Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> Скачати безкоштовно: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством / сторінка 35

Назва:
Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
67,32 KB
Завантажень:
284
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
451]. Уявляється, що в су-часних умовах з огляду на закріплен-ня в цивільному законодавстві за-гальних засад розумності та справед-ливості, категорії моральних засад суспільства цей аргумент втрачає вагу.
Достовірність правової норми як судження має безумовний характер і може бути втраченою у випадках визнання Конституційним Судом України нормативно-правового акта таким, що суперечить Конституції України, або встановлення госпо-дарським судом при вирішенні спору невідповідності акта державних чи інших органів законодавству Украї-ни. Презумпція правового характеру закону має важливе значення з огля-ду на те, що в сучасному правознав-стві досить активно використовуєть-ся теза про протиставлення закону та права та існування "неправових" за-конів, адже за такого підходу під погалиною може розумітися відсутність бажаної для правозастосувача норми за фактичної наявності норми, не угодної йому. Для практики правозастосування уявлення про існування таких "практичних" прогалини можуть бути значно небезпечнішими за "тех-нічні" прогалини, які розглядалися нами вище [9, c. 82].
Слід сказати, що відповідно до ч. 6 ст. 14 Закону України "Про судоуст-рій" суддям забезпечується свобода неупередженого вирішення судових справ відповідно до їх внутрішнього переконання, що ґрунтується на ви-могах закону [5]. Іншими словами, чин-ним законодавством не визнається, можливість судді діяти на підставі внутрішніх уявлень про справедли-вість, добро, ігноруючи норму закону як несправедливу. Заслуговує на ува-гу і те, що в постанові від 12 квітня 1996 р. № 4 " Про застосування зако-нодавства, що забезпечує незалеж-ність суддів" Пленум Верховного Суду звертає увагу на те, що суддя при здійсненні правосуддя та прий-няття рішення у судовій справі пови-нен керуватися лише законом, вихо-дити із власного її розуміння та пере-конання, які ґрунтуються на всебіч-ному, повному й об'єктивному дослідженні всіх обставин справи, бути незалежним від правової позиції прокурорів, захисників, інших учас-ників судового процесу, так і від представників влади, юридичних чи фізичних осіб (п. 2) [4, c. 23-30] .
Безсумнівно, найбільш оптималь-ним (і безспірним) варіантом вирі-шення проблеми прогалин у праві зали-шається унормування певних відно-син самим законодавцем. Проте, оскільки ми говоримо про недоліки, "порожнини", які містяться у фор-мально-юридичних джерелах госпо-дарського договірного права (норма-тивно-правових актах), логічно при-пустити, що вони можуть, і за необ-хідності повинні заповнюватися за допомогою інших соціальних дже-рел, насамперед судовою практикою. Поняття судової практики по-в'язане із судовим правозастосуванням як факультативною стадією ме-ханізму правового регулювання до-говірних відносин, яка або передує їх виникненню (укладанню договору в судовому порядку або розгляд судом переддоговірного спору по умовах договору), або має забезпечити їх реалізацію (виконання договірних зо-бов'язань). За своєю суттю правозастосовча діяльність полягає в роз-робці та фактичному здійсненні організаційних заходів, спрямованих на забезпечення втілення в життя приписів правових норм, і в такому аспекті поєднує в собі еле-менти і стратегічного (правоположення вищих судових інстанцій як фактор підтримання однаковості та стабільності правозастосування), і тактичного управління (поточна практика).
Особливістю судової гілки влади є те, що суд, у тому числі господарський, як орган держави може вико-нувати відповідну регулятивну функцію не інакше, як за заявою за-цікавленої сторони (найбільш ре-льєфно це виявляється при розгляді переддоговірних спорів та спорів що-до зміни умов договору) [9, c. 83-84].
У процесі здійснення судової ді-яльності як індивідуального піднормативного регулювання не лише за-стосовуються норми чинного законо-давства, але й забезпечується реалі-зація тих правил, які сторони визначили для себе саморегулятивним шляхом. З огляду на це індивідуаль-не судове регулювання є специфіч-ним юридичним механізмом, який забезпечує самостійність судового правозастосування як елементу пра-вової системи і за допомогою якого певною мірою знімаються супереч-ності, що виникають між чинним за-конодавством та конкретними су-спільними відносинами, які розвива-ються [18, c.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Дипломна робота на тему: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок