Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> Скачати інша робота на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ / сторінка 10

Назва:
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
46,69 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

3. Умови скидання шахтних, кар'єрних та руднико-вих вод у водні об'єкти.
4. Умови скидання дренажних вод у водні об'єкти.
5. Накопичувачі промислових забруднених стічних вод та технологічні водойми.
6. Порядок захоронення забруднюючих рідинних ре-човин, відходів виробництва та стічних вод у глибокі підземні водоносні горизонти.
Право користування річками
1. Класифікація річок України (великі, середні, малі).
2. Особливості користування малими річками.
3. Комплекс заходів щодо збереження водності річок і охорони їх від забруднення.
4. Регулювання стоку річок, створення штучних во-дойм.
3.4. Охорона вод
Право користування землями водного фонду Користування землями водного фонду - встановлює-ться земельним законодавством.
Користування земельними ділянками дна річок, озер, водосховищ, морів та інших водних об'єктів. Водоохоронні зони та зони санітарної охорони Водоохоронні зони - встановлюються для створення сприятливого режиму водних об'єктів, попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання. На території во-доохоронної зони забороняється:
• використання пестицидів;
• влаштовування кладовищ, скотомогильників, зва-лищ, полів фільтрації;
• скидання неочищених стічних вод на рельєф.
Прибережні захисні смуги - земельні ділянки, які ви-діляються в межах водоохоронних зон з метою охорони водних об'єктів від забруднення і засмічення.
Зони санітарної охорони - виділяються з метою охо-рони забору води для водопостачання населення, ліку-вальних і оздоровчих потреб.
Право користування водними об'єктами природно-заповідного фонду
На водних об'єктах, віднесених до природно-запо-відного фонду, забороняється здійснення будь-якої дія-льності, що суперечить їх цільовому призначенню.
Охорона вод від забруднення, засмічення і вичер-пання
• Охорона вод (водних об'єктів).
• Умови розміщення, проектування, будівництва, ре-конструкції і введення в дію підприємств, споруд та ін-ших об'єктів, що можуть впливати на стан вод.
• Умови розміщення, проектування, будівництва, ре-конструкції і введення в дію підприємств, споруд та ін-ших об'єктів, що можуть впливати на стан рибогоспо-дарських водних об'єктів.
• Заборона введення в дію підприємств, споруд та інших об'єктів, що впливають на стан вод.
• Заборона скидання у водні об'єкти відходів і сміття.
• Охорона поверхні водозаборів і льодового покриву водойм, водотоків, а також морів, їх заток та лиманів.
• Охорона вод від забруднення і засмічення внаслі-док втрат мастила, пального, хімічних, нафтових та ін-ших забруднюючих речовин.
• Охорона внутрішніх морських вод та територіаль-ного моря.
• Запобігання забрудненню вод добривами і хіміч-ними засобами захисту рослин.
• Охорона водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних.
• Охорона підземних вод.
3.5. Права і обов'язки водокористувачів
Водокористувачами в Україні можуть бути установи та громадяни України, а також іноземні юридичні осо-би. Водокористувачі можуть бути первинними та вто-ринними.
Первинні водокористувачі ~ це ті, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води.
Вторинні водокористувачі (абоненти) - це ті, що не мають власних водозабірних споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні води в їх системи на умовах, що встано-влюються між ними, та за погодженням органа, який видав дозвіл первинному водокористувачу.
Основні права водокористувачів:
• здійснювати загальне, спеціальне водокористуван-ня та користування водами для потреб гідроенергетики, водного, повітряного транспорту;
• користуватися водними об'єктами місцевого зна-чення на умовах оренди;
• користуватися поверхневими, підземними, внутрі-шніми морськими водами і територіальним морем для задоволення питних, господарсько-побутових, сільсько-господарських, промислових та інших потреб;
• вимагати від власника водного об'єкта або водо-провідної мережі підтримання належної якості води за умовами водокористування;
• споруджувати гідротехнічні та інші водогоспо-дарські об'єкти, здійснювати їх реконструкцію і ре-монт;
• передавати у користування воду іншим водокорис-тувачам за плату та на визначених умовах;
• здійснювати й інші функції щодо водокористуван-ня та користування водними об'єктами в порядку, вста-новленому законодавством.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Інше на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок