Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> інша робота: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ / сторінка 16

Назва:
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
46,69 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

Українські вчені екологи і юристи справедливо зазна-чають, що екологічна експертиза перестала бути аматор-ством окремих вчених та заінтересованих практиків. Во-на увійшла в лексикон і життя практично кожної людини, що вболіває за термінове вирішення екологічних проб-лем. Саме в об'єктивній та незалежній екологічній екс-пертизі більшість людей вбачають ефективний механізм суспільства і держави, здатність гарантувати екологічну безпеку, оскільки в ній діалектичне сполучені гласність, демократизм, соціальна справедливість, реальне забезпе-чення екологічних прав та інтересів громадськості.
Екологічна експертиза вже вийшла за рамки окремих проектів. Нагромаджується позитивний досвід прове-дення екологічних експертиз на об'єктах, що є джерела-ми підвищеної небезпеки для людей та навколишнього природного середовища. Ведеться робота по запрова-дженню законодавчих основ здійснення екологічної екс-пертизи та розробці методик проведення експертизи стосовно конкретних об'єктів еколого-експертного до-слідження і оцінки. З прийняттям Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» еко-логічна експертиза одержала законодавчий статус і є обов'язковою умовою законотворчого процесу, інвес-тиційної, управлінської, господарської та іншої діяльно-сті, що впливає на стан навколишнього природного се-редовища. Гарантується реальність реалізації права І,...
громадян України на участь у проведенні громадської екологічної експертизи, забезпечується можливість гро-мадськості проводити екологічну експертизу, обнароду-вати її результати і передавати їх органам, уповноваже-ним приймати рішення.1
Сьогодні основними фррмами екологічної експерти-зи є: державна, громадська, і спеціалізовані.
В даний час в Україні послідовно створюються необ-хідні організаційні структури функціонування державної, громадської, спеціалізованих екологічних експертиз.
Відповідно до норм чинного законодавства процес дослідження повинен бути підпорядкований певним ви-могам щодо проведення екологічної експертизи.
До документації на об'єкти екологічної експертизи додаються обґрунтування щодо забезпечення екологіч-ної безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності з комплексною еколого-економічною оцінкою існуючого чи передбачуваного впливу на стан навколишнього природного середовища, оцінкою екологічного ризику і небезпеки для здоров'я людей та з альтернативними прогнозними варіантами зменшення цих впливів.
Особи, які передають документацію на об'єкти еко-логічної експертизи, в разі необхідності організують і фінансують проведення додаткових досліджень, пошу-кових і експертних робіт, забезпечують гласність і вра-ховують громадську думку щодо запланованої чи здійс-нюваної діяльності, гарантують достовірність поперед-ньої оцінки впливу на навколишнє природне середо-вище і здоров'я людей, що відображається в Заяві про екологічні наслідки діяльності.
Закон вимагає, щоб під час дослідження забезпечу-валася гласність екологічної експертизи. Вона полягає в тому, що замовники екологічної експертизи об'єктів, що в процесі реалізації (будівництва, експлуатації тощо) можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, зобов'язані оголосити через засоби масової інформації про прове-дення екологічної експертизи у спеціальній Заяві про екологічні наслідки діяльності.
Еколого-експертні органи чи формування після за-вершення екологічної експертизи повідомляють про її висновки через засоби* масової інформації.
В процесі екологічної експертизи може брати участь громадськість.
З метою врахування громадської думки суб'єкти екологічної експертизи проводять публічні слухання або відкриті засідання.
Участь громадськості в процесі екологічної експер-тизи може здійснюватись шляхом виступів у засобах масової* інформації, подання письмових зауважень, про-позицій і рекомендацій, включення представників гро-мадськості до складу експертних комісій, груп по прове-денню громадської екологічної експертизи.
Підготовка висновків екологічної експертизи і при-йняття рішень щодо подальшої реалізації (використан-ня, застосування, експлуатації тощо) об'єкта екологічної експертизи здійснюються з урахуванням громадської думки.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Інше на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок