Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> дипломна робота безкоштовно: Правовий статус особи і громадянина в Україні

Правовий статус особи і громадянина в Україні / сторінка 6

Назва:
Правовий статус особи і громадянина в Україні
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
84,14 KB
Завантажень:
450
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 

Громадянство створює взаємні права та обов'язки для людини і держави. Саме з ним пов'язані найсуттєвіші наслідки для обох сторін — обсяг прав, обов'язків і відповідальності держави й громадянина. [60, с.87].
Основними характеристиками громадянства є такі:
- правовий стан, який виявляється, з одного боку, у його загаль-ному, правовому нормуванні, з іншого — в індивідуальному до-кументальному юридичному оформленні громадянства кожної людини (паспорті громадянина, свідоцтві про народження, ін-шому документі, який свідчить про громадянство). Громадяни-ном держави особа є не на підставі того, що проживає на її території, а внаслідок існування між нею й державою певних правових зв'язків;
- стійкий характер відносин громадянства, які існують постійно (зазвичай від народження до смерті громадянина) і мають за-гальний порядок припинення, що не припускає розриву громадянства в односторонньому порядку;
- двосторонній зв'язок людини з державою, який виявляється в сукупності взаємних прав, обов'язків і відповідальності та фунтується на визнанні й повазі гідності, основних прав і свобод людини;
поширення на громадянина суверенної влади держави як всере-дині країни, так і за її межами [51, с.72-74].
Підсумовуючи, необхідно зазначити, що природа статусу людини визначається тим, що в якій би країні вона не проживала, вона перебуває під захистом світового співтовариства, а також держави, громадянином якої є. Стан свободи не дарується публічною владою, а належить людині від її народження і реалізується через суб'єктивні права, які мають природно-правовий характер, а тому є невід'ємними. Конституція України (ст. 21) встановлює, що всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах, що права і свободи людини є невідчужуваними й непорушними [1].
Держава та особа тісно взаємопов'язані. Держава визнає людину, її життя, свободу і недоторканність, честь і гідність найвищою соціальною цінністю.
Головний обов'язок держави — забезпечити людину відповідними умовами для здійснення прав і свобод, виконання обов'язків.
Держава відповідальна перед людиною і суспільством за свою діяльність. За допомогою права, передусім конституційного, держава закріплює відповідний правовий статус людини і громадянина, забезпечує кожній особі рівні можливості в користуванні своїми суб'єктивними правами і виконанні своїх обов'язків.


1.2.Співвідношення понять «людина», «особа», «громадянин»
та їх статусу
Приступаючи до вивчення конституційно-правового статусу людини і громадянина, слід у першу чергу визначитись із поняттями «людина», «особа» і «громадянин».
Цікавою в цьому аспекті є думка науковців у галузі теорії держави і права. Так, А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, визначають що термін «людина» означає істоту, частину живої при-роди, яка наділена здатністю мислити, створювати й вико-ристовувати засоби виробництва. Таким чином, термін «лю-дина» характеризує природні, біологічні ознаки індивіда, його особливе місце у живій природі нашої планети.
Під терміном «особа» розуміється людина, яка має інди-відуальні ознаки, існує і розвивається в оточенні собі подіб-них і усвідомлює себе частиною такої спільності, а також визнає і слідує правилам поведінки, що їх виробила ця спіль-нота. Цей термін дає соціальну характеристику індивіда, тобто визначає людину в її соціальному середовищі, в су-спільстві, соціальній групі, у всьому багатоманітті відносин, що їх породжує людське суспільство. Особа - це, передусім, соціальний тип людини, але це і конкретна людина зі своєю індивідуальністю і неповторністю, що сформувались у неї в даному соціальному середовищі. Отже, особа - це єдність загальних та індивідуальних типових і своєрідних якостей людини.
Проте, це зовсім не означає, що поняття «особа» не вклю-чає природне, біологічне, а поняття «людина» - соціальне. Це неправильно тому, що конкретний індивід завжди висту-пає як єдність соціального і біологічного, як цілісна єдина система.
Поняття «громадянин» означає особу, яка взаємопов'яза-на з певною державою необмеженими у просторі й часі спе-цифічними юридичними зв'язками, що виражається в на-лежності особи до громадянства цієї держави.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 
Дипломна робота на тему: Правовий статус особи і громадянина в Україні

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок