Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> Скачати безкоштовно: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством / сторінка 21

Назва:
Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
67,32 KB
Завантажень:
284
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
39].
Окрім того, інколи визначити окремі ви-падки недійсності, виходячи лише із загаль-ного правила, тобто шляхом встановлення невідповідності господарського зобов'язання законодавству, досить складно. Так, визна-чити недійсним правочин, що вчинений під впливом тяжкої обставини, з огляду на пору-шення конкретної норми або навіть загаль-них умов дійсності правочину, досить склад-но. Тому, враховуючи небажаний для держа-ви та суспільства характер таких правовідно-син, Цивільний кодекс України містить окрему норму, що визначає недійсним оспорюваний правочин, який вчинено під впливом тяжкої для неї обставини і на вкрай невигідних умовах [43, c. 39].
Вимога щодо відповідності правочину нормам законодавства підлягає розширено-му тлумаченню, тобто стосується необхід-ності дотримання не лише законів, а й інших нормативних актів державних органів. Судо-ва практика як за радянських часів, так і на сучасному етапі пішла шляхом визнання недійсними договорів, що не відповідають не лише законам, а й актам, виданим органами державної влади та управління в межах нада-ної їм компетенції.
Відповідна позиція знайшла своє відоб-раження в постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в спра-вах про визнання угод недійсними» від 28.04.1978 р. № 3. Разом із тим, не можуть бу-ти підставою для визнання недійсним дого-вору акти державних та інших органів, якщо ці акти не відповідають законам та Консти-туції України. Як правило, нормативне обґрунтування даного виду недійсності по-винно містити посилання, щонайменше, на дві норми законодавства: по-перше, на за-гальну норму Цивільного кодексу, що визначає недійсність протиправних правочинів; по-друге, на кон-кретну норму законодавства, яку порушує спірний правочин [43, c. 39].
На думку В. Вітрянського, якщо відсутні прямі приписи законодавства, які порушують певний правочин, однак протиправність та-кого договору не викликає сумнівів, у кра-щому разі робляться спроби непрямим способом підвести такий правочин під конкрет-ну норму, що не в усіх випадках є безспірним [14, c. 661]. У таких випадках слід погодитися з твердженням О. Іоффе про необхідність вра-ховувати як протиправні правочини, що су-перечать вимогам закону, так і ті, що здійс-нені в обхід закону, і не забувати про те, що протизаконні не тільки правочини з очевид-ним порушенням закону, а й такі, незакон-ність яких прихована [22, c. 61].
Договори, що не відповідають вимогам законодавства, слід відрізняти від тих, що взагалі не передбачені цивільним законодав-ством. Останні не можуть визнаватися не-дійсними, оскільки не порушують вимог зако-нодавства, а тому можуть укладатися врахо-вуючи принцип свободи договору в цивіль-ному праві [43, c. 39].
З прийняттям Цивільного кодексу України 2003 р. відпо-відна норма прямо відображена у ч. 1 ст. 6 цього Кодексу: сторони мають право укласти договір, який хоч і не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає за-гальним засадам цивільного законодавства [2].
Згідно з п. 10 роз'яснення Вищого ар-бітражного суду України від 12.03.1999 р. №02-5/111 відповідність чи невідповідність угоди вимогам законодавства має оцінювати-ся господарським судом щодо законодавства, яке діяло на момент укладення спірної угоди. У разі, коли після укладення угоди набрав чинності акт законодавства, норми якого іншим чином регулюють договірні відноси-ни, ніж ті, що діяли на момент укладення угоди, сторони вправі керуватися умовами договору, а не цим нормативним актом, якщо останній не має зворотної сили.
Наведене підтверджується і положенням ч. З ст. 5 Цивільного кодексу України 2003 р., відповідно до якої, якщо цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного за-конодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується до прав та обов'язків, що виникли з моменту набрання ним чинності [43, c. 39].
Окремим різновидом протиправних до-говорів є договори, укладені з метою, що завідомо суперечить інтересам держави та суспільства. Для визнання їх недійсними ви-магається не зазначення прямого припису закону, який цей договір порушує, а лише доведення мети, що завідомо суперечить ін-тересам держави та суспільства.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Дипломна робота на тему: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок