Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> Позов

Позов

Назва:
Позов
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
39,03 KB
Завантажень:
42
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
Позов
§ 1. Поняття, види та елементи позову
Позовне провадження — це вид провадження у цивільному процесі, в якому розглядається спір про право цивільне, тобто спір, який виникає з цивільних, сімейних, трудових і коопера-тивних правовідносин. Наявність спору про право цивільне ви-значає і іншу характерну рису цього провадження: участь у ньому двох сторін — позивача та відповідача. Позовне про-вадження є основним видом провадження, що притаманне ци-вільному процесу з давніх часів. Так само за давнім римським правом процесу був притаманний інститут позову та позовно-го провадження.
Значення позовного провадження зумовлюється і тим, що усі цивільні процесуальні норми, які визначають загальну час-тину цивільного процесуального права та розгляд справи за стадіями поширюється саме на справи позовного провадження. Справи інших проваджень (провадження у справах, які вини-кають з адміністративно-правових відносин, та окремого про-вадження) розглядаються вже за загальними правилами позов-ного провадження з урахуванням винятків та доповнень, ви-значених спеціальними нормами про ці провадження (ст.ст. 237 і 255 ЦПК).
Засобом захисту прав особи у позовному провадженні є по-зов. Позов — це матеріально-правова вимога позивача до від-повідача, звернена через суд або інший орган цивільної юрис-дикції про захист порушеного, оспореного чи невизнаного права або законного інтересу, який здійснюється у певній, визна-ченій законом, процесуальній формі.
Зважаючи на те, що поняття „позов" та похідні від нього понятя застосовуються цивільним процесуальним та матеріаль-ними галузями права, у теорії сформувалося кілька точок зору з приводу поняття та суті позову. На думку одних, позов — це інститут цивільного процесуального права, інших — інсти-тут матеріального права. Однак, переважна більшість учених вказує на універсальність цього поняття, тобто поєднання ма-теріально-правового та процесуального аспектів.
Позов як складне явище має кілька елементів, до яких на-лежать: предмет, підстава, зміст.
Предмет позову — це частина позову, яка складає мате-ріально-правову вимогу позивача до відповідача. У процесі розгляду справи по суті позивач має право змінити предмет позову (ст. 103 ЦПК), тобто, звернувшись до суду з однією вимогою, у процесі розгляду справи він може змінити цю ви-могу іншою. Однак зміна предмета позову можлива лише про-тягом розгляду справи по суті і в межах спірних правовідно-син. Інакше позивач має право пред'явити самостійний позов за загальними правилами.
Підстава позову — це частина позову, яка відображає об-ставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги (п. 4 ст. 137 ЦПК) і докази, що стверджують позов (п. 5 ст. 137 ЦПК).
Підстави позову, які стверджують, що спірне право нале-жить позивачу, а на відповідача покладені певні обов'язки, складають активну підставу. До їх складу входять також фак-ти, які обґрунтовують належність доказів до справи, що пози-вач і відповідач є суб'єктами прав та обов'язків спірних пра-вовідносин.
Пасивну підставу позову становлять факти, з яких вба-чається, що відповідач вчинив дії, спрямовані на заперечення права позивача або утвердження за собою права, яке йому не належить. Це факти з приводу подання позову, які покликані обґрунтувати необхідність захисту прав чи інтересів позивача. Вони свідчать, що право позивача порушене, оспорене чи не-визнане, є загроза у його порушенні чи необхідність у зміні існуючих між сторонами правовідносин.
Зміст — це частина позову, яка відображає звернену до суду вимогу про здійснення певних дій, пов'язаних із застосу-
ванням конкретних способів захисту порушеного, оспореного чи невизнаного права.
Елементи позову індивідуалізують його, допомагають вста-новити тотожність з іншими, що має вирішальне значення для порушення справи у суді та розвитку процесу у спорі (п. З ст. 136 ЦПК).
У вимозі до суду про порушення його діяльності на захист права визначається і спосіб бажаного захисту, як результат, на досягнення якого спрямовується така діяльність.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 Дипломна робота на тему: Позов

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок