Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> Безкоштовно дипломна робота скачати: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством / сторінка 9

Назва:
Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
67,32 KB
Завантажень:
284
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
404].
Кардинальні зміни у вчення про зобов'язання, які сприяли виникненню дискусій, було внесено у зв'язку з виходом у 1970 р. колективної моног-рафії "Господарські зобов'язання". Авторами був здійснений критичний аналіз здобутків юри-дичної науки щодо вчення про зобов'язання, в результаті чого було запропоновано розрізняти зобов'язання як правову категорію та як інститут цивільного законодавства, при цьому зауважу-валося, що правовий інститут — це сукупність норм, які регулюють певні правовідносини, а пра-вова категорія є більш широким і в той же час абстрактним поняттям, яке виражає певну закономірність у правовій організації суспільних відносин [24, c. 50].
Говорячи про господарське зобов'язання, ав-тори монографії акцентували увагу на відсутності як законодавчого, так і чітко сформульованого в науці поняття господарського зобов'язання, а то-му для того, щоб зрозуміти його правову природу, ставилося питання про необхідність проаналі-зувати такі економічні поняття, як "господарс-тво", "господарювання", "господарська діяль-ність". У результаті такого аналізу був зроблений висновок, що господарські зобов'язання як форма господарських відносин виникають у процесі "від-творення", яким охоплюються стадії виробництва, розподілу, обміну та споживання. Що ж до самого поняття господарського зобов'язання, то під останнім як особливою формою господарсь-ких відносин необхідно розуміти господарські правовідносини, в яких один суб'єкт (боржник) зобов'язаний вчинити на користь іншого (кре-дитора) певну дію господарського характеру або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку [24, c. 50].
Необхідно зазначити, що автори монографії були першими, хто розробив та ввів у науковий обіг поняття господарського зобов'язання та їх типи (господарські зобов'язання товарно-грошо-вого характеру, внутрішньогосподарські та управлінсько-господарські зобов'язання). Безумовно, це викликало цілий ряд як зауважень, так і заперечень, що стало підґрунтям для виходу ко-лективної праці під назвою "Теоретичні проблеми господарського права", де розробники на-магалися з обґрунтуванням пояснити свою по-зицію та належним чином відповісти на всі запитання. Погоджуючись з тим, що викладена ни-ми концепція містить деякі недоліки, над усунен-ням яких необхідно ще працювати, автори в той же час сказали про її переваги, зокрема, про мож-ливість у цілому вирішувати значну кількість складних і спірних теоретичних питань правового регулювання господарських відносин, пояснити нові явища в господарській практиці, удоско-налити правові форми господарських відносин та систематизувати господарське законодавс-тво.
Дещо інший погляд на правову категорію господарського зобов'язання висловив В.Лаптєв, на думку якого, в науці господарського права під зобов'язанням розуміється врегульовані господарським законодавством відносини планово-вар-тісного характеру, в яких з метою досягнення встановлених планом результатів одна сторона зобов'язана на користь іншої вчинити певного виду господарсько-оперативні та (або) господарсько-управлінські (планово-організаційні) дії, а інша вправі вимагати їх вчинення [54, c. 146].
Порівнюючи наведене раніше визначення по-няття господарського зобов'язання із запропо-нованим В Лаптєвим, доцільно звернути увагу на наступне:
1. В одному випадку, господарське зобов'язання розглядається як господарські правовідносини, в іншому ж йдеться про зобов'язання в науці гос-подарського права як врегульовані господарським законодавством відносини планово-вартісного
характеру. Слід зауважити, що в теорії права проводиться певне розмежування між такими категоріями, як відносини та правовідносини: відносини розглядаються як певний зв'язок чи взаємодія [37, c. 403], а під правовідносинами розуміють суспільні відносини, врегульовані нормою права. Щодо поняття господарських правовідносин, то ними є врегульовані нормами господарського права відносини. Таким чином, якщо відносини, зокрема, суспільні, врегульовані чи виникають на основі норм права, вони набувають характеру правовідносин, а тому більш коректно, на нашу думку, визначати господарське зобов'язання саме як господарські правовідносини.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Дипломна робота на тему: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок