Головна Головна -> Інше українською -> Аудит -> Міжнародні і національні стандарти (норми) аудиту

Міжнародні і національні стандарти (норми) аудиту

Назва:
Міжнародні і національні стандарти (норми) аудиту
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
11,37 KB
Завантажень:
106
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат
на тему:
Міжнародні і національні стандарти (норми) аудиту


Аудит як форма інтелектуальної діяльності має певні особ-ливості організації і методики проведення. Міжнародні асо-ціації бухгалтерів і аудиторів узагальнили досвід організації і методики обліку та аудиту в країнах з різними формами власності і господарювання у вигляді міжнародних норм аудиту (МНА), які певною мірою виконують функції стан-дартів з обліку і аудиту.
Стандарти аудиту — це загальні керівні матеріали для допомоги аудиторам у виконанні їх обов'язків з аудиту фі-нансової звітності. У них подано професійні вимоги до якості (компетентність, незалежність, об'єктивність) аудитора та аудиторських висновків і доказів (свідчень). Метою стандар-тів аудиту є встановлення загальних правил аудиторської діяльності щодо організації і методики проведення. У прак-тиці аудиту в Україні в перехідний період до ринкової еко-номіки необхідно користуватися міжнародними і національ-ними стандартами, нормативними документами з організації і методології бухгалтерського обліку і фінансово-господарсь-кого контролю, які застосовуються у вітчизняній практиці.
Основні принципи і вимоги щодо розробки стандартів аудиту визначені міжнародними нормативами аудиту — 1 "Мета і основні принципи проведення аудиту" і 3 "Основні принципи регулювання аудиту". Останній унормовує прин-ципи аудиторської професійної відповідальності, які необ-хідно застосовувати при виконанні будь-якого аудиту і вра-ховувати при розробці конкретних стандартів аудиту.
До основних принципів норм аудиту відносять:
цілісність, об'єктивність і незалежність, конфіденційність, знання і компетентність;
правила використання результатів робіт, виконаних інши-ми аудиторами;
документальне оформлення, планування, одержання до-казів аудитором;
перевірка систем обліку і внутрішнього контролю;
аналіз висновків аудитора і складання ним звіту.
Кожний стандарт має визначити певну частину або сто-рону аудиторської роботи, повинен бути коротким і лако-нічним, але з достатньою повнотою описувати вимоги до регулювання об'єкта стандарту.
Міжнародні норми аудиту, розроблені і затверджені Між-народною федерацією бухгалтерів, подано у табл. 4.2.
Подані МНА мають єдину внутрішню структуру, до якої входять такі рубрики: вступ; мета аудиту; відповідальність за фінансові звіти; обсяг аудиту; етика; планування; робота, виконана іншими аудиторами; документація; очевидність аудиту; висновок і звіт.
Стосовно МНА 1 "Мета і основні принципи проведення аудиту" розглянемо зміст кожної рубрики стандарту.
Вступ — розглядається загальна мета аудиту та основні принципи, які є визначальними для професійної значущості аудиту і застосовуються при аудиті фінансової звітності.
Мета аудиту — встановити достовірність фінансової звіт-ності.
Відповідальність за фінансові звіти — визначається відпо-відальність за достовірність фінансової звітності управлінсь-кого апарату об'єкта. Це стосується точності й адекватності бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю принципам облікової політики, спрямованої на захист активів і пасивів суб'єкта господарювання.
Обсяг аудиту — інформація, необхідна для оцінки фінансо-вої звітності. Для цього аудитору необхідно вивчити систе-му обліку і внутрішнього аудиту, розібратися в оцінці ризи-ків контролю, що дасть змоіу визначити типи потенційних помилок, фактори ризику, методи перевірки.
Етика — вказується на потребу додержання основних правил етики професійного аудитора, визначених Міжна-родною федерацією бухгалтерів. Зокрема, аудитор має бути
Таблиця 1
Орієнтовний перелік міжнародних норм аудиту (МНА), іх зміст та використання під час проведення аудиту
Найменування норм |
Зміст норм |
Використання норм
МНА 1 "Мета і |
Визначено мету аудиту, |
При вирішенні організацій-
основні прин- |
його предмет і організаційні |
них питань проведення ау-
ципи проведен- |
принципи |
диту
ня аудиту"
МИ А 2 "Обо- |
Конкретизовано обов'язки |
При складанні організацій-
в'язки аудитора |
аудитора перед клієнтом |
но-догонірноі документації
перед клієнтом" |
(замовником)
МНА 3 "Основ- |
Викладено принципи, перед- |
У всіх видах аудиторської
ні принципи ре- |
бачені законодавством і нор- |
діяльності
гулювання ау- |
мативними документами, що
диту" |
регулюють аудиторську ді-
яльність
МНА 4 "Плану- |
Порядок організації і пла- |
При складанні поточних і
вання аудиту" |
нування аудиторської ді- |
річних планів діяльності ау-
яльності |
диторської організації
МНЛ 5 "Вико- |
Методика використання |
При проведенні комісійно-
ристання мате- |
висновку (акта) аудитора |
го аудиту на підприємстві
ріалів іншого |
з інших питань, які вирішу- |
(кілька аудиторів)
аудитора" |
ють для одного замовника
МНА 6 "Оцінка |
Можливий ризик помилок |
При виборі методики з мс-
ризику і внут- |
при проведенні аудиту, |
тою запобігання неправиль-
рішній кон- |
внутрішній контроль |
ним висновкам
троль аудиту" |
результатів аудиту
МНА 7 "Кон- |
Методичні рекомендації до |
На всіх стадіях аудиту
троль якості ро- |
контролю роботи аудитора
боти аудитора"
МНА 8 "Ауди- |
Обгрунтування доказів |
У процесі проведення ауди-
торські докази" |
результатів аудиторського |
торського дослідження, об-
дослідження |
грунтування та реалізації
його результатів
МНА 9 "Доку- |
Характеристика докумен- |
У процесі проведення ауди-
ментація ауди- |
тації, яка застосовується в |
торських робіт
ту" |
аудиті
МНА 10 "Вико- |
Зміст внутрішнього аудиту, |
Для дослідження результа-
ристання резуль- |
що провадиться на підпри- |
тів інвентаризації, тематич-
татів внутріш- |
ємстві замовника, та поря- |
них ревізій, при проведенні
нього аудиту" |
док використання |
внутрішнього аудиту
його зовнішнім аудитом
МНА 11 "По- |
Характеризують типові по- |
При визначенні методик про-
милки аудиту" |
милки аудиторів та дають |
ведення аудиту та інформа-
рекомендації щодо запобі- |
ційного забезпечення
гання їм
МНА 12 "Аналі- |
Методика виконання аналі- |
Для процедур економічного
тичні процеду- |
тичних процедур у ауди- |
аналізу, статистичних, еконо-
ри аудиту" |
торському дослідженні |
міко-математичних на всіх
стадіях аудиторського дос-
лідження
Продовження табл.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Інше на тему: Міжнародні і національні стандарти (норми) аудиту

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок