Що таке ІНСАЙДЕР, визначення слова.

ІНСАЙДЕРІНСАЙДЕР
інсайдер — особа (юридична або фізична), яка має доступ до конфіденційної інформації про справи банку завдяки своєму службовому становищу, участі в капіталі банку, родинним зв’язкам і має можливість використовувати своє становище у власних інтересах.
Інсайдери поділяються на фізичних та юридичних осіб:
1. Фізичні особи:
а) акціонери (учасники) банку, які володіють істот-
ною часткою капіталу банку;
б) керівники банку (голова та члени ради акціонерів;
президент; віце-президенти; голова правління та члени
правління; заступники голови правління; головний бух-
галтер та його заступники; керівники філій; головні бух-
галтери філій; керівники структурних підрозділів банку
та члени кредитного комітету (кредитної комісії), які бе-
руть участь у розгляді питань щодо кредитної та інвести-
ційної політики, управління активами і пасивами банку);
в) контролери:
особи, які за дорученням акціонера (учасника) банку, який володіє істотною часткою капіталу банку, мають право голосу на загальних зборах акціонерів банку;
працівники внутрішнього та зовнішнього аудиту;
члени ревізійної комісії банку;
особа, яка є керівником державних органів і відповідно до своїх посадових обов’язків здійснює контроль за діяльністю банку;
г) асоційовані особи:
дружина, чоловік, батьки, повнолітні діти, рідні брати та сестри тих керівників банку, контролерів банку і керівників установ — акціонерів (учасників) банку, які володіють істотною часткою капіталу банку;
ґ) керівники, контролери та асоційовані з ними особи установ, що споріднені з банком.
2. Юридичні особи:
а) акціонери (учасники) банку, які володіють істот-
ною часткою капіталу;
б) споріднені установи: установа, яка має істотну
частку капіталу банку; установа, у якій банк володіє
істотною часткою капіталу; установа, у якій власником
істотної частки є особа, яка водночас є власником істот-
ної частки банку; установа, керівники якої є одночасно
керівниками банку;
в) асоційована установа:
установа, у якій керівником є дружина, чоловік, діти, батьки, брати й сестри тих керівників та контролерів банку, а також установ-акціонерів (учасників) банку, які володіють істотною часткою капіталу банку (Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.99 № 679-ХІУ; Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків, зате, постановою Правління НБУ від 14.04.98 № 141);
інсайдер — споріднена щодо комерційного банку особа (фізична або юридична).
Фізичні особи:
1) Акціонери банку, які володіють 10 і більше відсот-
ками акцій банку.
2) Керівники:
банку;
установ-засновників.
3) Контролери:
керівники структурних підрозділів установ — засновників банку (або їх філій та дочірніх установ);
особа, яка за дорученням використовує право голосу за 10 % і більше відсотків акцій установи — засновника банку;
особи, які володіють 10 і більше відсотками акцій установ — засновників банку;
особа, яка була керівником або контролером установи — засновника тієї установи, яка є засновником банку, під час набуття нею статусу юридичної особи;
особа, яка є:
працівник органів державної влади і управління (ВРУ, КМУ, АП, НБУ, міністерства), що відстоює інтереси банку на вищому рівні;
має вплив на прийняття рішень щодо діяльності банку або його установ-засновників та призначення їх керівників.
4) Асоційовані особи:
дружина, чоловік, діти, батьки, брати, сестри керівників і засновників;
особи, які мають з асоційованими особами угоду або домовленість на спільне утримання, розпорядження, купівлю-продаж, використання акцій банку або його установ-засновників;
керівники, які мають право впливати на діяльність банку, його установ-засновників та філій і дочірніх фірм.
Колишній інсайдер.
Особи, споріднені в межах некорпоративних установ, а саме: керівники і контролери та асоційовані з ними особи, які:
займають керівні посади в установах, що пов’язані з банком фінансовими інтересами;
володіють 10 і більше відсотками акцій будь-якої установи, що пов’язана з банком фінансовими інтересами.
Юридичні особи:
Установи — акціонери (засновники) банку, які володіють 10 і більше відсотками акцій.
Установи, споріднені банку або установі-засновни-ку в межах корпоративного об’єднання:
банк повністю контролюється установою-заснов-ником;
установа-засновник контролюється третьою стороною (засновником корпоративного об’єднання).
Споріднена (асоційована) установа до установи — засновника банку (установа, яка має кваліфікований фінансовий інтерес — 20 відсотків значущих акцій установи — засновника банку).
Головна установа щодо установи — засновника банку (установа, яка має повний контроль над установою — засновником безпосередньо або за дорученням контролює 50 і більше відсотків значущих акцій установи-засновника банку).
Асоційовані особи:
— установа, в якій керівником є дружина (чоловік), 122
діти, батьки, брати і сестри керівників та контролерів банку, а також його установ-засновників;
— особа, яка має угоду або домовленість з асоційованими особами про купівлю-продаж, розпорядження, утримання і використання акцій банку або його установ-засновників.
6) Некорпоративні установи, з якими керівники та контролери банку споріднені, тобто установи, в яких керівники, контролери та асоційовані з ними особи займають керівні посади;
утримують 10 і більше відсотків цієї установи;
є представниками вищих органів влади й управління, які можуть приймати рішення, що впливають на діяльність цієї установи (Інструкція №10 “Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків”, зате, постановою Правління НБУ від 30.12.97 № 469).


Фінансовий словник онлайн: ІНСАЙДЕР

Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, І, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я