Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> інша робота українською: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ / сторінка 19

Назва:
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
46,69 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

Безперечно, що обов'язково експертному аналізу і оцінці повинні підлягати матеріали, пов'язані з розмі-щенням особливо екологічно небезпечних видів госпо-дарської та іншої діяльності. Еколого-експертним орга-нам, що проводять державну екологічну експертизу, слід пам'ятати, що до екологічно небезпечних видів гос-подарськоїдіяльності віднесеноІ об'єкти атомної проми-словості і енергетики, біохімічного, біотехнічного і фармацевтичного виробництва, нафтохімії, нафтопере-робки, хімічної промисловості, металургії, мікроелект-ронної промисловості та об'єкти, пов'язані з обробкою, транспортуванням, зберіганням і захороненням небез-печних промислових відходів, виробництвом і застосу-ванням мінеральних добрив, пестицидів, вибухових ре-човин і ракетного палива тощо.
До таких об'єктів можна віднести види діяльності по виробництву електроенергії на основі органічного палива, виробництву азбесту, скла, цементу, целюлози, зберіганню і транспортуванню паливних, токсичних, вибухонебезпечних речовин, включаючи матеріали, що створюють отруйні продукти горіння і порохові вибу-хи, а також дослідної діяльності, в процесі якої вико-ристовуються у великих кількостях токсичні речовини, природні і штучні синтезовані організми, бактерії та віруси.
Державній екологічній експертизі підлягають техні-ко-економічні обґрунтування і розрахунки, проекти на будівництво і реконструкцію (розширення, технічне пе-реозброєння) підприємств та інших об'єктів, що можуть негативно впливати на стан навколишнього середови-Ща, режим використання природних ресурсів, здоров'я та життя людей, а також матеріали на створення нової
техніки, технології, матеріалів, речовин і продукції, у тому числі і тих, що закуповуються за кордоном.
Державна екологічна експертиза може проводитися безпосередньо спеціалістами експертних органів Мініс-терства охорони навколишнього природного середови-ща або за допомогою експертних комісій, до складу яких входять вчені, спеціалісти і представники громад-ськості. Наприклад, державна екологічна експертиза в системі Міністерства екології та природних ресурсів України здійснюється спеціалістами Головного управ-ління державної екологічної експертизи. З цією метою в зазначеному управлінні створено декілька відділів, зо-крема відділ експертизи схем розміщення продуктивних сил, відділ комплексної екологічної експертизи та сек-тор експертизи розробок нової техніки, технології і ре-човин.
Державна екологічна експертиза проводиться також, обласними, Київським та Севастопольським міськими природоохоронними органами, в складі яких утворено відповідні відділи чи інші підрозділи. На них, зокрема, покладається проведення державної екологічної експер-тизи проектів комплексних планів економічного і соці-ального розвитку областей, міст, районів, проектів і схем районного планування приміських зон, генеральних пла-нів і проектів детального планування і забудови міст та інших населених пунктів, територіальних комплексних схем охорони природи областей, міст і районів, техніко-економічних обґрунтувань (розрахунків) і проектів на будівництво (реконструкцію, розширення) підприємств. Слід однак зазначити, що є деякі особливості з точки зо-ру суб'єктного та об'єктного складу державної екологіч-ної експертизи, що проводяться в інших державах.
Державна екологічна експертиза повинна бути на-правлена на встановлення повноти можливих чинників впливу і рівня їх екологічної небезпеки, масштаби віро-гідного, впливу господарської чи іншої діяльності на стан навколишнього середовища, здоров'я та життя лю-дей, достатності передбачуваних заходів по забезпечен-ню вимог екологічного законодавства, а також попере-дження наступу аварійних ситуацій та ліквідації негати-вних екологічних, економічних та соціальних наслідків, наявності відповідної інформації і прогнозу зміни еко-логічного стану під впливом реалізації і розвитку гос-подарської та іншої діяльності, що підлягає еколого-експертному аналізу та оцінці.
Основну увагу державна екологічна експертиза по-винна зосередити на оцінці рівня екологічної небезпеки експортованих об'єктів та її результатів, зокрема коли йдеться, про розміщення народногосподарських підпри-ємств та об'єднань, важливо виявити вірогідність небез-печного екологічного впливу їх продукції, відходів виробництва, а також оперативного та інших методів контролю заходів, що передбачають забезпечення еколо-гічної безпеки цього виду діяльності і нормативної якості навколишнього середовища, її окремих компонентів.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Інше на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок