Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ / сторінка 15

Назва:
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
46,69 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

Екологічній експертизі можуть підлягати екологічні ситуації, що склалися в окремих населених пунктах і ре-гіонах, а також діючі об'єкти та комплекси, що мають значний негативний вплив на стан навколишнього при-родного середовища та здоров'я людей.
Військові, оборонні та інші об'єкти, інформація про які становить державну таємницю, підлягають екологі-чній експертизі відповідно до цього Закону та інших спеціальних законодавчих актів України.
Суб'єктами екологічної експертизи є:
1) Міністерство безпеки України, його органи на міс-цях, створювані ними спеціалізовані установи, органі-зації та еколого-експертні підрозділи чи комісії;
2) органи та установи Міністерства охорони здо-ров'я України - в частині, що стосується експертизи об'-єктів, які можуть негативно впливати або впливають на здоров'я людей;
3) інші державні органи, місцеві органи влади і са-моврядування відповідно до законодавства;
4) громадські організації екологічного спрямування чи створювані ними спеціалізовані формування;
5) інші установи, організації та підприємства, в тому числі іноземні юридичні і фізичні особи, які залучаються до проведення екологічної експертизи;
6) окремі громадяни в порядку, передбаченому зако-нодавством України.
Під час розслідування і судового розгляду кримі-нальних справ про службові та господарські злочини, які пов'язані із заподіянням шкоди навколишньому се-редовищу, про забруднення водойм та атмосферного повітря, про забруднення моря шкідливими для здоро-в'я людей і для його живих ресурсів речовинами або ін-шими відходами та матеріалами можуть виникнути пи-тання, для розв'язання яких доцільне залучення фахівця-еколога. Йому можуть бути поставлені такі запитання:
• чи відповідає проект даного об'єкта нормам, пра-вилам та вимогам природного середовища і раціональ-ного його використання?
• чи виконано будівництво певного об'єкта відповід-но до вказаних норм, правил та вимог?
• чи не настали дані негативні наслідки через невід-повідне проектування чи будівництво конкретного об'-єкта?
• які порушення чи прорахунки в проекті або техно-логічному процесі його здійснення призвели до даних негативних наслідків?
• яка конкретна службова або інша особа відпові-дальна за порушення чи прорахунки в проекті або в технічному процесі?
• чи належним чином збудовані та функціонують очисні споруди на даному підприємстві?
Оскільки шкідливі наслідки в екологічній сфері, що виникають унаслідок злочинних дій або бездіяльності певних осіб, мають, як правило, чітко визначений пре-дметний характер (захворювання людей, падіж худоби, знищення родючих шарів ґрунту, погіршення бальнео-логічних властивостей ділянок місцевості тощо), то по-ряд з екологічною експертизою або в комплексі з нею можуть виконуватися й інші: судово-медична, біологіч-на, хімічна, судово-ветеринарна, іхтіологічна, техноло-гічна, курортологічна, будівельно-технічна, гідротехні-чна.
Контрольні запитання та завдання
1. Назвіть завдання і принципи екологічної експертизи.
2. Які Ви знаєте об'єкти і суб'єкти екологічної експер-тизи?
Розділ 2 ФОРМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
ПЛАН (логіка викладу)
1. Поняття і форми екологічної експертизи.
2. Державна екологічна експертиза.
3. Громадська екологічна експертиза.
4. Спеціалізовані екологічні експертизи.
5. Державне регулювання та управління в галузі екологі-чної експертизи.
6. Статус експерта екологічної експертизи.
7. Права та обов'язки замовників екологічної експертизи.
8. Порядок проведення екологічної експертизи.
9. Фінансування екологічної експертизи.
10. Відповідальність за порушення законодавства про екологічну експертизу.
2.1. Поняття і форми екологічної експертизи
Експертиза - це процесуальна дія, яка проводиться з метою отримання висновку з питань, які мають доказо-ве значення по справі.
В реальній дійсності екологічна експертиза існує як вид експертної діяльності спеціально уповноважених державних органів, громадських, кооперативних та ін-ших формувань і об'єднань, що забезпечують додер-жання вимог екологічної безпеки при прийнятті зако-нопроектів, обґрунтуванні програм, концепцій, рішень, проектів та об'єктів, запровадження або реалізація яких може негативно впливати на стан навколишнього при-родного середовища, здоров'я і життя людей.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Інше на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок