Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> Скачати інша робота безкоштовно: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ / сторінка 22

Назва:
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
46,69 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Однак, це не повинно позбавляти можливості громадсь-
кі еколого-експертні формування здійснювати при не-обхідності залучення висококваліфікованих спеціалістів як громадських експертів екологічної експертизи і на госпрозрахунковій основі.
Оскільки процедура проведення громадської екологі-чної експертизи має відповідний послідовний порядок, то гарантією його неодмінного додержання повинна стати відповідна норма чи сукупність норм законодавчого акту про екологічну експертизу. Крім того, бажано також пе-редбачити, що порушення порядку проведення громад-ської екологічної експертизи та меж її застосування слід розглядати як підставу для застосування заходів дестиму-лювання відповідних експертних органів чи окремих екс-пертів-екологів та притягнення винних до адміністратив-ної чи кримінальної відповідальності. Практика здійс-нення громадської екологічної експертизи, враховуючи відсутність чіткого правового регулювання в цій галузі, виробила і різноманітні її організаційні форми. Передусім слід вказати на неформальні організаційні структури, тобто спеціально створювані громадські еколого-екс-пертні об'єднання (групи, ради громадських експертів-екологів, ініціативні екологічні експертні комісії, експертні асоціації тощо). Крім того, громадські екологічні експер-тизи проводяться традиційно формальними екологічни-ми організаціями (товариствами в сфері екології та ама-торськими природоохоронними організаціями).
Можуть створюватися як постійно функціонуючі, так і тимчасові еколого-експертні структури. Наприклад, згід-но зі Статутом Української екологічної асоціації «Зеле-ний світ» її з'їзд створює спеціальну колегію експертів, члени якої призначаються радою асоціації. Колегія екс-пертів є постійно діючим органом, який здійснює науково-методичне забезпечення асоціації, створює для проведен-ня незалежних наукових досліджень і екологічних експер-тиз на громадських і госпрозрахункових засадах центри, кооперативи, тимчасові творчі колективи, організує їх роботу. Колегія здійснює наукову і експертну допомогу (послуги), організує проведення екологічних експертиз.
2.4. Спеціальні екологічні експертизи
Інші екологічні експертизи можуть здійснюватися за ініціативою заінтересованих юридичних і фізичних осіб на договірній основі із спеціалізованими еколого-екс-пертними органами і формуваннями.
175
Примірний договір про надання еколого-експертних послуг затверджується Міністерством екології та при-родних ресурсів України.
Практика проведення екологічної експертизи в різ-них регіонах країни свідчить про те, що створювані, особливо на державному рівні, еколого-експертні струк-тури поки що не в змозі подолати стереотип норматив-ного підходу еколого-експертної діяльності. Перш за все тому, що в переважній більшості такі державні еколого-експертні структури побудовані на принципах відправ-лення управлінської служби. Зрозуміло, що в цих умо-вах їм бракує дійсного наукового підходу при прове-денні екологічної експертизи.
Загострення екологічної ситуації в різних регіонах набирає катастрофічного характеру. Тому надзвичайно важливо запроваджувати нові механізми попередження наступу таких ситуацій. Таким чином, життя вимагає нових підходів в організації, науково-методичному за-безпеченні проведення екологічної експертизи, особли-во в нашій державі з ускладненою екологічною обста-новкою.
За цих умов логічно, що в країні почали створюва-тись нові форми екологічної експертизи, які направлені на забезпечення потреб сучасної практики. Слід зазна-чити, що така тенденція набирає силу як на рівні держа-вних еколого-експертних органів, так і в структурах недержавних, неурядових формувань. Багато з них про-водяться різноманітними організаційно-правовими струк-турами при громадських, громадсько-екологічних об'-єднаннях та формуваннях, які здійснюють свою роботу на високому науково-технічному та методичному рівні. Можна констатувати, що запроваджується в практику важливий принцип екологічної експертизи - поєднан-ня міждисциплінарних знань, екологічних, соціальних, природничих та технічних наук.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Інше на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок