Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> дипломна робота українською мовою: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством / сторінка 13

Назва:
Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
67,32 KB
Завантажень:
284
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
303-304].
Отже, господарським є договір, укладений між суб'єк-тами господарської (в тому числі підприємницької) діяльності або між одним чи декількома такими особами і негосподарюю-чою юридичною особою з приводу чи у зв'язку зі здійсненням ними господарської (зокрема підприємницької) діяльності [41, с. 305].
Основною характеристикою договору як загально правової категорії є його узгоджувальний характер, а тому будь-який договір може бути визначений через поняття спільного правового акту суб’єктів – домовленості, яка слугує підставою виникнення відносин, за якими визначається правовий характер. Тут слід зробити деякі застереження. Узгодження може бути дійсно вільним за умови, що суб’єкти договору є не тільки формально рівними, але й фактично рівноцінними, тобто жоден з них не має можливості примусово впливати на волю та волевиявлення контрагента. Проте недооцінка різного роду фактичної нерівності сторін договору, яка породжує різні інтереси, тобто неврахування економічного та соціологічного факторів, може призводити до деформації суспільних відносин. Але упорядкування суспільних відносин і створення гармонії між членами суспільства як мета права в найширшому розумінні, власне, і може дося-гатися завдяки "урівноваженню" та-кої нерівності шляхом введення до-даткової (адресної) імперативності для суб'єктів, які мають відповідні переваги (зокрема, в договорах при-єднання, державних контрактах, до-говорах із природними монополіста-ми). Слід визнати, що законодавець не завжди може впливати на силь-нішого суб'єкта за допомогою право-вих засобів, а в деяких сферах подо-лання нерівності договірних сторін може досягатися лише за допомогою суто політичних засобів, як це відбу-вається в сфері міжнародних відно-син [11, c. 45].
Господарський договір як різно-вид індивідуально-правового догово-ру є цілісним об'єктом, складним та багатогранним, має різні прояви. Си-стемно-функціональний аналіз гос-подарського договору дозволяє розг-лянути його як підсистему системи вищого рівня (всіх господарських відносин, що складаються в суспіль-стві). Причому така підсистема, з од-ного боку, піддається "зовнішньому" регулюванню (нормами права, акта-ми правозастосування), а з другого - перебуває в процесі саморегуляції [11, c. 45].
Господарський договір як соціальна підсистема має властивості гомеостазу, тобто здатність протистояти збуренням з боку зовнішнього середовища за рахунок автономності та стабільності внутрішньої організації. Характер процесу управління в такій системі зумовлений призначенням господарського договору і полягає в тому, щоб за допомогою певної регламентації дій його учасників забез-печити відповідність їх поведінки інтересам один одного. Насамперед договір справляє безпосередній вплив на елементи, що управляються (шляхом визначення прав та обо-в'язків сторін, зафіксованих в дого-ворі). Крім того, на основі зворотно-го зв'язку договір має забезпечувати відповідність стану елементів, що уп-равляються, відповідній програмі або меті системи (виконання догово-ру): у випадку "перешкод" (неналеж-ного виконання договору), які зава-жають нормальному функціонуван-ню системи, система приводиться у рівновагу за допомогою особливих за-собів впливу (санкцій). Системність договору виявляється не лише в тому, що він є цілісністю суто юридичних компонентів (суб'єкт, об'єкт, зміст), але й програмою, спря-мованою на досягнення цілей його учасників, такою, що відображає в системній єдності інтереси учасни-ків. Іншими словами, договір є про-грамою зв'язків та взаємодії між ок-ремими індивідами, їх колективами, спільнотами, які переслідують власні цілі. Принципово важливо, що в та-ких соціальних зв'язках можна роз-різняти кооперативні та конфліктні зв'язки, оскільки це дає можливість визначити напрямки розв'язання конфліктів інтересів сторін договору, особливо у догово-рах за участю держави, таких, що ма-ють чітко виражену соціальну спря-мованість [11, c.46].
Договір виступає засобом органі-зації соціальних зв'язків між окреми-ми суб'єктами, дії яких певним чи-ном мотивуються, тобто формуються під впливом певного інтересу.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Дипломна робота на тему: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок