Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> Скачати безкоштовно: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством / сторінка 7

Назва:
Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
67,32 KB
Завантажень:
284
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 

Господарський кодекс України заклав фундамент для здійснення господарсько-правового регу-лювання договірних відносин на новому системному рівні. Однак, на думку В. Мамутова, із прийняттям цього Кодексу ні са-ма кодифікація, ні процес удосконалення законодавства не завершуються, адже за-конотворчість є безперервним процесом [31, c. 13]. Низка положень Господарського кодексу України що-до регулювання договірних відносин ще потребують доопрацювання. Зокрема, по-требують подальшого розвитку загальні положення про господарський договір, які виділено в окрему главу Господарського кодексу України, зважаючи передусім на відсутність тлума-чення поняття «господарський договір» (висвітлено лише поняття «господарсько-договірні зобов'язання»), що ускладнює кваліфікацію тих чи інших договорів як господарських та створює проблемні ситу-ації в судовій практиці. При цьому аналіз положень означеного законодавчого акта свідчить про відсутність загального підхо-ду до розуміння договору, адже в одному випадку він розглядається як юридичний факт, на підставі якого виникають госпо-дарсько-договірні зобов'язання (статті 179, 180 Господарського кодексу України); в другому - відбувається його ототожнення з господарським зобо-в'язанням (ст. 189 Господарський кодекс України має назву «Ціна у господарських зобов'язаннях», проте в її змісті йдеться про ціну як істотну умову господарського договору; у ст. 207 Господарського кодексу України передбачена можливість ви-знання недійсними господарського зобов'я-зання, яке укладене учасниками господар-сько-договірних відносин з порушенням хоча б одним із них господарської компе-тенції, а також окремих умов господарсько-го зобов'язання, але, по-перше, зобов'язан-ня не укладаються, а виникають на підста-ві договору чи з інших підстав, по-друге, зміст будь-якого зобов'язання утворюють не умови, а взаємно кореспондуючі права й обов'язки його сторін); у третьому - як форма, якої набувають зобов'язання (ст. 186 Господарського кодексу України, яка, до речі, має назву «Укладення організаційно-господарських договорів», передбачено, що договірне оформлення організаційно-господарських зобов'язань може здійснюватися учасни-ками господарських відносин на основі вільного волевиявлення) [1]. Справді, проб-лема вибору єдиного підходу до розуміння договору є досить складною, адже він не обмежується якоюсь однією якістю, а в те-оретичній площині може розглядатися з різних ракурсів. Однак на нормативному рівні, з метою однозначного розуміння юридичної термінології та запобігання ви-никненню юридичних колізій має послі-довно утверджуватися розуміння тільки однієї, найбільш ключової правової іпос-тасі договору .
1.2. Становлення господарського зобов’язання, суб’єктів господарських правовідносин
Формування зобов'язання як правової кате-горії відбувалося протягом тривалого часу. Витоки ж його лежать саме в деліктах, а не в договорі, який як самостійне джерело зобов'язань з'явився дещо пізніше.
До питання зобов'язання у своїх досліджен-нях зверталося багато вчених-правознавців: В.Голєвінський, Є.Годеме, Й.Покровський, М.Лгарков, І.Новицький та Л.Лунц, С.Братусь, О.Іоффе й ряд інших. Основною ж сферою, в межах якої від-бувалося вивчення природи зобов'язання, стала наука цивільного права. Саме цивілістами було розроблено поняття зобов'язання, його зміст, ос-новні ознаки [24, c. 48].
Цікаво, що ще в римському приватному пра-ві, здобутки якого було покладено в основу ци-вільного права, під зобов'язанням розумілися "правові ланцюги, що змушують нас виконувати щось відповідно до законів нашої держави" [40, c. 248]. Тобто вже тоді було зрозумілим, що зобов'язання встановлює певний правовий зв'язок між його учасниками, в силу якого у останніх виникають певні права та обов'язки. Саме тому, визначаючи сутність зобов'язання, римські юристи говорили, що вона полягає не в тому, щоб зробити нашим якийсь тілесний предмет або який-небудь сер-вітут, а щоб пов'язати іншого таким чином, щоб він нам що-небудь дав, зробив або надав [40, c.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Дипломна робота на тему: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок