Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> дипломна робота українською: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством / сторінка 33

Назва:
Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
67,32 KB
Завантажень:
283
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Отже, договірна правоздатність державних органів та органів місцевого самоврядуван-ня є виключна, оскільки на нормативному рівні існує пряма заборона щодо здійснення останні-ми господарської діяльності. У зв'язку із цим кожен випадок їх участі в договірній діяльності «партнера» повинен прямо регламентуватися в законодавчих актах. Однак зазначені ограни, як і інші юридичні особи, можуть укладати догово-ри на боці споживача результатів господарської діяльності. У зазначеному випадку вони при укладенні договору реалізують свою загальну договірну правосуб'єктність [35, c. 105] .
3.2. Прогалини в господарському законодавстві та шляхи їх усунення`
Тема прогалин у праві розроблялася, в основному, представниками загальної теорії права, серед яких - С. Й. Вільнянський, В. В. Лазарев, П. О. Нед-байло, В. К. Забігайло, В. П. Казимирчук. Серед дореволюційних авто-рів окремо слід виділити Є. В. Васьковського. Попри деякі непринци-пові розбіжності у дефініціях, під прогалиною у праві розумілася повна або часткова відсутність нормативних приписів, необхідність яких зумов-лена розвитком суспільних відносин, що перебувають у сфері правового впливу, та потребами практичного вирішення справ, основними прин-ципами, політикою, смислом та зміс-том чинного законодавства. Слід сказати, що підходи до проблеми прогалин у праві в сучасному українському правознавстві загалом не відрізняються від тих, що були за-кладені в радянській загальній теорії права, за винятком хіба що відсутності жорсткої критики "бур-жуазних" поглядів на прогалину у праві як на будь-яку відсутність в існую-чих правових актах норми, необхід-ної для винесення суддею рішення по конкретній справі. Причому в літературі достатньо послідовно проводилася відмінність неврегульованості тих суспільних відносин, які не підлягають правово-му впливу, від прогалин на тих ділянках, що знаходяться у сфері законодавчої регламентації [9, c. 79].
Існування прогалин у праві поясню-ється різними причинами - від некомпетентності до свідомого зали-шення законодавцем певного кола відносин в області поза законом. При цьо-му існування певних неврегульованих відносин не повинно розцінюва-тися як дефектність нормативно-правового регулювання.
Стосовно господарського договір-ного права слід сказати, що значною мірою існування в ньому правових "пустот" в умовах дії загально дозвільного типу правового регулюван-ня в низці випадків є нормальним явищем, а не ознакою недоскона-лості цієї нормативно-правової сис-теми. В цих випадках найбільш ре-льєфно розкриваються властивості господарського договору як засобу саморегуляції відносин суб'єктів гос-подарювання. Уявляється, що про відсутність норми, яка б регулювала окремий фрагмент договірних відносин суб'єктів господарювання, як про дефект законодавства, можна беззаперечно вести мову лише тоді, коли законодавцем передбачено ви-дання відповідної норми, але через різні причини вона так і не прийма-ється. Це означає, зокрема, що немає підстав говорити про прогалини в госпо-дарському договірному праві у ви-падках, коли цілісний нормативний регулятор договірних відносин утво-рюється загальними нормами ци-вільного права та спеціальними нор-мами про господарські договори. А відсутність спеціальної норми оз-начає, що регулювання певного фрагмента відносин здійснюється на засадах правової інтеграції (уніфі-кації). Прогалини в такій ситуації з'яв-ляється лише, коли до певних видів договорів загальна норма не може бути застосована, зокрема, з огляду на предмет цивільно-правового регу-лювання [9, c. 79-80].
Крім того, треба розрізняти пра-вову прогалину та помилку у праві, наприклад, у випадку видання правотворчим органом непотрібної норми або помилкового по суті регулюван-ня певної ситуації, при цьому під по-милкою слід розуміти неправильну оцінку об'єктивних умов або про-яв не тієї законодавчої волі, яку слід було б утілити в нормативно-право-вому акті [47, c.434]. Втім, прогалини мо-жуть супроводжувати помилковістю правового регулювання. Прикладом може бути норма ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Дипломна робота на тему: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок