Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> Скачати безкоштовно: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ / сторінка 21

Назва:
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
46,69 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

Так, в одному випадку ставиться питання про необ-- хідність попереднього громадського обговорення чи референдуму з приводу визначення можливості реаліза-ції тієї чи іншої діяльності в конкретній екосистемі, яка може вплинути на стан навколишнього середовища та здоров'я людей. В іншому йдеться про доцільність ство-рення незалежних комісій чи груп з представників гро-мадськості і кваліфікованих спеціалістів в галузі еколо-гії. Частіше стали ставитись питання про необхідність проведення соціальної екологічної експертизи шляхом прилюдних слухань. Інколи мова йде тільки про неод-мінність залучення заінтересованих представників гро-мадськості і їх участь у проведенні державної чи міжна-родної екологічної експертизи тощо.
Що ж слід розуміти під громадською (соціальною) екологічною експертизою та які межі її застосування? Громадська екологічна експертиза залежить перш за все від суб'єктного складу, тобто її повинні проводити пред-ставники громадськості чи їх об'єднання. Необхідно та-кож, щоб чітко був визначений об'єкт вивчення і еколо-го-експертної оцінки відповідної форми і методи дослі-дження та предмет пізнання.1
Громадська екологічна експертиза може здійснюва-тися в будь-якій сфері діяльності, що потребує екологіч-ного обґрунтування, за ініціативою громадських органі-зацій чи Інших громадських формувань.
Громадська екологічна експертиза може здійснюва-тися одночасно з державною екологічною експертизою шляхом створення на добровільних засадах тимчасових або постійних еколого-експертних колективів громадсь-ких організацій чи інших громадських формувань.
Експертом може виступити будь-яка особа, заінтере-сована в позитивному чи негативному вирішенні пи-тання, пов'язаного з екологічним обґрунтуванням гос-подарського рішення. Висновки та оцінки кожного з незалежних експертів можуть узагальнюватись спеці-альними комісіями, радами; колегіями з представників
громадськості чи органом (замовником, організацією-проектувальником тощо), відповідальним за якість роз-роблюваної документації чи з ініціативи якого (Ради народних депутатів) призначалась така експертиза.
У випадках, коли створюються спеціальні організа-ційні структури з визначеною метою, завданням, об'єк-тами еколого-експертного дослідження, формами та ме-тодами діяльності громадських формувань, з встановле-ною відповідальністю за наслідки екологічної експерти-зи, йдеться мова про юридичне формалізовану і органі-заційно спрямовану форму громадської, експертизи. Зазначена форма громадської екологічної експертизи може проводитись як організаційно відособлено від ін-ших форм, наприклад державної, так і в складі остан-ньої. Для цього можуть створюватися відповідні гро-мадські комісії чи окремі групи, які працюватимуть за єдиною або різними програмами і методикою експерти-зи. Зрозуміло, що найвища ефективність очікується від цілеспрямованої діяльності спеціально створюваних еколого-експертних комісій або груп представників гро-мадськості чи їх об'єднань для об'єктивного вивчення, аналізу і оцінки об'єктів, реалізація яких може негатив-но вплинути на екологічну обстановку та безпеку насе-лення, і обґрунтування висновків, що мають юридичне значення для прийняття рішень чи врахування їх на на-ступних стадіях реалізації об'єкта експертизи. В цьому контексті громадськими слід вважати екологічні експер-тизи, що проводяться тільки громадськими формуван-нями, створеними на засадах добровільного і вільного волевиявлення громадян, об'єднаних спільністю еколо-гічних інтересів без переслідування в своїй діяльності комерційної мети чи сприяння одержанню доходу ін-шими організаціями і на які поширюються положення законодавства про громадські об'єднання.1
Важливо передбачити порядок застосування тієї чи іншої експертизи при підготовці законопроектів, в інве-стиційній діяльності, при визначенні характеру, причин і осіб, діяльність яких призвела до заподіяння шкоди навколишньому середовищу, природним ресурсам та здоров'ю людей тощо. Бажано також передбачити в за-конодавчому порядку, що громадські екологічні експер-тизи проводяться, як правило, на громадських засадах.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Інше на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок