Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> дипломна робота: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством / сторінка 30

Назва:
Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
67,32 KB
Завантажень:
283
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Вчений в яко-сті обмеження підприємницької діяльності виді-ляє обов'язок не здійснювати таку діяльність без отримання ліцензії. Разом з тим він зазначає, що підприємець отримує ліцензію не для обмежен-ня, а для поступового розширення сфери своєї підприємницької діяльності. У такому сенсі пра-воздатність, яка набувається після отримання лі-цензії, на погляд К.Тотьєва, є не спеціальною, а додатковою щодо загальної правоздатності, яку вже має підприємець. В результаті такого розши-рення правоздатності останній отримує можливість опановувати нові ринки збуту. У свою чергу, К. Тотьєв вказує на те, що категорію «виклю-чної правоздатності» слід використовувати у тих випадках, коли на підставі ліцензії у підприємця виникає право здійснювати вузьке коло відпові-дних різновидів діяльності, за умовою одночас-ного введення заборони займатися іншими різ-новидами підприємництва. Звичайно автори, які дотримуються вказаної вище точки зору, на-водять як приклади юридичних осіб з виключ-ною правоздатністю банки, страхові організації тощо [53, c. 10].
Вважаю, договірна правосуб'єктність фізичних осіб, незалежно від їх статусу завжди має загальний хара-ктер, оскільки вони мають право на укладення будь-яких господарських договорів, а факт їх державної реєстрації та отримання ліцензії є формальною передумовою для отримання тако-го права. Так, громадянин, який виявив бажан-ня займатися певним різновидом господарської діяльності, при дотриманні усіх необхідних ліце-нзійних умов отримає дозвіл (ліцензію) на її здій-снення та, відповідно, зможе укладати господар-ські договори. Отже, ліцензія вказує не на хара-ктер правосуб'єктності (загальний чи спеціальний), а на момент її виникнення [35, c. 102].
Сьогодні у колі вчених розгорнулися гост-рі дискусії як навколо питань стосовно характе-ру цивільної правоздатності юридичної особи, так і щодо співвідношення правоздатності і діє-здатності юридичної особи. Так, на думку одних вчених, коли йдеться про юридичну особу, від-бувається збіг правоздатності і дієздатності, стосовно юридичних осіб використовується узагаль-нюючий термін «правосуб'єктність». Вказана те-орія своїми витоками походить в радянські часи, однак, і сьогодні має своїх прихильників. Разом з тим, нині ряд вчених ставлять питання про необхід-ність розмежування правоздатності і дієздатності юридичних осіб у зв'язку з не бездоганністю ка-тегорії «правосуб'єктність» [35, c.102] . Наприклад, М.Телюкіна, досліджуючи проблему правосуб'єктно-сті юридичних осіб в контексті їх фінансової неспроможності, дійшла висновку про незбіг ви-щевказаних категорій. «Уява про збіг правозда-тності і дієздатності юридичних осіб (та викори-стання у зв'язку із цим терміна «правосуб'єкт-ність) в наступний час не виправдовує себе, до-казом чого є інститут неспроможності юридичних осіб, в межах якого змінюється дієздатність (підприємство-боржник не має можливості реа-лізувати свої права за власним розсудом) без зміни правоздатності юридичної особи» [50, c.35].
Інший сучасний російській вчений У.Стамкулов зазначив, що оскільки юридична особа є суб'єктом широкого кола відносин, вона набуває свій правовий статус, який може бути різним за-лежно від змісту та характеру конкретних право-відносин. Відповідно кожна із галузей права ви-значає свій різновид правосуб'єктності юридич-ної особи. Так, наприклад, правосуб'єктність юридичних осіб визнають такі галузі публічного права як цивільний процес, фінансове право. Порівняно недавно у європейському праві нор-мативно закріплено кримінально-правову право-суб'єктність [49, c. 59].
Відповідно до ст. 91 Цивільного кодексу України юридична особа здатна мати такі ж ци-вільні права та обов'язки (цивільну правоздат-ність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині [2].
Разом з тим, деякі вчені не підтримують то-чку зору, що отримала нормативне закріплення. Так, на думку, В.Кравчука, джерелом правозда-тності організацій є правоздатність її засновни-ків. Тому організація не може мати більшого обсягу правоздатності, ніж її засновник.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Дипломна робота на тему: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок