Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> дипломна робота на тему: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством / сторінка 31

Назва:
Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
67,32 KB
Завантажень:
284
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Особли-вість правоздатності юридичних осіб полягає у тому, що вона обмежена цілями їх діяльності, ви-значеними при створенні, а тому для зрівняння правоздатності юридичних і фізичних осіб, на думку вченого, підстав не вбачається [27, c. 16].
Під договірною правоздатністю розуміємо не просто абстрактну можливість бути стороною договору, а гарантовану законом (тобто реальну) можли-вість вступати в певні господарські договірні від-носини у якості однієї зі сторін.
Отже, почнемо дослідження даної пробле-матики з визначення можливих сторін господар-ського договору. По-перше, сторонами господарського до-говору можуть бути фізичні особи (громадяни України, іноземці та особи без громадянства) як підприємці, так і особи, які не здійснюють під-приємницьку діяльність. До господарських дого-ворів належить низка договорів інвестиційного характеру, однією зі сторін яких (йдеться про ін-вестора) може бути — фізична особа, яка не має статусу підприємця. Найбільш типовим прикла-дом є установчий договір, сторонами якого мо-жуть бути як фізичні і юридичні особи, так і лише фізичні особи, які не є підприємцями. На боці сторони господарського договору можуть виступати громадяни — суб'єкти права інтелек-туальної власності (не зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності), які з метою отри-мання прибутку передають право користування об'єктами такої власності підприємцям для здій-снення останніми підприємницької діяльності (наприклад, договір автора літературного твору з видавництвом на друкування останнього, ліцен-зійний договір) [35, c. 102].
Договори, обидві сторони якого є суб'єк-тами підприємницької діяльності.
Найбільший масив підприємницьких дого-ворів представлено договорами, які укладено для опосередкування того чи іншого різновиду під-приємницької діяльності, сторонами яких є фі-зичні або (та) юридичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності. Насамперед необхідно виділити договори на передачу майна (купівля — продаж, постачання), у тому числі договори інвестиційного характеру (договір простого товари-ства); договори з приводу комерційного предста-вництва (договір комісії, консигнації, агентський договір); договори похідного («обслуговуючого») характеру, йдеться про підприємницькі догово-ри, укладення яких завжди обумовлюється наяв-ністю інших підприємницьких договорів (договір акредитиву підприємця з банком, договір підприємця зі страховиком щодо страхування коме-рційних ризиків) тощо.
Договори, обидві сторони яких є підприєм-цями, у свою чергу можуть бути представлені до-говорами, сторонами яких є вітчизняні підпри-ємці, та договорами, які укладено за участю іно-земних контрагентів (зовнішньоекономічні дого-вори (контракти)) [35, c. 103].
Господарськими договори є договори, укладені між суб'єктами підприємницької діяль-ності та державними органами або органами мі-сцевого самоврядування, які виступають як су-б'єкти приватного права — «партнери» (договір концесії, угода про розподіл продукції).
Окремо слід виділити договори за держа-вним замовленням, сторони якого мають назву: державні замовники та виконавці державного за-мовлення. Такі договори характеризуються осо-бливим порядком їх укладення та виконанням
договірних обов'язків, а також відповідальністю за відмову від їх укладення та невиконання.
Договори, в яких з одного боку виступає підприємець, а з іншого — негосподарюючий су-б'єкт — юридична особа чи суб'єкт господарювання некомерційного характеру, а також дого-вори таких суб'єктів між собою (договори без участі підприємців). Метою таких договорів є до-сягнення економічних, соціальних та інших ре-зультатів або (та) господарське забезпечення ді-яльності негосподарюючих суб'єктів — юридич-них осіб. В цілому укладення таких договорів необхідне для задоволення потреб певного соці-уму в результатах господарської діяльності. Такі договори, на мій погляд, є однорежимними з за-гальноцивільними договорами, що безпосеред-ньо впливає на їх договірну правоздатність [35, c.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Дипломна робота на тему: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок