Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> Українською мовою дипломна робота: Правовий статус особи і громадянина в Україні

Правовий статус особи і громадянина в Україні / сторінка 14

Назва:
Правовий статус особи і громадянина в Україні
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
84,14 KB
Завантажень:
450
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 

- Європейський Суд з прав людини був створений у 1959 році як основний елемент регіонального контрольного механізму із дотримання положень Європейської конвенції по захисту прав людини й основних свобод 1950 року.
- Комісія з прав людини створена відповідно до Ста-туту Співдружності Незалежних Держав 1993 року і Положення про цю комісію 1993 року (Україна не входить у цю комісію).
- Контрольні механізми в рамках ОБСЄ У рамках ОБСЄ також є певні механізми контролю із дотримання прав людини, але з огляду на те, що чле-нами цієї організації є як європейські держави, так і держави Середньої Азії (республіки колишнього СРСР), ці механізми набувають міжрегіонального характеру [34, с.240].
З огляду на особливу важливість прав і свобод лю-дини, що містяться в міжнародних актах, та їхнє наступне закріплення в конституційному і поточному законодав-стві України у формі прав і свобод людини і громадя-нина, представляється доцільним провести порівняль-ну характеристику сприйняття Україною міжнародних стандартів прав і свобод людини.
Такий аналіз вважається актуальним не тільки з пізнавальної точки зору (що є дуже важливим, з огляду на соціальну апатію наших громадян), але і з метою усвідомлення кожним громадянином України демок-ратичності Основного Закону держави, його спрямова-ності на забезпечення і реалізацію прав і свобод людини і громадянина і виконання ними обов'язків у прак-тично повній відповідності з найвищими міжнародни-ми мірками.
Для прикладу можна взяти принцип рівності прав і свобод людини і громадянина. Рівність прав і свобод людини і громадянина означає насамперед рівність усіх перед законом і судом. «Всі люди рівні перед законом і мають право без усякої дискримінації на рівний захист закону. У цьо-му відношенні всякого роду дискримінація повинна бути заборонена, і закон повинний гарантувати всім особам рівний і ефективний захист проти дискримінації за будь-якою ознакою, як-от: раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних та інших переконань, національ-ного або соціального походження, майнового станови-ща, народження або іншої обставини» (стаття 26 Між-народного пакту про громадянські та політичні права). «1. Всі особи рівні перед судами і трибуналами. Кож-ний має право при розгляді будь-якого карного обвину-вачення, пред'явленого йому, або при визначенні його прав і обов'язків у будь-якому цивільному процесі на справедливий і публічний розгляд справи компетентним, незалежним і безстороннім судом, створеним на підста-ві закону. Преса і публіка можуть не допускатися на весь судовий розгляд або частину його із міркувань мо-ралі, суспільного порядку або державної безпеки в демо-кратичному суспільстві або коли того вимагають інтере-си приватного життя сторін, або — у тій мірі, у якій це, на думку суду, строго необхідно, — при особливих обста-винах, коли публічність порушувала б інтереси правосуд-дя; проте будь-яка судова постанова по карній або циві-льній справі повинна бути публічною, за винятком тих випадків, коли інтереси неповнолітніх вимагають іншо-го або коли справа стосується матримоніальних супере-чок або опіки над дітьми» (стаття 14 Міжнародного па-кту про громадянські та політичні права) [6].
«Громадяни мають рівні конституційні права і сво-боди та є рівними перед законом. Не може бути приві-леїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, по-літичних, релігійних та інших переконань, статі, етні-чного та соціального походження, майнового стану, міс-ця проживання, за мовними або іншими ознаками» (чч. 1, 2 статті 24 Конституції України).
«Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непоруш-ними» (стаття 21 Конституції України) [1].
Рівність усіх перед законом означає: що закон, його розпорядження рівною мірою обов'язкові для усіх; що суд рівною мірою доступний для всіх і повинний керу-ватися тільки законом, а не якимись сторонніми мірку-ваннями; що не приймаються до уваги не передбачені законом особливості особи, яка звертається за судовим захистом або відповідає перед судом за свої дії.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 
Дипломна робота на тему: Правовий статус особи і громадянина в Україні

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок