Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Туризм -> дипломна робота: Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю

Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю / сторінка 30

Назва:
Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
858,02 KB
Завантажень:
675
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 7,8

Відстрочені податкові активи 060 20,7

Інші необоротні активи 070

Усього за розділом І 080 1806,5 2035,4

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси 100 24,8 24,4

тварини на вирощуванні та відгодівлі 110

незавершене виробництво 120

готова продукція 130

товари 140 22,8 17,8

Векселі одержані 150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 14 9,1

первісна вартість 161 14 9,1

резерв сумнівніх боргів 162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом 170 0,4 1,1

за виданими авансами 180 11,1

з нарахованих доходів 190

із внутрішніх розрахунків 200

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 22,4 26,9

Поточні фінансові інвестиції 220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 230 41 38

в іноземній валюті 240 51,3 50

Інші оборотні активи 250 2,8 3,9

Усього за розділом ІІ 260 179,5 182,3

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 7,1 41,5

Баланс 280 1993,1 2259,2

П А С И В Код рядка 31 Грудня, 2000 р. 31 Грудня, 2001 р.

1 2 3 4

І. Власний капітал

Статутний капітал 300 139,5 139,5

Пайовий капітал 310

Додатковий вкладений капітал 320

Інший додатковий капітал 330 1449,3 1697,3

Резервний капітал 340 27,5 34,9

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350

Неоплачений капітал 360

Вилучений капітал 370

Усього за розділом І 380 1616,3 1871,7

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400

Інші забезпечення 410

Цільове фінансування 420

Усього за розділом ІІ 430

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків 440

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450

Відстрочені податкові зобов'язання 460

Інші довгострокові зобов'язання 470 15 15

Усього за розділом ІІІ 480 15 15

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків 500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510

Векселі видатні 520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 163,9 147,8

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів 540 41,6 33,3

з бюджетом 550 80,3 53,2

з позабюджетних платежів 560 17,1 12,7

зі страхування 570 13,1 12

з оплати праці 580 17,3 21,7

з учасниками 590 28,5 61,5

із внутрішніх розрахунків 600

Інші поточні зобов'язання 610 30,3

Усього за розділом ІV 620 361,8 372,5

V. Доходи майбутніх періодів 630

Баланс 640 1993,1 2259,2

ДОДАТОК 2. Звіт про фінансові результати за 2001 рік

Форма№2 Код за ДКУД 1801003

Одиниця виміру: тис.грн.

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника Код рядка 2001 р. 2000 р.

прибуток збиток прибуток збиток

1 2 3 4 5 6

Доход (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) 010 3583,4 3173

Податок на додану вартiсть 015 597,2 528,8

Акцизний збiр 020

025

Інші вирахування з доходу 030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції: (товарів, робіт, послуг) 035 2986,2 2644,2

Собівартість реалізованої продукції : (товарів,робiт, послуг) 040 1963,8 2024,8

Валовий: прибуток 050 1022,4 619,4

Валовий: збиток 055

Iншi операцiйнi доходи 060 3,4 21,5

Адміністративні витрати 070 244 279

Витрати на збут 080 304,7

Інші операційні витрати 090 26,9 43,5

Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 450,2 318,4

Фінансові результати від операційної діяльності: збиток 105

Доход від участі в капіталі 110

Інші фінансові доходи 120

Інші доходи 130

Фінансові витрати 140

Втрати від участі в капіталі 150

Інші витрати 160

Фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування: прибуток 170 450,2 318,4

Фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування: збиток 175

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 142,8 159,4

Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 307,4 159

Фінансові результати від звичайної діяльності: збиток 195

Надзвичайні: доходи 200

Надзвичайні: витрати 205

Податки з надзвичайного прибутку 210

Чистий: прибуток 220 307,4 159

Чистий: збиток 225

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка 2001 р. 2000 р.

1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 1252,4 1428,4

Витрати на оплату праці 240 777,5 564,6

Відрахування на соціальні заходи 250 267,5 184,3

Амортизація 260 215,1 126,5

Інші операційні витрати 270 26,9 43,5

Разом 280 2539,4 2347,3

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Дипломна робота на тему: Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок