Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> інша робота: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ / сторінка 2

Назва:
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
46,69 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

Порядок користування землею
Користування землею може бути постійним (земле-користування без заздалегідь зазначеного строку) або тимчасовим (короткостроковим - до 3 років і довго-строковим - від 3 до 25 років).
Оренда землі
Земля надається в оренду короткострокове - до 3 ро-ків і довгостроково - до 50 років.
1.3. Права та обов'язки власників земель та зем-лекористувачів, захист та гарантія їх прав
Права власників земельних ділянок та землекористу-вачів:
• самостійно господарювати на землі;
• укладати договір застави з установами, які надають кредит;
• власності на вироблену с/г продукцію і доходи від її реалізації;
• використовувати у встановленому порядку для по-треб господарства наявні на земельній ділянці загаль-нопоширені корисні копалини, торф, лісові угіддя, водні об'єкти тощо;
• зводити житлові та нежитлові будови за погоджен-ням з органами місцевого самоврядування;
• власності на посіви і посадки сільськогосподарсь-ких культур і насаджень.
Обов'язки власників земельних ділянок та землеко-ристувачів:
• забезпечувати використання землі відповідно до цільового призначення та умов надання;
• ефективно використовувати землю відповідно до проекту внутрігосподарського землеустрою, підвищува-ти її родючість, застосовувати природоохоронні техно-логії виробництва, не допускати погіршення екологічної обстановки на території в результаті своєї господарсь-кої діяльності;
• своєчасно вносити земельний податок або орендну плату за землю;
•не порушувати права власників інших земельних ділянок і землекористувачів, у т. ч. орендарів; зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошу-вальних і осушувальних систем;
• дотримуватися режиму санітарних зон і територій, що особливо охороняються.
Захист прав власників земельних ділянок та землеко-ристувачів
Права власників земельних ділянок і землекористу-вачів охороняються законом. Втручання в діяльність власників земельних ділянок і землекористувачів, пов'я-зану з використанням землі, з боку державних, госпо-дарських та інших органів забороняється, за винятком порушення ними земельного законодавства. Підприєм-ства, організації, інші власники землі та землекористу-вачі зобов'язані передбачати та здійснювати заходи по попередженню негативного впливу на сільськогоспо-дарчі, лісні та інші угіддя за межами переданих їм у вла-сність або у користування земельних ділянок.
Права власників земельних ділянок можуть бути об-межені:
1. Припинення права власності на земельну ділянку або права користування земельною ділянкою чи її час-тиною може мати місце лише у випадках:
• добровільної відмови від земельної ділянки;
• закінчення строку, на який було надано земельну ділянку;
• припинення діяльності підприємства, установи, ор-ганізації, селянського господарства;
• систематичного невнесення земельного податку в строки, встановлені законодавством України, а також орендної плати в строки, визначені договором оренди;
• нераціонального використання земельної ділянки; використання земельної ділянки способами, що призво-дять до зниження родючості ґрунтів, їх хімічного і ра-діоактивного забруднення, погіршення екологічної об-становки; :
• використання земель не за цільовим призначенням;
• вилучення земель для державних і громадських по-треб.
2. Припинення права колективної та приватної вла-сності на землю здійснюється у разі:
• добровільної відмови від земельної ділянки;
• відчуження (продажу) земельної ділянки органу мі-сцевого самоврядування;
• викупу земельної ділянки для державних або гро-мадських потреб.
Порушені права власників земельних ділянок і зем-лекористувачів підлягають поновленню.
3. Відшкодування збитків власникам землі та земле-користувачам (ст. ст. 88-92).
Збитки, заподіяні вилученням або тимчасовим за-йняттям земельних ділянок, а також обмеженням прав власників землі і землекористувачів, у т. ч. орендарів, погіршенням якості земель або приведенням їх у непри-датність за цільовим використанням у результаті нега-тивного впливу, підлягають відшкодуванню у повному обсязі власникам землі і землекористувачам.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Інше на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок