Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> Скачати дипломна робота: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством / сторінка 4

Назва:
Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
67,32 KB
Завантажень:
284
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
31].
Економічні перетворення останніх де-сятиріч зумовили потребу якісного реформування вітчизняного законо-давства у сфері господарської діяльності. Перед законодавцем постало завдання на-лежним чином унормувати досить склад-ну систему господарських відносин, щоб забезпечити реалізацію інтересів як без-посередніх учасників цих відносин, так і публічних інтересів, заснованих на загаль-носуспільних потребах, найважливішими серед яких є забезпечення продовольчої та ресурсної безпеки, збереження довкілля, паритетність розвитку різних сфер вироб-ництва, підтримка економічної рівноваги тощо. Однією із важливих передумов задо-волення цих та низки інших економічних потреб, реалізації інтересів, що сформува-лися на їх ґрунті, є системність правового впорядкування господарських відносин, якої не можна досягти за умови фрагмен-тарного, різногалузевого регулювального впливу на господарський оборот. Означе-не завдання тривалий час унеможливлю-валося відсутністю чітко визначених на-прямів правової політики у сфері господа-рювання та загальних орієнтирів розвитку галузевого законодавства, що інтенсивно нарощувалося [33, c. 36].
Найбільш досконалою формою систе-матизації законодавства є кодифікація, яка, на відміну від інкорпорації та консолі-дації (де відбувається механічне об'єднан-ня в єдиний акт чинних нормативних актів без зміни їх змісту), забезпечує узгодже-ність чинних правових норм, логічність їх викладення та усунення тих із них, що не відповідають реаліям сьогодення, створен-ня замість них нових. У зв'язку із цим Комплексною цільовою програмою бороть-би із злочинністю на 1996-2000 рр. було заплановано прийняття Господарського кодексу України як одного із невідкладних засобів протидії тіньовій економіці та забезпечення господарського правопорядку. Здійснена у 2003 р. кодифі-кація господарського законодавства стала важливим кроком на шляху вдосконален-ня господарсько-правового регулювання господарських відносин як у технічному, так і змістовному плані. Чинний Господарський кодекс Укра-їни має на меті забезпечити зростання ді-лової активності суб'єктів господарюван-ня, розвиток підприємництва та на цій основі підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальну спрямова-ність відповідно до вимог Конституції Ук-раїни, утвердити суспільний господарсь-кий порядок в економічній системі Укра-їни, сприяти гармонізації її з іншими еко-номічними системами [33, c. 36].
Відповідно до ст. 5 Господарського кодексу України право-вий господарський порядок в Україні фор-мується на ґрунті оптимального поєднан-ня ринкового саморегулювання економіч-них відносин суб'єктів господарювання та державного регулювання макроекономічних процесів, що цілком відповідає кон-цепції соціально орієнтованої економіки, яка вимагає постійної взаємодії двох регу-лювальних чинників: внутрішнього, яким є механізм ринкового саморегулювання, та зовнішнього, який об'єктивується у дер-жавному регулюванні. При цьому держав-не регулювання спрямоване не на деста-білізацію логіки ринку, а на її збережен-ня, оскільки нерегульована дія ринкових принципів призводить до небажаних ре-зультатів (монополізації сфери виробниц-тва та ринків збуту в різних галузях еко-номіки; зростання соціальної нерівності до небезпечних меж; порушення екологічної рівноваги тощо), запобігти яким можна шляхом державного регулювання.
Господарський правопорядок як юри-дично оформлене впорядкування госпо-дарських відносин утверджується на осно-ві розгорнутої системи господарсько-пра-вових засобів. Лише за умови утверджен-ня та підтримання господарського право-порядку можна забезпечити економічну безпеку як провідну складову національ-ної безпеки [33, c. 36].
Вітчизняний Господарський кодекс отримав позитивну оцінку закордонних спеціалістів. Проте окремі представники цивілістичної науки наполягають на необхідності декодифікації Господарського кодексу, або принаймні виключення із сфери його впливу відносин, які тради-ційно протягом тривалого часу регулюва-лися цивільним законодавством (перед-усім це стосується договірних відносин).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Дипломна робота на тему: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок