Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Назва:
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
46,69 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
І МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Розділ 1
ЕКОЛОГО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ
РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ
Й ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ
ПЛАН (логіка викладу)
/. Завдання земельного законодавства.
2. Форми та види власності на землю.
3. Права та обов'язки власників земель та землекорис-тувачів, захист та гарантія їх прав.
4. Використання земель.
5. Правова охорона земель.
6. Контроль за використанням та охороною земель.
7. Відповідальність за порушення земельного законодав-ства.
1.1. Завдання земельного законодавства
Завданням земельного законодавства є регулювання земельних відносин з метою створення умов для раціо-нального використання й охорони земель, рівноправно-го розвитку всіх форм власності на землю і господарю-вання, збереження та відтворення родючості ґрунтів, поліпшення природного середовища, охорони прав гро-мадян, підприємств, установ, організацій на землю.
Правова охорона земельних ресурсів - сукупність пра-вових норм та виникаючих на основі їх застосування правовідношень, спрямованих на здійснення заходів по збереженню земельних ресурсів, їх раціональне викорис-тання та відтворення природних ресурсів, оздоровлення для задоволення екологічних, економічних, культурно-оздоровчих потреб суспільства в інтересах теперішнього та майбутніх поколінь.
Право землекористування включає в себе системати-зовану сукупність правових норм, які регулюють поря-док та умови раціонального використання земель.
Об'єктом права землекористування є ділянка землі, земельний масив, наданий у користування для визначе-них цілей, по відношенню до яких складаються і здійс-нюються відповідні земельні правовідношення.
Суб'єктивним правом використання землі є забезпе-чена законом можливість безпосередньо експлуатувати землю з метою отримання деяких благ.
Виникнення права землекористування, права та обо-в'язки землекористувачів, припинення права землекори-стування, розв'язання земельних спорів, заходи з охоро-ни землі, відповідальність за порушення земельного за-конодавства закладені в Земельному кодексі України (введено в дію з 13.03.92), який складається з 10 розділів, 13 глав, 118 статей.
• органи по земельних ресурсах - про адміністратив-ні правопорушення, зв'язані з порушенням правил ви-користання земель, приховуванням або перекручуван-ням даних земельного кадастру, самовільним відхилен-ням від проектів внутрігосподарського землеустрою (ст. ст. 53, 53-2, 55, 56 КУАП);
• органи охорони водних ресурсів - про адміністратив-ні правопорушення, зв'язані з порушеннями, передбачени-ми ст.ст. 59-^61 КУАП, у випадках забруднення і засмічен-ня підземних вод або порушення водоохоронного режиму на водозаборах, яке спричинило забруднення цих вод;
• органи рибної охорони - про адміністративні пра-вопорушення, зв'язані з порушенням правил рибальства і охорони рибних запасів (ст. ст. 85,86 КУАП);
• органи лісового господарства - про адміністративні правопорушення, зв'язані з порушенням (ст. 77 КУАП);
• органи Міністерства екології та природних ресур-сів України - про адміністративні правопорушення, пе-редбачені ст.ст. 47, 48, 49, 50, 52-83, 85-88, 90-91-2, 95, 153, 163, 188-5 КУАП.
1.2. Форми та види власності на землю
Право державної власності на землю
Суб'єкт права державної власності на землю - орга-ни державної влади та органи місцевого самоврядуван-ня (ст.ст. 13, 14 Конституції України). Не можуть пере-даватись у колективну або приватну власність:
• землі загального користування населених пунктів;
• землі гірничодобувної промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення;
^ • землі природоохоронного, оздоровчого, рекреацій-Гного та історико-культурного призначення;
• землі лісового фонду;
; • ЗЄМЛІ ВОДНОГО фонду.
Право колективної власності на землю
Суб'єкт колективної власності на землю - колективні 'Сільськогосподарські підприємства, сільськогосподарсь-• кі кооперативи.
Розпорядження земельними ділянками, що перебу-вають у колективній власності громадян, здійснюється за рішенням зборів колективу співвласників.
Право приватної власності на землю
Суб'єкт - громадяни України.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Інше на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок