Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> дипломна робота українською: Правовий статус особи і громадянина в Україні

Правовий статус особи і громадянина в Україні / сторінка 33

Назва:
Правовий статус особи і громадянина в Україні
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
84,14 KB
Завантажень:
450
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 
;
Активно напрацьовується нормативний матеріал міжнародними організаціями: МОП — у галузі трудового, соціально-економічного забезпечення прав людини, ЮНЕСКО — в галузі освіти, науки, куль-тури та іншими спеціалізованими організаціями у відпо-відних їм галузях.
Паралельно створюється нормативно-правовий матеріал на регіональній основі. Нині функціо-нують:
- Європейська хартія прав людини;
- Американська кон-венція прав людини 1969 р.;
- Африканська хартія прав лю-дини і народів 1981 р.;
- Конвенція СНД про права і ос-новні свободи людини 1995 р. та ін.
Уже до середини 70-х років галузь прав людини була нормативно найбільш забезпеченою в міжнародному пра-ві. Тут функціонувало понад 200 багатосторонніх конвен-цій універсального і регіонального, загального і спеціального аспектів дії. Тому проголошення принципу по-ваги прав і основних свобод людини в Заключному акті НБСЄ 1975 р. як самостійного було сприйнято як належ-не [43, с.45].
Принцип загального поваги прав й основних свобод людини має характерну особливість: права людини немислимі без держави і не існують поза нею. Кожна людина користується тільки тими правами і свободами — соціальними, економічними, політич-ними, громадянськими і культурними, що передбачені в кон-ституції і законах країни. Це вихідне положення (як національних систем права, так і міжнародного права) є загально-визнаним. Законодавство будь-якої держави визначає право-ве становище, обсяг прав та обов'язків усіх без винятку осіб, які перебувають на її території: насамперед громадян, а також іноземців і апатридів.
- Права, надані державами громадянам, є правами не міжнародного характеру, а правами, що випливають із внутрішнього законодавства. Але міжнародне право є першо-основою цих прав, оскільки обов'язок надання їх накладаєть-ся на окремі держави міжнародним правом. Що стосується міжнародних договорів, такі договори не створюють прав, а лише наклада-ють обов'язок на договірні держави запроваджувати ці права в життя за допомогою свого законодавства [64, с.37].
- Ці доктринальні положення теорії міжнародного права закріплені в ряді важливих міжнародних документів. Так, відповідно до ст. 2 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р. підкреслюється, що кожна дер-жава, яка бере участь у цьому Пакті, зобов'язується вжити необхідних заходів відповідно до своїх конституційних про-цедур і положень цього Пакту для прийняття таких законо-давчих або інших заходів, що можуть виявитися необхідними для здійснення прав, визнаних у цьому Пакті [6].
- Тому логічно наступним етапом у розвитку цього принципу стало вироблення прав та обов'язків держав та інших суб'єктів міжнародного права щодо його дотримання. В цьому на-прямі значних результатів було досягнуто в межах ОБСЄ: в Підсумковому документі Віденської зустрічі (1989); Па-ризькій хартії для нової Європи (1990); в Підсумковому документі Копенгагенської зустрічі (1990) — так званій Копенгагенській конституції тощо. Важливим було прий-няття в 1993 р. Віденської декларації і Програми дій на Всесвітній конференції з прав людини, організованій ООН.
На сьогодні принцип поваги прав і основних свобод людини покладає на суб'єктів міжнародного права, на-самперед на держави, такі основні права та обов'язки:
- обов'язок поважати права людини та основні свободи незалежно від статі, раси, мови, релігії;
- обов'язок спри-яти і розвивати ефективне здійснення громадянських, політичних, економічних, соціальних, культурних та ін-ших прав і свобод;
- обов'язок поважати право людини на об'єднання з іншими, свободу особистості сповідати-ся одноособово або спільно з іншими;
- обов'язок по-важати право національних меншин на рівність перед законом, надавати їм повну можливість користуватися пра-вами людини та основними свободами і захищати їхні законні інтереси в цій галузі;
- обов'язок визнавати пра-во людини знати свої права та свободи і захищати їх;
- обов'язок дотримуватися міжнародних пактів, декла-рацій та угод з прав людини, якщо вони ними пов'язані;
- обов'язок приймати законодавчі акти і вживати інших заходів, які є необхідними для забезпечення міжнародно визнаних основних прав і свобод людини;
- обов'язок гарантувати людині, права якої порушено, ефективні за-соби захисту.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 
Дипломна робота на тему: Правовий статус особи і громадянина в Україні

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок