Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> Безкоштовно інша робота на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ / сторінка 11

Назва:
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
46,69 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

Права водокористувачів охороняються законом і при порушенні, підлягають поновленню в порядку, встановленому законом.
Обов 'язки водокористува чія:
• економко використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і поліпшення якості вод;
• користування водними об'єктами відповідно до ці-лей і умов їх надання;
• дотримуватися встановлених нормативів гранично-допустимих скидів забруднюючих речовин та встанов-лених лімітів забору води, а також санітарних та інших вимог щодо впорядкування своєї території;
• використовувати ефективні сучасні технічні засоби і технології для утримання своєї території в належному стані, а також здійснювати заходи щодо запобігання
забрудненню водних об'єктів стічними (дощовими, сні-говими) водами, що відводяться з неї;
• не допускати порушення прав, наданих іншим во-докористувачам, а також заподіяння шкоди господар-ським об'єктам та об'єктам навколишнього природного середовища;
• утримування в належному стані зони санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання, прибережні захисні смуги, смуги відве-дення, берегові смуги водних шляхів, очисні та інші во-догосподарські споруди та технічні пристрої;
• здійснювати облік забору та використання вод* вести контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об'єкти зворотних вод і забруднюючих речовин, а та-кож подавати відповідним органам звіти в порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законодавчими актами;
•здійснювати погоджені у встановленому порядку технологічні, лісомеліоративні, агротехнічні, санітарні та інші заходи щодо охорони вод від вичерпання, полі-пшення їх стану, а також припинення скидання забруд-нених стічних вод;
• здійснювати спеціальне водокористування лише лри наявності дозволу;
• своєчасно сплачувати платежі за спеціальне водо-користування;
• своєчасно інформувати компетентні органи про виникнення аварійних забруднень;
• здійснювати роботи, пов'язані із ліквідацією на-слідків аварій, які можуть спричинити погіршення якос-ті води.
3.6. Відповідальність за порушення водного законодавства
Згідно зі ст. ПО Водного кодексу України відлові' дальність за порушення водного законодавства особи, винні у:
• самовільному захопленні водних об'єктів;
• забрудненні та засміченні вод;
• порушенні режиму господарської діяльності у во-доохоронних зонах та на землях водного фонду;
• руйнуванні русел річок, струмків та водотоків або порушенні природних умов поверхневого стоку при бу-
дівництві й експлуатації автошляхів, залізниць та інших інженерних комунікацій;
• введенні в експлуатацію підприємств, комунальних та інших об'єктів без очисних споруд чи пристроїв на-
клежної потужності;
р< • недотриманні умов дозволу або порушенні правил
Вспеціального водокористування;
В « самовільному проведенні гідротехнічних робіт (бу-
Вдівництво ставків, дамб, каналів, свердловин);
Р • порушенні правил ведення державного обліку вод або перекручуванні чи внесенні недостовірних ві-домостей у документи державної статистичної звіт-ності;
•пошкодженні водогосподарських та гідрометрич-них споруд і пристроїв, порушенні правил експлуатації та встановлених режимів їх роботи;
• незаконному створенні систем скидання зворотних вод у водні об'єкти, міську каналізаційну мережу або зливову каналізацію та несанкціоноване скидання зво-ротних вод;
• використанні земель водного фонду не за призна-ченням;
• неповідомленні (прихованні) відомостей про ава-рійні ситуації на водних об'єктах;
• відмові у наданні (приховуванні) проектної доку-ментації та висновків щодо якості проектів підприємств, споруд та інших об'єктів, що можуть впливати на стан вод, а також актів і висновків комісій, які приймали об'єкт в експлуатацію;
•порушенні правил охорони внутрішніх морських вод та територіального моря від забруднення та засмі-чення і несуть цивільну, кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.
І Контрольні запитання та завдання
і /. Сформулюйте поняття водного права і водного зако-
I нодавства.
І 2, Дайте визначення водного і земельного фондів України.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Інше на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок