Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> дипломна робота безкоштовно: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством / сторінка 6

Назва:
Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
67,32 KB
Завантажень:
284
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
38-39].
За допомогою основних галузевих (спеціальноправових) принципів правово-го регулювання господарської діяльності безпосередньо встановлюється правовий порядок у сфері господарсько-договірних відносин. Означені принципи є ціннісни-ми орієнтирами, на яких ґрунтується пра-вова політика у сфері господарювання, та загальними засадами правового регулю-вання господарсько-договірних відносин.
Принципи правового регулювання госпо-дарської діяльності:
- формують «стрижень» правового ре-жиму її здійснення, у межах якого забезпечується взаємозв'язок і взаємодія усіх за-собів правового регулювання підприємниць-кої діяльності;
- встановлюють межі автономії волі учасників договірних відносин у сфері підприємницької діяльності;
- створюють ґрунт публічно-правового порядку ринкового обміну товарів;
- дають змогу виокремити специфічні (властиві саме господарському обороту) підстави визнання договорів недійсними (порушення однією із сторін спеціальної господарської правосуб'єктності; мета до-говору, що суперечить інтересам держави та суспільства) тощо [33, c. 38-39].
Послідовна реалізація принципів пра-вового регулювання господарської діяль-ності спрямована на забезпечення нор-мального функціонування всього госпо-дарського механізму. Крім того, означені принципи зумовлюють потребу викорис-тання низки засобів правового регулюван-ня, які впливають на договірну конструк-цію, конфігурацію договірних зв'язків у межах господарського обороту. Особливе поєднання господарсько-правових засобів регулювання господарських відносин має здійснюватися на ґрунті комплексного дослідження слаборозвинутих ланок меха-нізму ринкового саморегулювання та си-стеми економічних інтересів у контексті основних домінант правової політики в цій царині. За допомогою таких засобів створюються особливі порядки правового регулювання - правові режими. Договір як один із елементів правового режиму об'єктивно випробовує на собі дію інших його складників. Правові режими надають адекватність та еластичність юридичній формі, дають їй змогу «більш чутливо вловлювати» відмінності неоднорідних соціальних зв'язків, точніше реагувати та враховувати особливості різних суб'єктів, об'єктів тощо. Іншими словами, вони є «індикаторами» змін, що відбуваються в суспільстві [33, c. 38-39].
Правові настанови, якими інституціоналізовані засоби державного регулюван-ня ринкових відносин, інші правові засо-би, у тому числі господарський договір, не слід розглядати окремо одне від одного, оскільки вони як елемент правового режи-му спільно створюють єдине правове сере-довище, в межах якого має здійснюватися підприємницька діяльність. Гнучкість до-говірної моделі як спроможність швидко реагувати на нові вимоги економічної дійсності, з одного боку, виявляється в іні-ціативних умовах, що визначаються за зго-дою сторін, з іншого - у «вживленні» в неї імперативних вимог, викликаних, передусім, об'єктивними потребами підтри-мання соціально-економічної рівноваги у країні, забезпечення національної безпеки та публічного порядку у сфері господарю-вання [33, c. 38-39].
Таким чином, договір, що опосередко-вує господарські відносини, є не лише актом згоди сторін щодо встановлення (змінення, припинення) їх взаємних прав та обов'язків у сфері ринкових відносин, а й актом згоди з висунутими законодавцем імперативними вимогами, спрямованими на підтримання публічного господарсько-го порядку, тобто він є одним із засобів ре-алізації правової політики в цій царині. Між тим, правова політика не може ґрун-туватися на взаємовиключних принципах, оскільки вона буде непослідовною та, відповідно, неефективною [46, c. 75]. Гос-подарський договір може бути ефектив-ним засобом реалізації правової політики у сфері господарювання лише за умови, якщо він буде органічно «входити» до системи господарсько-правового регулювання, а не існувати в «іншій площині» ізольовано від інших господарсько-правових засобів. От-же, система засобів правового регулюван-ня господарських відносин, насамперед принципи такого регулювання, зумовлює становлення та розвиток господарського договору як самостійного галузевого пра-вового засобу.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Дипломна робота на тему: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок