Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> Українською інша робота: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ / сторінка 12

Назва:
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
46,69 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

1 3. Які Ви знаєте права і обов'язки водокористувачів?
й 4. Назвіть види правопорушень згідно норм чинного вод-
І ног° законодавства.
Розділ 4
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ, ВІДТВОРЕННЯ І ОХОРОНИ ЛІСІВ
ПЛАН (логіка викладу)
1. Завдання лісового законодавства України.
2. Права та обов'язки лісокористувачів.
3. Контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів.
4. Право використання лісових ресурсів.
5. Плата за використання лісових ресурсів та користу-вання земельними ділянками лісового фонду.
6. Державний облік лісового фонду.
7. Відповідальність за порушення лісового законодавства.
4.1. Завдання лісового законодавства України
Регулювання правових відносин з метою забезпечен-ня підвищення продуктивності, охорони та відтворення лісів, посилення їх корисних властивостей, задоволення потреб суспільства у лісових ресурсах на основі їх нау-ково обґрунтованого раціонального використання.
Право користування лісом - це сукупність правових норм, які регулюють порядок та умови раціональної та ефективної експлуатації лісів та земель державного лісо-вого фонду, не покритих лісом, які знайшли відобра-ження в Лісовому кодексі України від 21 січня 1994 р. Він складається з 10 розділів, 23 глав та 103 статей.
Суб'єктивне право користування лісом - встановлена і забезпечена законом можливість конкретних суб'єктів здійснювати безпосередню експлуатацію лісів і земель лісового фонду з метою діставати/видобувати їх корисні природні властивості.
Об'єктом права лісокористування служить частина лісового фонду або ділянка землі цього фонду, який на-дається в користування для конкретної цілі.
Лісовий фонд України
Лісовий фонд становлять усі ліси України, а також земельні ділянки, не вкриті лісовою рослинністю, але надані для потреб лісового господарства.
Землі лісового фонду України діляться на лісові та полісові.
Власність на ліси
Усі ліси є власністю держави. Від імені держави лі-сами розпоряджається Верховна Рада України, яка де-легує свої повноваження місцевим органам влади, які в межах своєї компетенції надають земельні ділянки лісо-вого фонду у постійне або тимчасове користування.
4.2. Права та обов'язки лісокористувачів
Права та обов'язки постійних лісокористувачів
Визначено права та обов'язки лісокористувачів: за-безпечити відтворення, охорону і підвищення родючості ґрунтів, забезпечувати охорону рідкісних видів рослин та тварин, рідкісних угрупувань відповідно до природо-охоронного законодавства.
Права та обов'язки тимчасових лісокористувачів
Зобов'язані забезпечувати користування земельними ділянками лісового фонду відповідно до умов їх надання.
Захист прав лісокористува чів
Права лісокористувачів охороняються законом і можуть бути обмежені лише у випадках, передбачених законодавчими актами.
Припинення права постійного користування земель-ними ділянками лісового фонду: припиняється у випадках і порядку, передбачених Земельним кодексом України.
Припинення права тимчасового користування земе-льними ділянками лісового фонду (ст. 22).
4.3. Контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів
Завдання контролю за охороною, захистом, викори-станням та відтворенням лісів
Контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів полягає: в забезпеченні додержання всіма державними і громадськими органами, підпри-ємствами, установами та організаціями, а також грома-дянами вимог лісового законодавства.
Державний контроль за охороною, захистом, вико-ристанням та відтворенням лісів.
Державний контроль у галузі охорони, захисту, ви-користання та відтворення лісів здійснюють Кабінет Міністрів України, Уряд Автономної Республіки Крим, Міністерство екології та природних ресурсів України та його органи на місцях, спеціально уповноважені держа-
вні органи лісового господарства, місцеві органи дер-жавної виконавчої влади та інші органи відповідно до законодавства України.
Громадський контроль за охороною, захистом, ви-користанням та відтворенням лісів
Громадський контроль за охороною, захистом, ви-користанням та відтворенням лісів здійснюється гро-мадськими інспекторами охорони навколишнього при-родного середовища.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Інше на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок