Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> Безкоштовно дипломна робота скачати: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством / сторінка 37

Назва:
Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
67,32 KB
Завантажень:
283
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
86].
Стаття 93 Конституції України не закріплює права законодавчої ініціативи за вищими судовими інстан-ціями. І хоча відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 44 Закону України "Про судо-устрій" передбачено, що Президія Вищого господарського суду вносить в установленому порядку пропозиції щодо необхідності змін чинного за-конодавства, проте порядок реалі-зації цього повноваження законодав-чо не встановлений. Більше того, За-коном України "Про судоустрій" на-віть не передбачено аналогічного по-вноваження Пленуму Верховного Суду України, який відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 55 Закону лише приймає рішення про звернення до Консти-туційного Суду України з питань конституційності законів та інших правових актів, а також щодо офіцій-ного тлумачення Конституції Украї-ни та законів. Отже, в сучасних умо-вах зворотний зв'язок між судовою владою та законодавцем не працює і судова система України не може справляти безпосередній вплив на удосконалення законодавства в ціло-му, в тому числі і господарського [5].
На цей час питання про судову практику як джерело права залиша-ється дискусійним попри останні тенденції в правознавстві пострадян-ських країн, у тому числі українсько-му, до визнання якщо не судового прецеденту як джерела права, то при-наймні прецедентності судової прак-тики. Хоча в чинному законодавстві України такі зрушення у поглядах на судову практику як джерело права поки що не знайшли закріплення, на-томість простежуються дві супереч-ливі тенденції: з одного боку, неви-знання за узагальненнями судової практики вищими судовими інстан-ціями (ВСУ та ВГСУ) обов'язкового характеру, з другого - різне застосу-вання ВГСУ одного й того ж положення закону чи іншого нормативно-го правового акта в аналогічних справах як підстава для оскарження до ВСУ постанов ВГСУ (ст. 111-15 Господарсько-процесуального кодексу). І ця суперечність повинна бу-ти законодавцем усунена [9, c. 87].
Таким чином, по-перше, договірну правозда-тність слід розуміти як можливість тих чи інших суб'єктів права бути стороною господарського договору. По-друге, у кожному конкретному ви-падку для укладення господарського договору необхідним є встановлення договірної правосу-б'єктності окремо для кожної з його сторін. По-третє, для юридичних осіб характерна наявність декілька різновидів договірної правосуб'єктнос-ті; реалізація того чи іншого її різновиду зале-жить від того, на боці якої сторони виступає юридична особа, та, відповідно, з якою метою така особа вступає у договірні відносини. По-четверте, договірна правосуб'єктність буває трьох видів: загальна, спеціальна та виключна. Відпо-відно, сторони господарського договору фізичні особи мають загальну договірну правосуб'єктність, юридичні особи — суб'єкти господарювання — можуть мати як загальну, так і спеціальну догові-рну правосуб'єктність, а органи державної влади та місцевого самоврядування як сторони госпо-дарського договору мажуть мати загальну або виключну правосуб’єктність.
Необ-хідно підкреслити, що прогалини мож-ливі лише в наявній правовій матерії, в існуючому законодавчому ма-теріалі (формально-юридичних джерелах) і не можуть відшукуватися в сфері уявного. Про прогалини в госпо-дарському договірному праві можна говорити лише тоді, коли відсутній припис, яким, наскільки це витікає із чинного законодавства, законода-вець повинен був, але не врегулював певне відношення. Таке розуміння прогалин у господарському договірному праві та їх до певної міри об'єктивно-го характеру дає можливість визна-чити основні засоби їх заповнення. Теоретичні розробки цієї проблеми можуть відбуватися в різних напрям-ках. Зокрема, на доктринальному рівні мають бути визначені межі ін-теграції (уніфікації), спеціалізації та конкретизації правового регулюван-ня господарських договорів, "поза" якими власне і з'являється лакунарність. Оскільки проблема заповнен-ня прогалин виявляється на стадії судо-вого правозастосування, це зумов-лює необхідність подальших дослі-джень в цілому судової діяльності як специфічного різновиду державного регулювання та судової практики (джерела права) як результату цієї діяльності.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Дипломна робота на тему: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок