Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> Скачати дипломна робота: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством / сторінка 32

Назва:
Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
67,32 KB
Завантажень:
284
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
103-104].
В. Мілаш вважає, що договірна правосуб'єктність юри-дичних осіб — господарюючих суб'єктів, на відмі-ну від громадян, може мати як загальний, так і спеціальний характер, який безпосередньо зале-жить не від різновиду юридичної особи, а від того, на боці якої сторони виступає юридична особа. Договірна правосуб'єктність юридичної особи (суб'єкта господарювання), яка виступає у якості продавця (постачальника) чи сторони, котра надає певні послуги чи виконує роботи, є спеці-альною, оскільки визначається встановленими цілями її діяльності відповідно як до закону, так й до її установчих документів. Засновники юри-дичних осіб — суб'єктів господарювання на етапі їх створення (при складанні установчих докуме-нтів) вирішують питання щодо різновиду діяль-ності, якою буде займатися створений ними су-б'єкт господарювання (це може бути як фінансо-во-кредитна установа або виробниче підприємс-тво, підприємство, яке здійснює транспортне об-слуговування, тощо). Спеціальний характер правосуб'єктності вказує на те, що юридична особа, яку створено як виробниче підприємство, не зможе отримати ліцензію на здійснення фінансо-вих послуг, та, відповідно, укладати фінансові договори. Крім того, на формування спеціальної договірної правосуб'єктності юридичної особи — суб'єкта господарювання впливає організаційно-правова форма, в якій вона утворюється. Напри-клад, для того, щоб здійснювати страхову діяль-ність засновники повинні створити юридичну особу в певній організаційно-правовій форми, передбаченій чинним законодавством, а вже створена юридична особа має отримати ліцензію на здійснення страхової діяльності, після чого вона зможе укладати договори страхування на стороні страхувальника. Іншим прикладом спе-ціальної договірної правосуб'єктності є випадки, коли торговець цінними паперами (один із співзасновників фондової біржі) приймає на комі-сію цінні папери, що належать їх емітенту, шля-хом укладення відповідного договору. Згідно з чинним законодавством торговець цінними па-перами може укладати лише договори, які за своєю суттю є комерційним посередництвом, оскільки він створювався саме з метою здійснення комерційного посередництва у торгівлі цінни-ми паперами. Емітент, який не є за своїм стату-сом торговцем цінних паперів, не може здійсню-вати посередництво у їх продажу, він може лише укладати договори купівлі-продажу акцій власно-го випуску [35, c. 104].
В.Лаптєв в результаті дослідження підпри-ємницької (господарської) правосуб'єктності дій-шов висновку, що «спеціальна правоздатність властива також державним органам, які виступа-ють в якості суб'єктів підприємницького права у зв'язку з регулюванням діяльності останніх» [29, c. 13-21]. В. Мілаш вважає, що до можливостей зазначених суб'єк-тів в сфері господарювання слід використовува-ти термін не «правоздатність», а «компетенція». У свою чергу, усі державні органи, які беруть участь у господарсько-організаційних (управлін-ських) відносинах, можна розподілити на органи зі спеціальним статусом (органи, які спеціально створені для реалізації тих чи інших функцій держави в сфері господарювання) та органи із загальним статусом (органи, компетенція яких не обмежуються виключно владними повноважен-нями в сфері господарювання).
Безпосередньо договірної правоздатності державних органів та органів місцевого самоврядування, як вважає В.Мілаш, носить не спеціальний, а виключний характер. Це пов'язано з тим, що за своїм статусом такі ор-гани виконують владні повноваження у сфері го-сподарювання, вони є суб'єктами господарського права, а не суб'єктами господарювання. Отже, виступати у якості сторони господарського дого-вірного зобов'язання — «партнера», вони мають право за наявності прямої вказівки щодо цього в законі [35, c. 105] . Так, наприклад, у ст. 5 Закону «Про угоди про розподіл продукції» прямо зазначено, що сторонами угоди про розподіл продукції виступа-ють інвестори і Кабінет Міністрів або орган мі-сцевого самоврядування, на території якого роз-ташована ділянка надр, що передається в користування на умовах угоди про розподіл продукції [3].

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Дипломна робота на тему: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок