Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством / сторінка 29

Назва:
Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
67,32 KB
Завантажень:
284
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
101].
У світлі даної проблематики слід згадати концепцію «динамічної правоздатності», початок якої було покладено відомим вченим М.Агарковим. На його думку, можливості на односто-ронню зміну цивільних правовідносин ближче не до суб'єктивних прав, як це традиційно вважали, а до можливостей, включених до складу право-здатності. Таким можливостям не протистоїть будь-чий обов'язок, тому вони не можуть вважа-тися суб'єктивними правами. Отже, коли йдеться про «право укладати договори», «право заповіда-ти майно», «право здійснювати вибір в альтерна-тивному зобов'язанні», вчений має на увазі, що закон не забороняє таку дію, а надає їй юридичного значення. Правоздатність, на думку М.Агаркова, повинна бути зрозуміла динамічно. Цивільна правоздатність для кожної особи у від-повідний момент означає можливість мати відпо-відні конкретні права та обов'язки. Бі-льшість вчених того часу виступили з гострою критикою названої теорії [8, c. 62].
Сьогодні спостерігаються спроби деяких вчених відновити зазначену концепцію та нада-ти їй власну інтерпретацію. Так, В.Бєлов вважає, що традиційне найменування поглядів М.Агар-кова теорією «динамічної правоздатності» є не-точним та повинно бути замінено більш підходя-щим за своїм змістом терміном, наприклад, «ди-намічним розумінням правоздатності» На його думку, цивільна правоздатність складається з двох складових: а) статистичної складової, яку утворюють можливості мати право взагалі, пра-ва відповідних типів, та б) дина-
мічної складової, яку утворюють можливості мати-відповідні (кон-кретні) суб'єктивні права [12, c.92].
Сторони господарського договору мають не однакову договірну правозда-тність. Спробуємо висвітлити договірну правосуб'єктність кожної із перелічених вище сторін. Почнемо з фізичних осіб як сторін господарсь-кого договору.
Фізичні особи — сторони господарського договору обов'язково повинні мати повну загальноцивільну дієздатність, яка за загальним прави-лом настає з досягненням 18-річного віку. Крім того, щоб бути здатною на укладення договору, фізична особа не може бути обмежена в загальноцивільній дієздатності або позбавлена її. Отже, якщо цивільну правоздатність пов'язують із са-мим фактом народження особи, то договірна правоздатність акумулює у собі й цивільну дієздатність. У зв'язку із цим у сфері договірної ді-яльності, В.Мілаш вважає за доцільне використовувати термін «договірна правосуб'єктність» не лише до юридичних, а й стосовно фізичних осіб. Викори-стання зазначеної дефініції вказує на те, що в сфері договірної діяльності відбувається збіг загальноцивільної право- і дієздатності як у юри-дичних, так і фізичних осіб. Крім того, коли йдеться про підприємниць-кий договір за участю фізичних осіб — підприєм-ців, передумовою виникнення їх договірної пра-восуб'єктності слід розглядати такі механізми легалізації господарської діяльності як державна реєстрація її суб'єктів та ліцензування її певних різновидів. У свою чергу, такий механізм легалі-зації господарської діяльності як патентування, ні в якому разі не впливає на договірну правозда-тність сторін договору. Це пов'язано з тим, що ліцензія за своєю правовою природою є докуме-нтом, що дозволяє відповідним суб'єктам, при наявності усіх ліцензійних умов, необхідних для здійснення певного різновиду господарської ді-яльності, здійснювати останню. Отже, якщо су-б'єкт господарювання не має право на здійснен-ня певного різновиду господарської діяльності, він, відповідно, не має права на укладення дого-ворів, за допомогою яких опосередковується така діяльність.
У свою чергу, патент є документом, що ви-дається суб'єкту господарювання виключно з ме-тою оподаткування його діяльності, і не є дозво-лом на її здійснення, тому не впливає на догові-рну правоздатність як право сторін на укладен-ня договору. Такі положення є загальними як для фізичних, так і для юридичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності [35, c. 101-102].
К. Тотьєв розглядає факт державної реєстра-ції як необхідну передумову суб'єктивного пра-ва на підприємницьку діяльність.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Дипломна робота на тему: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок