Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> Принципи природокористування, основні джерела і основи забруднення повітря

Принципи природокористування, основні джерела і основи забруднення повітря

Назва:
Принципи природокористування, основні джерела і основи забруднення повітря
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
10,96 KB
Завантажень:
88
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Принципи природокористування, основні джерела і основи забруднення повітря


ПЛАН
Принципи природокористування
Основні джерела і основи забруднення повітря
Використана література


1. Принципи природокористування
Природокористування включає об'єктивно зумовлений процес залучення людиною природних ресурсів до вироб-ничої і невиробничої діяльності, Їх відтворення та охо-рону.
В сучасних умовах науково-технічного і соціального прогресу поняття природокористування стає дуже містким і не завжди однозначно, розуміється. У «Великій Радян-ській Енциклопедії» природокористуванням називається сукупність впливів людини на географічну оболонку Землі, що розглядається в комплексі (на відміну від га-лузевих понять — водокористування, землекористування, лісокористування тощо). Деякі автори розглядають природокористування як соціальний процес, інші — як соціально-економічний.
Отже, термін «природокористування», адекватно відо-бражаючи досить складний і багатогранний суспільно-природний процес в об'єктивній реальності, далеко не однозначний — він вживається, як мінімум, у п'яти основ-них значеннях:
1) людська діяльність щодо використання сил і ре-сурсів природи з метою виробництва матеріальних благ і різних послуг, тобто як всезагальний процес праці. В (та-кому розумінні природокористування рівнозначне понят-тю «суспільне виробництво», а з урахуванням невироб-ничої сфери людської діяльності — навіть ширше за нього;
2) раціональне використання ресурсів і умов природ-ного середовища, їх відтворення та охорона;
3) безпосереднє освоєння, експлуатація, відтворення та охорона природних ресурсів і умов конкретної терито-рії (району, окремої країни, групи країн, всього світу);
4) освоєння та експлуатація окремих видів природних ресурсів у локальному, регіональному і глобальному масштабах; У такому розумінні термін «природокористування» залежно від виду споживання природного ресурсу часто замінюється галузевими синонімами, без сумніву, вужчими за обсягом — водокористування, лісокористу-вання, землекористування тощо;
5) синтетична прикладна наука, що розробляє загаль-ні принципи будь-якої діяльності, пов'язаної! з користуван-ням природою.
Така диференціація досить відносна. В кожному окремому ви-падку вивчається один і той же об'єкт — процес використання лю-диною сил і ресурсів природи, але з різних боків і на різних рівнях галузевої, міжгалузевої і територіальної спільності. Серед перелі-чених значень терміна «природокористування» найширшим за об-сягом є поняття, що відображає процес праці (суспільне виробниц-тво), найвужчим — освоєння та експлуатація окремого виду при-родного ресурсу у вузькотериторіальному (локальному) масштабі.
Класифікація основних видів природокористування можлива з позицій тісно взаємопов'язаних галузевого, компонентного, функціонального (комплексного) підходів.
З галузевої системи народного господарства виді-ляють галузі природоспоживання (теплоенергетику, видо-буток мінеральної сировини, лісоексплуатацію, металургію, вугленафтогазо-переробку тощо), природокористуван-ня у вужчому розумінні (землеробство, тваринництво, гід-ро-, вітро-, геліоенергетику, транспорт, будівництво) і природовідтворення (рекультивацію і меліорацію земель, очищення та утилізацію відходів, регулювання стоків, перекидання вод, створення заповідників тощо). За вищо-го ступеня узагальнення ці види можна об'єднати в по-няття виробничого (промислового і сільськогосподарсько-го) і невиробничого природокористування.
Функціональний підхід (комплексний) до класифікації природокористування передбачає виділення п'яти основ-них блоків найважливіших напрямів природокористуван-ня: ресурсоспоживання, конструктивного перетворення, відтворення природних ресурсів, охорони природних ресурсів, управління і моніторингу.
Компонентна класифікація видів природокористування базується на спільному використанні деякими галузями виробництва одного компонента природного середовища (наприклад, води, повітря, грунту, лісу тощо), тобто на міжгалузевому споживанні природного ресурсу в рамках певної території.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Інше на тему: Принципи природокористування, основні джерела і основи забруднення повітря

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок