Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> Скачати дипломна робота безкоштовно: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством / сторінка 36

Назва:
Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
67,32 KB
Завантажень:
284
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
7-8].
Судове правозастосування дає можливість підтримувати стан рухливої рівноваги в договірних правовідносинах. Під-тримання такої рівноваги тим більше є значущим, оскільки правом, як за-значалося вище, не регулюються і в принципі не можуть регулюватися абсолютно всі суспільні відносини, в тому числі в сфері економіки, в якій вони постійно перебувають у динамічному стані. Погоджуючись з тим, що індивідуальне судове регулювання є відносно автономним у правовій системі та має свій меха-нізм, зробимо важливе уточнення: за допомогою такого виду регулювання конкретні відносини, в яких відбу-вається відхилення від правомірної (такої, що відповідає вимогам закону або не суперечить йому), узгодженої сторонами моделі, приводяться у стан відповідності імперативним ви-могам чинного законодавства (при-наймні цього вимагає конституцій-ний принцип законності) та тим пра-вилам, які сторони самі встановили для себе [9, c. 84-85].
Суд як породження соціальної по-треби в неупередженому "третьому" щодо суб'єктів спірного правовідно-шення "переоформлює" конфлікт у змагальність у ситуації, коли сторо-ни не йдуть на компроміс. У цьому випадку сторони, які не бажають слі-дувати загальній матеріальній нормі, повинні, як мінімум, прийняти за-гальну процесуальну форму їх вза-ємодії до розв'язання конфлікту [32, c. 440]. Отже, питання про роль судо-вого регулювання має бути поставле-не наступним чином: це регулювання спрямовується насамперед на подо-лання суперечностей (юридичного конфлікту), що виникають між конт-рагентами в процесі розвитку до-говірних правовідносин не лише з метою захисту прав та законних інте-ресів учасників конфлікту, але й від-новлення стану рівноваги у договір-них відносинах за допомогою судо-вого рішення як владного акту.
За "глибиною" індивідуалізації регулювання можна виділити декіль-ка ієрархічних рівнів судової правотворчості. Особливе місце в цій ієрархії займає практика Конститу-ційного Суду України. Можна пого-дитися із висловленою М. Тесленко думкою про те, що правові позиції Конституційного Суду України, сформульовані за результатами тлумачення Конституції України та за-конів України, можуть розглядатися як судові прецеденти, що заповню-ють прогалини в законодавстві і форму-ють судову практику застосування чинного законодавства, забезпечую-чи її однаковість [53, c. 37, 39], із за-стереженням про умовність терміно-логії, оскільки такий "судовий преце-дент" із судовим прецедентом у краї-нах загального права має мало спіль-ного.
Акти (рішення та постанови), що ухвалюються господарськими суда-ми при вирішенні господарських спорів по суті (в суді першої інстан-ції) або при апеляційному та касацій-ному перегляді судових рішень, умовно можуть бути позначені як ка-зуальне право.
Чинним Законом України "Про судоустрій" передбачено право ви-щого спеціалізованого суду давати спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз'яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції (п. З ч. 1 ст. 39 За-кону). Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 47 за-значеного Закону, Верховний Суд має право давати судам роз'яснення з питань застосування законодавства на основі узагальнення судової прак-тики та аналізу судової статистики, а також у разі необхідності визнавати не чинними роз'яснення вищого спе-ціалізованого суду, які приймаються відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 44 цього За-кону [5].
Крім того, відповідно до ст. ст. 111-12 та 111-21 Господарсько-процесуального кодексу Верховний Суд України та Вищий господарсь-кий суд, скасовуючи відповідні су-дові акти (об'єкти касаційного пере-гляду) та передаючи справу на новий розгляд до суду першої інстанції, повинні у постанові дати вказівки, які є обов'язковими для суду першої ін-станції під час нового розгляду спра-ви.
Імперативний досвід, напрацьований практикою вищих судових інстанції, хоча і в латентно-му вигляді, але існує в якості джере-ла. Ця теза, без-умовно, є дискусійною, але судова практика свідчить про сприйняття такого досвіду як обов'язкового [9, c.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Дипломна робота на тему: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок