Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> Безкоштовно інша робота скачати: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ / сторінка 23

Назва:
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
46,69 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

Тому до спеціалізованих екологічних експертиз мо-жна віднести такі її форми, які здійснюються спеціалізо-ваними організаційними структурами, що реалізують поліфункціональну діяльність з правом проведення еко-логічної експертизи. Для таких організаційних утворень проведення екологічної експертизи передбачається їх статутами поряд з консультативними, пошуковими, на-уково-технічними та іншими функціями.
Передусім слід дати характеристику тим екологіч-ним експертизам, що проводяться спеціально створюва-
ними спеціалізованими формуваннями при державних органах. Зокрема, при колишньому Держкримприроди СРСР у 1988 р. було створено Міжнародний центр оцін-ки впливу на навколишнє середовище (МЦ ОВНС). Він створений для оцінки впливу різних об'єктів на навко-лишнє середовище, зокрема визначення екологічної без-пеки народногосподарських об'єктів, які намічаються для розміщення за участю зарубіжних фірм, проведення екологічних експертиз зі залученням висококваліфіко-ваних зарубіжних експертів в цій галузі, спеціалізованих організацій, розробки нових засобів вимірювання стану навколишнього середовища, наукових розробок нових методів попередження забруднення природного середо-вища, методичних матеріалів визначення антропогенно-го впливу на якість оточуючого середовища. Значну увагу центр зосереджує на запровадженні контролюю-чих приладів, проведенні екологічної експертизи різних проектних матеріалів, конкретних екологічних ситуацій. Екологічна експертиза, що проводиться міжнародним центром, ґрунтується на детальному і комплексному до-слідженні стану навколишнього середовища та впливу на нього різних антропогенних чинників.
Своєрідною формою спеціалізованих екологічних екс-пертиз є діяльність центрів еколого-економічного аналізу.
Діяльність центру передбачає проведення еколого-економічного аналізу, оцінки і ліцензування нової тех-ніки, технології, матеріалів, речовин, що плануються до ввезення з-за кордону, екологічної експертизи нормати-вно-технічної, технологічної, комерційної та іншої до-кументації на продукцію, яка планується на імпорт, формування автоматизованого банку еколого-експерт-них даних, науково-технічного та інформаційного за-безпечення діяльності служб державної екологічної екс-пертизи системи Держкомекології на основі автомати-зованих еколого-експертних систем.
Поряд з цим центр має проводити консультування і методичну діяльність, організовувати підвищення ква-ліфікації і перепідготовку спеціалістів у галузі управлін-ня природокористуванням, еколого-економічний аналіз і прогнозування, науково-дослідні, інформаційно-аналі-тичні, запроваджувальні роботи по еколого-економіч-ній оптимізації прогнозування, планування, проекту-вання природоохоронної діяльності.
Крім того, передбачено, що центр може здійснювати комерційну діяльність, різні форми консультування, ін-
формаційного забезпечення й інші види діяльності в сфері природокористування і охорони навколишнього середовища.
Однак спеціалізовані екологічні експертизи прово-дяться не тільки структурами, що створюються при державних органах в галузі екології. За останні роки особливого поширення набирає практика проведення спеціалізованих екологічних експертиз структурами, що утворюються громадськими організаціями та об'єднан-нями в сфері науки і техніки, милосердя, сприяння сім'ї та дитинству тощо.
Для проведення екологічної експертизи, та реалізації інших функцій, передбачених статутами, створюються спеціалізовані Центри науково-технічних послуг.
Центр «Київексперт» проводить систематизацію на-укового та інженерно-технічного персоналу вчених і спеціалістів Київського регіону з метою активного ви-користання їх як експертів, залучення до розробки най-важливіших програм і проектів розвитку народно-гос-подарського комплексу регіону, створення і комерційне використання для вказаних цілей відповідного автома-тизованого банку даних, сприяє ефективному викорис-танню резервів наукового й інженерно-технічного по-тенціалу вчених, спеціалістів промисловості, сільського господарства шляхом організації тимчасових творчих колективів для вирішення конкретних науково-техніч-них проблем.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Інше на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок