною свободою та обґрунтованістю поведінки людей, тобто відповідними можливостями суб'єктів суспільного життя, що об'єктивно зумовлені розвит-ком суспільства, мають бути загальними і рівними для всіх однойменних суб'єктів. З таких позицій право поділяють на: права людини; права об'єднань, груп, верств; права нації, народу; права людства.
Юридичне право — це свобода та обґрунтованість поведінки людей відповідно до чинних норма-тивно-правових актів та інших джерел права.
Твердження про те, що право відірване від держа-ви, привело до виникнення різноманітних концеп-цій праворозуміння: природного права, позитивного права, права реалістичного, психологічного тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Дипломна робота на тему: Місце і роль права в системі соціальних норм

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок