Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> Скачати інша робота: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ / сторінка 18

Назва:
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
46,69 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

Відповідно до рішень Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим, місцевих Рад на-родних депутатів чи їх виконавчих комітетів державній екологічній експертизі можуть підлягати екологічні си-туації, що склалися в окремих населених пунктах і регі-онах, а також діючі об'єкти та комплекси, в тому числі військового та оборонного призначення, що мають зна-чний негативний вплив на стан навколишнього природ-ного середовища та здоров'я людей.
Законодавець визначає спеціальні вимоги до доку-ментації на об'єкти державної екологічної експертизи.
В документації на об'єкти державної екологічної експертизи повинні передбачатися:
1) комплексна еколого-економічна оцінка впливу запланованої чи здійснюваної діяльності на стан навко-лишнього природного середовища, використання і відт-ворення природних ресурсів, здоров'я населення, офор-млена у вигляді окремого тому (книги, розділу) доку-ментації і Заяви про екологічні наслідки діяльності;
2) обґрунтування впровадження сучасних, доскона-лих нематеріало- і не енергоємних, мало- і безвідходних технологічних процесів;
3) забезпечення комплексної переробки, утилізації і ефективного використання відходів виробництва;
4) заходи щодо економії водних ресурсів, забезпе-чення ефективної, очистки всіх видів стічних вод, а та-кож їх використання для технічних потреб без скидання цих вод у природні водотоки і водойми;
5) дієвість і досконалість передбачуваних заходів Щодо охорони атмосферного повітря від забруднення;
6) забезпечення збереження, охорони і відтворення об'єктів рослинного і тваринного світу та природно-заповідного фонду;
7) забезпечення захисту населення і навколишнього природного середовища від шкідливого впливу антро-погенних фізичних, хімічних та біологічних чинників.
Документація, що подається на об'єкти державної екологічної експертизи, повинна бути у встановленому порядку погоджена з заінтересованими органами та міс-тити оцінку можливих соціальних наслідків.
Замовники державної екологічної експертизи зо-бов'язані підготувати Заяву про екологічні наслідки дія-льності та матеріали, на яких вона ґрунтується.
Державна екологічна експертиза повинна забезпечи-ти повноту і правильність оцінки впливу господарської діяльності на навколишнє середовище, достатність про-понованих заходів, по раціональному використанню природних ресурсів, збереження якості навколишнього середовища, гарантувати населенню право на навколи-шнє середовище, сприятливе і безпечне для їх здоров'я і умов проживання, забезпечити збереження екологічної рівноваги, генофонд і різноманітність живої природи в Інтересах (оздоровчих, рекреаційних, естетичних, вихо-вних тощо) людини. При проведенні державної, еколо-гічної експертизи бажано враховувати, що право людини на сприятливе (безпечне) природне середовище нале-жить до категорії абсолютних прав. Всі правомочності в цій сфері належать виключно людині, а тому обов'язком всіх інших осіб є утримання від його порушення. Саме з цих позицій державна екологічна експертиза здатна зменшити або зовсім виключити можливість будь-яко-го впливу на навколишнє середовище експертованого об'єкта.
Державна екологічна експертиза повинна виходити з того, що на її дослідження, аналіз і експертну оцінку пе-редаються екологічно небезпечні об'єкти, тобто здатні негативно впливати на якість навколишнього середо-вища, здоров'я і життя людей, режим використання природних ресурсів. Інакше кажучи, державній екологі-чній експертизі слід піддавати такі види наміченої дія-льності, що ґрунтується на ризику екологічної небезпе-ки, а отже, спроможна в будь-який час з великим ступе-нем вірогідності призвести до складних екологічних наслідків, пов'язаних з пошкодженням чи спотворенням екосистеми, природних ландшафтів і комплексів, виве-
денням з обігу природних ресурсів чи настанням склад-них патологічних або генетичних афектів.
Тому перш за все, на державну екологічну експерти-зу мають передаватися прогнозні та передпроектні ма-теріали, зокрема генеральні схеми розвитку і розміщен-ня продуктивних сил держави і галузей народного гос-подарства, а також проекти концепцій, комплексних програм, планів соціально-економічного розвитку, те-риторіальних комплексних схем охорони природи, ін-ших передпланових та передпроектних матеріалів, про-екти схем і проектів районного планування, генераль-них планів населених пунктів та курортів, іншої проектно-планувальної документації.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Інше на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок