Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> інша робота на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ / сторінка 17

Назва:
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
46,69 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

Висновки державної екологічної експертизи є обо-в'язковими для виконання. Приймаючи рішення щодо подальшої реалізації об'єктів екологічної експертизи, висновки державної екологічної експертизи враховую-ться нарівні з іншими видами державних експертиз.
Висновки громадської та іншої екологічної експер-тизи мають рекомендаційний характер.
Правові (державно-правові, соціально-правові, ор-ганізаційно-правові) аспекти екологічної експертології (умовно можна назвати еколого-правовою експертоло-гією) найбільш глибоко і всебічно можуть бути дослі-джені з позицій предмета, методів, джерел, системи, ме-ханізму та інших складових екологічного права, врахо-вуючи, що центральним його інститутом є правові норми, які регулюють відносини в сфері здійснення еко-логічної експертизи. Інститут екологічної експертизи має комплексне, міжгалузеве, міждисциплінарне, держа-вно-правове і соціальне призначення.1
2.2. Державна екологічна експертиза
Ведучою формою в системі оцінки екологічного впливу різних об'єктів є державна екологічна експерти-за. Це зумовлено юридичною природою цієї форми екс-пертизи як обов'язкової стадії будь-якого процесу -законотворчого, інвестиційного, управлінського, гос-подарського та іншої діяльності, що може негативно
впливати на стан навколишнього середовища та здо-ров'я населення.
Державна екологічна експертиза організується і проводиться еколого-експертними підрозділами, спеці-алізованими установами, організаціями або спеціально створюваними комісіями Міністерства екології та при-родних ресурсів України, Міністерства охорони здо-ров'я України, їх органів на місцях із залученням інших органів державної виконавчої влади.
До проведення державної екологічної експертизи можуть у встановленому порядку залучатися фахівці інших установ, організацій і підприємств, а також екс-перти міжнародних організацій.
Здійснення державної екологічної експертизи є обо-в'язковим для видів діяльності та об'єктів, що станов-лять підвищену екологічну небезпеку. Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену еколо-гічну небезпеку, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства екології та природ-них ресурсів України, Міністерства охорони здоров'я України.
Проведення додаткових державних екологічних екс-пертиз здійснюється за ініціативою заінтересованих осіб на підставі договору про надання еколрго-експертних послуг або за рішеннями Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим, місцевих Рад на-родних депутатів чи їх виконавчих комітетів.
Згідно статті 14 Закону України «Про екологіч-ну експертизу» державній екологічній експертизі під-лягають:
1) державні інвестиційні програми, проекти схем роз-витку і розміщення продуктивних сил, розвитку окре-мих галузей народного господарства;
2) проекти генеральних планів населених пунктів, схем районного планування, схем генеральних планів промис-лових вузлів, схем розміщення підприємств у промислових вузлах і районах, схем упорядкування промислової забу-дови, інша передпланова і передпроектна документація;
3) інвестиційні проекти, техніко-економічні обґрун-тування і розрахунки, проекти і робочі проекти на бу-дівництво нових та розширення, реконструкцію, техні-чне переозброєння діючих підприємств; документація по перепрофілюванню, консервації та ліквідації діючих підприємств, окремих цехів, виробництв та інших про-мислових і господарських об'єктів, які можуть нега-
тивно впливати на стан навколишнього природного середовища, в тому числі військового та оборонного призначення;
4) проекти законодавчих та інших нормативно-пра-вових актів, що регулюють відносини в галузі забезпе-чення екологічної (в тому числі радіаційної) безпеки, охорони навколишнього природного середовища і ви-користання природних ресурсів, діяльності, що може негативно впливати на стан навколишнього природно-го середовища та здоров'я людей;
5) документація по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів і речовин (у тому числі тих, що закуповуються за кордоном), які можуть створити поте-нційну загрозу навколишньому природному середовищу та здоров'ю людей.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Інше на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок