Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> Українською мовою дипломна робота: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством / сторінка 14

Назва:
Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
67,32 KB
Завантажень:
283
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Через це в соціологічному аспекті можна визначити господарський договір як засіб узгодження інтересів його учас-ників (приватних, приватно-публіч-них, публічних) щодо організації та здійснення господарської діяльності. Узгоджувальний характер договору визначає складну структурованість дій контрагентів. В літературі визна-чено стадії таких дій:
1) орієнтуваль-на (аналіз суб'єктом практичної си-туації та можливостей її вирішення з урахуванням власних інтересів та можливостей);
2) нормативна (вияв-лення законодавчих вимог, яким має підпорядковуватися діяльність в конкретній ситуації);
3) підготовча (постановка цілей та планування дій);
4) юридико-конструктивна (конкре-тизація або формування в угодах конкретних прав та обов'язків);
5) виконавча (здійснення поставле-них цілей у відповідності із приписа-ми закону та прийнятими на себе зо-бов'язаннями);
6) контрольна (ана-ліз та, за необхідності, коригування виконуваної діяльності);
7) оціночна (визначення повноти досягнення ре-зультату, відповідності його обраній правовій моделі та поставленій меті).
В ряді випадків зазначені стадії мо-жуть також доповнюватися правоза-
хисною стадією, тобто зверненням суб'єкта до юрисдикційного органу за захистом охоронюваних прав та інтересів, або правозабезпечувальною стадією, тобто застосуванням власних правомірних способів впли-ву на несправного контрагента [44, c. 44]. Очевидно, що на кожній з цих стадій суб'єкт знаходиться під впли-вом двох чинників: власного інтересу та об'єктивних можливостей, які складаються не тільки із дозволянь, а й із заборон та позитивних зобо-в'язань, що зафіксовані в позитивному законодавстві. Комплекс таких методів впливу на суб'єкта адекватно чи ні, повно або частково, але, будучи загальнообов'язковим, відтворює уя-ву законодавця про те, яким має бути правовий режим у відповідній сфері суспільних відносин.
Оскільки право є складним та ба-гаторівневим явищем, одним із рів-нів у ньому має виділятися великий за значенням та обсягом ненорма-тивний (у вузько юридичному зна-ченні) за своїм характером масив до-говірного регулювання, який не мо-же бути зведений до нормозастосування або регламентованого норма-ми права правовідношення [45, c. 56]. Юридична норма як правило по-ведінки, що виходить від держави та ним охороняється, будучи абстракт-ною моделлю правовідношення, нор-ма в загальному вигляді визначає можливу поведінку однієї сторони майбутнього відношення та юридич-ну обов'язковість певних дій або ут-римання від дій іншою стороною такого відношення [30, c. 54]. В індиві-дуальному ж договорі закладається конкретна вольова модель правовід-ношення, яка виникає відповідно до закону на основі договору. Під такою загальною договірною програмою, очевидно, слід розуміти сукупність умов договору про права та обов'язки, пропорційно розподілені між учасниками договірного правовідно-шення на підставі їх угоди, реалі-зація яких спрямовується на досяг-нення юридичної мети договору. І хо-ча правила (суб'єктивні права та обов'язки) сторін, які самостійно встановлюються ними в договорі, і не мають характеру обов'язковості для усіх, вони забезпечуються мож-ливістю застосування державного примусу з метою захисту прав та за-конних інтересів сторін. Законода-вець, надаючи можливість суб'єктам суспільних відносин встановлювати для себе умови, на яких відбувати-меться їх взаємодія в певних сферах (господарської діяльності, трудових відносин, земельних відносин тощо), і в низці випадків стимулюючи іні-ціативність суб'єктів, фактично санк-ціонує "запуск" неюридичних (у ро-зумінні не передбачених законом або нормативно-правовим актом) регу-ляторів таких відносин. При визна-ченні змісту договору сторони, вра-ховуючи зміст законодавчих правил, від яких дозволяється відхилятися, мають можливість оцінити, наскіль-ки запропоноване законодавцем за-гальне правило (модель правовідно-шення) відповідає інтересам кожної сторони. А точніше - наскільки воно відповідає узгодженню, координації інтересів кожного з контрагентів, яка є необхідною для досягнення певно-го результату взаємодії сторін, адже такі інтереси потенційно можуть бу-ти не тільки солідарними, але й конфліктними [11, c.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Дипломна робота на тему: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок