Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> Українською мовою інша робота: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ / сторінка 14

Назва:
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
46,69 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

Самовільно зайняті земельні ділянки лісового фонду повертаються за їх належністю без відшкодування за-трат, понесених за час незаконного користування ними. Установи і громадяни зобов'язані відшкодувати шкоду, заподіяну лісу внаслідок порушення лісового законодавства, у розмірах і порядку, визначених зако-нодавством України.
Незаконно добута деревина та інші лісові ресурси підлягають вилученню.
ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
Розділ 1
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
ПЛАН (логіка викладу)
1. Завдання І принципи екологічної експертизи.
2. Об'єкти і суб'єкти екологічної експертизи.
1.1. Завдання і принципи екологічної експертизи
Екологічна експертиза в Україні - вид науково-прак-тичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевому екологіч-ному дослідженні, аналізі та оцінці гідропроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, і спрямована на підготовку висновків про відпо-відність запланованої чи здійснюваної діяльності нор-мам і вимогам законодавства про охорону навколиш-нього природного середовища, раціонального викорис-тання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.
Відносини в галузі екологічної експертизи регулюю-ться Законом України «Про екологічну експертизу» і Законом України «Про охорону навколишнього приро-дного середовища» та іншими законами України.
Основним завданням законодавства про екологічну експертизу є регулювання суспільних відносин у галу-зі екологічної експертизи для забезпечення екологіч-ної безпеки, охорони довкілля, раціонального викори-стання і відтворення природних ресурсів, захисту еко-логічних прав та інтересів громадян і держави.
Метою екологічної експертизи є запобігання негати-вному впливу антропогенної діяльності на стан навко-
лишнього природного середовища та здоров'я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності та екологічної ситуації на окремих територіях і об'єктах.
У ст. 5 Закону України «Про екологічну експертизу» визначені основні завдання екологічної експертизи.
Основними завданнями екологічної експертизи є:
1) визначення ступеня екологічного ризику і безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності;
2) організація комплексної, науково обґрунтованої оцінки об'єктів екологічної експертизи;
3) встановлення відповідності об'єктів експертизи ви-могам екологічного законодавства, санітарних норм, будівельних норм і правил;
4) оцінка впливу діяльності об'єктів екологічної екс-пертизи на стан навколишнього природного середови-ща, здоров'я людей і якість природних ресурсів;
5) оцінка ефективності, повноти, обґрунтованості та достатності заходів щодо охорони навколишнього при-родного середовища і здоров'я людей;
6) підготовка об'єктивних, всебічно обґрунтованих висновків екологічної експертизи.
В чинному законодавстві визначаються основні прин-ципи екологічної експертизи.
Основними принципами екологічної експертизи є:
І) гарантування безпечного для життя та здоров'я людей навколишнього природного середовища;
2) збалансованість екологічних, економічних, меди-ко-біологічних і соціальних інтересів та врахування гро-мадської думки;
3) наукова обґрунтованість, незалежність, об'єктив-ність, комплексність, варіантність, превентивність, глас-ність;
4) екологічна безпека, територіально-галузева і еко-номічна доцільність реалізації об'єктів екологічної екс-пертизи, запланованої чи здійснюваної діяльності;
5) державне регулювання;
6) законність.
1.2. Об'єкти і суб'єкти екологічної експертизи
Об'єктами екологічної експертизи є проекти законо-давчих та інших нормативно-правових актів, передпро-ектні, проектні матеріали, документація по впроваджен-
ню нової техніки, технологій, матеріалів, речовин, про-дукції, реалізація яких може призвести до порушення екологічних нормативів, негативного впливу на стан навколишнього природного середовища, створення за-грози здоров'ю людей.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Інше на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок