Загрузка...
Головна Головна -> Інше українською -> Діловодство -> Основні ознаки офіційно-ділового стилю

Загрузка...

Основні ознаки офіційно-ділового стилю

Назва:
Основні ознаки офіційно-ділового стилю
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
5,24 KB
Завантажень:
440
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Основні ознаки офіційно-ділового стилю
У ст. 11 Закону «Про мови в Українській РСР» записано: «Мовою роботи, діловодства й документації, а також взаємовід-носин державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ, організацій є українська мова».
Офіційно-діловий стиль (ОДС) — функціональний різновид мови, який слугує для спілкування в державно-політичному, гро-мадському й економічному житті, законодавстві, у сфері управлі-ння адміністративно-господарською діяльністю. Належить до виразно-об'єктивних стилів; виділяється найвищою мірою книжності.
Основне призначення — регулювати ділові стосунки зазначених вище сферах та обслуговувати громадянські потреби людей у типових ситуаціях.
Під функціональним різновидом мови слід розуміти систему мовних одиниць, прийомів їх виокремлення та використання, обумовлених соціальними завданнями мовлення.
Мовленню у сфері управління притаманна низка специфіч-них особливостей. Учасниками ділового спілкування є органи та ланки управління — організації, заклади, підприємства, по-садові особи, працівники. Характер і зміст інформаційних зв'язків, у яких вони можуть бути задіяні, залежать від міс-ця установи в ієрархії органів управління, її компетенції, функціонального змісту діяльності. Ці стосунки стабільні й ре-гламентуються чинними правовими нормами.
Специфіка ділового спілкування полягає в тому, що неза-лежно від того, хто є безпосереднім укладачем документа й кому безпосередньо його адресовано, офіційним автором та адреса-том документа майже завжди є організація в цілому.
Іншою важливою характеристикою ділового спілкування є конкретна адресність інформації.
Суттєвим фактором ділового спілкування, що впливає на характер управлінської інформації, є повторність дій і ситуа-цій. Управлінська діяльність — це завжди «гра за правилами». Як наслідок цього повторність управлінської інформації приво-дить до регулярності використовування весь час однакових мов-них засобів.
Наступною характерною рисою ділового спілкування є тема-тична обмеженість кола завдань, що вирішує організація, а це, у свою чергу, є наслідком певної стабільності її функцій. Отже, можна вирізнити такі властивості управлінської інформації в умовах ділового спілкування:
- офіційний характер;
- адресність;
- повторність;
- тематична обмеженість.
Специфіка ОДС полягає в певних стильових рисах (ознаках), що притаманні лише йому, а саме:—
нейтральний тон викладу змісту лише у прямому зна-ченні;—
точність та ясність повинні поєднуватися з лаконічністю, стислістю й послідовністю викладу фактів;—
документальність (кожний офіційний папір повинен мати характер документа), наявність реквізитів, котрі мають певну черговість, що дозволяє довго зберігати традиційні стабільні форми;—
наявність усталених одноманітних мовних зворотів, висо-ка стандартизація вислову;—
сувора регламентація тексту; для чіткої організації текст поділяється на параграфи, пункти, підпункти.
Ці основні риси є визначальними у формуванні системи мовних одиниць і прийомів їх використання в текстах ділових, (управлінських) документів.
Мовознавець М. Пилинський зазначав, що найпершою традиційною ознакою досконалості для групи «нехудожніх» стилів, до яких належить й офіційно діловий, залишається стислість, а також такі вимоги:—
додержання основних загальномовних і функціонально-стилістичних мовних норм;—
слова й вирази, що безпосередньо пов'язані з думкою, по-винні стояти в тексті якнайближче;—
дотримування максимально чіткого, послідовно-логічного і граматичного зв'язку між реченнями, що містять окремі судження;—
вставні речення, застереження, супровідні твердження, усякі відхилення від основної думки повинні значно по-ступатися своїм обсягом перед викладом основної думки [34, с. 170-171].
У результаті багатовікового розвитку в ОДС сформува-лися такі мовні засоби та способи викладу змісту, які дозволяють найефективніше фіксувати управлінську інфор-мацію й відповідати всім вимогам, що до неї висуваються, а саме:
1) широке використовування суспільно-політичної та адмі-ністративно-канцелярської термінології (функціонуван-ня закладу, узяти участь, регламентація дій);,
2) наявна фразеологія повинна мати специфічний характер (ініціювати питання, висунути пропозицію, поставити до відома);
3) обов'язкова відсутність будь-якої авторської мовної інди-відуальності та емоційно-експресивної лексики;
4) синонімія повинна бути зведена до мінімуму й не викли-кати двозначності сприймання;
5) наявність безособових і наказових форм дієслів у формі теперішнього часу із зазначенням позачерговості, постій-ності дії;
6) чітко регламентоване розміщення та будова тексту; обсяг основних частин, наявність обов'язкових стандартних стійких висловів, певних кліше (що дозволяє користува-тися готовими бланками);
7) до мінімуму зведено використання складних речень із сурядним і підрядним зв'язком, натомість широко вико-ристовуються безсполучникові, прості поширені (кілька підметів при одному присудку, кілька присудків при од-ному підметі, кілька додатків при одному з головних членів речення тощо).
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Інше на тему: Основні ознаки офіційно-ділового стилю

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок