Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> дипломна робота українською: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством / сторінка 5

Назва:
Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
67,32 KB
Завантажень:
283
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
З цього приводу ґрунтовними є твердження Д.Задихайла, згідно з якими співісну-вання в системі законодавства України Цивільний кодекс України та Господарський кодекс України не має нічого протиприродного і є об'єктивніш відобра-женням системного характеру функціону-вання реальних економічних відносин [19, c. 129] .
Наукові дебати навколо співвідношен-ня двох названих кодифікованих норма-тивно-правових актів, передусім щодо роз-поділу сфери регулювального впливу між ними, актуалізували проблему визначення правової природи договору, який опосередковує відносини, що виникають у сфері здійснення підприємницької діяльності. Серед науковців, які беруть активну участь в обговоренні як цієї проблеми, так і низки інших важливих питань госпо-дарського права, слід назвати О. Беляневич, А. Бобкову, О. Вгнник, В. Жушмана, Д. Задихайла, І. Замойського, С. Занковського, Г. Знаменського, В. Луця, В. Мамуто-ва, Н. Саніахметову, Р. Шишку, В. Щерби-ну та ін [33, c. 37].
У процесі дискусії одні вчені намага-ються довести загальноцивільну природу господарського, підприємницького (ко-мерційного) договорів, інші прагнуть об-ґрунтувати їх самостійне значення, виок-ремлюючи низку специфічних ознак (пра-вових особливостей), які значною мірою зумовлювалися основними тенденціями економічного розвитку.
Упродовж тривалого часу договір роз-глядався як інститут цивільного права, а питання про створення загального вчення про договір не порушувалося взагалі або викликало негативне ставлення. Однак сьо-годні у більшості науковців не має сум-ніву, що договір є міжгалузевим досить гнучким правовим засобом, за допомогою якого задовольняються різного роду су-спільні потреби. На сучасному етапі низка галузей, підгалузей права (цивільне, сі-мейне, трудове, господарське, адміністра-тивне, міжнародне тощо) містять у своєму правовому інструментарії означений пра-вовий засіб [33, c. 37].
У науковій літературі неодноразово зверталася увага на те, що договір стає
правовим засобом через норми права [16, c. 78], які, у свою чергу, ґрунтуються на правових принципах, загальних засадах законодавчого регулювання. Останні є центром правової політики, що провадить-ся у тих чи інших сферах (підсферах) суспільних відносин та у своїй сукупності створюють фундамент галузевого право-вого інструментарію.
Серед принципів, що залучаються до правового регулювання господарської ді-яльності, вирізняються загальноправові та спеціальноправові. Підґрунтям перших є загальносоціальні принципи, що здобули правове визнання (справедливість, добро-совісність, рівність суб'єктів перед зако-ном, гуманізм, єдність прав та обов'язків тощо), а других - економічні чинники: економічні закони (вони безпосередньо пов'язують зміст права з принципами функціонування ринкового механізму) та державне регулювання економікою (що встановлює межі дії принципів, заснова-них на економічних законах) [33, c. 38-39].
У статті 6 Господарського кодексу України загальними принципами господарювання визнано:
- забезпечення економічної багатома-нітності та рівний захист державою всіх суб'єктів господарювання;
- свободу підприємницької діяльності у межах, визначених законом;
- вільний рух капіталів, товарів і по-слуг на території України;
- обмеження державного регулювання економічних процесів у зв'язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямова-ності економіки, добросовісної конкурен-ції у підприємництві, екологічного захисту населення, захисту прав споживачів і без-пеки суспільства та держави (однак соці-альну спрямованість економіки можна за-безпечити тією чи іншою мірою лише за допомогою державного регулювання, а не шляхом його обмеження);
- захист національного товаровироб-ника;
- заборону незаконного втручання ор-ганів державної влади й органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини [1].
Крім того, в окремих нормативно-пра-вових актах втілені принципи державної політики в різних сферах господарської діяльності. За результатами проведеного моніторингу галузевого законодавства можна зробити висновок, що найпошире-нішими принципами господарсько правового регулювання є: свобода підприємниць-кої діяльності у визначених законом ме-жах, свобода договору у визначених зако-ном межах, збалансування приватних і публічних інтересів у сфері господарюван-ня (принцип пропорційності), недопущен-ня зловживання монопольним станови-щем на ринку, захист економічної конку-ренції, забезпечення раціонального вико-ристання природних ресурсів у сфері гос-подарювання, пріоритетність збереження здоров'я людини й охорони навколишньо-го середовища щодо економічного ефекту, захист національного товаровиробника, захист слабкої сторони у договорі, а також принцип відповідальності суб'єктів госпо-дарювання тощо [33, c.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Дипломна робота на тему: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок