Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> дипломна робота безкоштовно: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством / сторінка 34

Назва:
Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
67,32 KB
Завантажень:
284
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
185 Господар-ського кодексу України про те, що до укладення господарських договорів у конкурентний спосіб застосовуються загальні правила ук-ладення договорів на основі вільного волевиявлення, тобто, за буквальним тлумаченням, повинні застосовува-тися правила ст. ст. 181 та 184 Господарського кодексу. В ст. 650 Цивільного кодексу України перед-бачено, що особливості укладення договорів на біржах, аукціонах, кон-курсах установлюються відповідни-ми актами цивільного законодавства. Схоже правило, але стосовно укла-дення господарських договорів на біржах, оптових ярмарках та публіч-них торгах, міститься у ст. 185 Господарського кодексу. Але аналіз чинного законодавства дає підстави стверджувати, що на сьогодні відсутні нормативно-право-ві акти, які б визначали загальну мо-дель укладення договорів, у тому числі господарських, у конкурент-ний спосіб, і такий порядок визначається казуально (привати-заційним законодавством, законо-давством про концесії, законодавст-вом про закупівлю товарів, робіт, по-слуг за державні кошти тощо). Зако-нодавчо не регулюється процедура укладення угод на біржах, натомість вона виписана в біржових прави-лах - актах локальної нормотвочості, які, в основному, ґрунтуються на біржових звичаях. З огляду на це положення ст. 185 Господарського кодексу щодо застосу-вання до укладання господарських договорів на торгах загальних пра-вил укладення договорів на основі вільного волевиявлення (частини 1, 2 ст. 184 Господарського кодексу ) є помилковими [9, c. 80-81].
Основною проблемою, яка наразі адекватно не вирішена на рівні загальних положень про господарські договори, залишається правове регулювання тих договірних відносин, які обтяжені публічним інтересом (насамперед договорів за участю дер-жави), зокрема, відносно особливос-тей порядку їх укладення, істотних умов, внесення змін до таких дого-ворів та їх розірвання, забезпечення виконання таких договірних зобо-в'язань та відповідальності. Підкрес-лимо, що значення таких загальних положень полягає якраз у можливос-ті заповнення недоліків окремих спе-ціальних законодавчих актів, якими створюється особливий правовий ре-жим у певних сферах господарських відносин. Можна констатувати існу-вання прогалин у регулюванні органі-заційних господарських договорів за участю суб'єктів організаційно-господарських повноважень (насампе-ред органів державної влади), оскіль-ки їх управлінська діяльність регла-ментується на принципово інших за-садах "дозволено лише те, що перед-бачено". На цей час регулювання та-ких договорів обмежується дефі-ніцією організаційно-господарського зобов'язання та його видів (ст. 176 Господарського кодексу ) та нормою щодо укладання та-ких договорів (ст. 185 Господарського кодексу ) [9, c. 81].
Завершуючи введення в проблему прогалин у господарському договірному праві, слід звернути увагу на її прак-тичний аспект, оскільки необхідність подолання прогалин актуалізується, го-ловним чином, на стадії правозастосування. Як влучно висловився Є. В. Васьковський, коментуючи мір-кування одного з сучасних йому ав-торів відносно існування прогалин у праві ("і так, і ні залежно від того, що розуміти під правом"), лакуни у праві, безсумнівно, існують, але судді та взагалі громадяни повинні вчиня-ти так, начебто ніяких прогалин і немає. Найбільш справедливим і доцільним засобом їх подолання Є. В. Васьковський вважав "логічний розвиток норм", а саме - заповнення прогалин за допомогою наявного матері-алу законодавства, вилучення з існу-ючих норм ще й інших, явно не вира-жених, але імпліцитно присутніх у них. Хоча, слід підкреслити, Є. В. Вась-ковський не ставився прихильно до надання права судам створювати правові норми самостійно, оскільки за відсутності визнаного усіма кри-терію справедливості та спірності принципів права взагалі така правотворчість може бути зведена до без-карного зловживання владою під прикриттям личини справедливості та сумнівних юридичних принципів [15, c. 278-279, 342]. П. О. Недбайло, критикуючи теорію Є. В. Васьковського, зазначав, що вона містить у собі начала відходу від принципу за-конності, оскільки "правом оголошу-ється не тільки те, що міститься в за-конах, але й те, що логічним шляхом з нього виводиться, особливо у ви-падках, коли в основу цієї операції кладеться вимога справедливості, ми-лосердя і таке інше" [36, c.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Дипломна робота на тему: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок