Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> Скачати інша робота на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ / сторінка 24

Назва:
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
46,69 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

Екологічна експертиза, що проводиться центрами", має чіткий міжгалузевий, комплексний характер, оскіль^ ки вона здійснюється в органічному поєднанні з еколо-го-економічними, технологічними, або науково-техніч-ними експертизами чи реалізацією інформаційних тц інших функцій, що покладаються на спеціалізовані ор-ганізаційні структури.1
2.5. Державне регулювання та управління ;. в галузі екологічної експертизи
Державне регулювання а галузі екологічної експер* тизи здійснюють Верховна Рада України, Кабінет Міні*1 стрів України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Уряд Автономної Республіки Крим, органи дер--
жавного управління, місцеві Ради народних депутатів та інші організації.
До відання Верховної Ради України в галузі екологі-чної експертизи належить:
1) законодавче регулювання відносин у галузі еколо-гічної експертизи;
2) визначення основних принципів і порядку здійс-нення державної, громадської та інших екологічних екс-пертиз;
3) вирішення інших питань у галузі екологічної екс-пертизи.
До відання Верховної Ради Автономної Республіки Криму у порядку, встановленому Законом України «Про екологічну експертизу» та іншими актами законодавст-ва, належить:
1) координація діяльності суб'єктів екологічної екс-пертизи;
2) здійснення контролю за дотриманням законодав-ства про екологічну експертизу;
3) вирішення інших питань у галузі екологічної екс-пертизи у межах своєї компетенції.
Державне управління в галузі екологічної експертизи здійснюють Кабінет Міністрів України, Уряд Автоном-ної Республіки Крим, місцеві органи влади і самовряду-вання, Міністерство екології та природних ресурсів Ук-раїни як спеціально уповноважений орган у цій галузі і його органи на місцях, а також органи та установи Мі-ністерства охорони здоров'я України та інші органи державної виконавчої влади відповідно до законодавст-ва України.
Кабінет Міністрів України в галузі екологічної екс-пертизи:
1) призначає проведення державної екологічної екс-пертизи щодо екологічних ситуацій та діючих об'єктів і комплексів, негативний вплив яких на стан навколиш-нього природного середовища поширюється або може поширюватися за межі однієї області чи за межі Авто-номної Республіки Крим;
2) призначає проведення додаткової державної еко-логічної експертизи (визначених ст. 21, п. 1) об'єктів екологічної експертизи;
3) визначає порядок передачі документації на держа-вну екологічну експертизу;
4) затверджує перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку;
5) здійснює й інші Функції в галузі екологічної екс-пертизи в межах своєї компетенції.
Уряд Автономної Республіки Крим у порядку вста-новленому цим Законом та іншими законодавчими ак-тами:
1) приймає рішення про проведення державної еко-логічної експертизи щодо екологічних ситуацій та дію-чих об'єктів і комплексів, негативний вплив яких на стан навколишнього природного середовища поширює-ться за межі одного району;
2) призначає проведення додаткової державної еко-логічної експертизи зазначених у п. 1 цієї статті об'єктів екологічної експертизи;
3) вирішує інші питання у галузі екологічної експер-тизи в межах своєї компетенції.
Місцеві Ради народних депутатів у межах відповід-ної території в порядку, встановленому Законом Украї-ни «Про екологічну експертизу» та іншими законодав-чими актами:
1) приймають рішення і організують у разі необхід-ності проведення екологічної експертизи;
2) визначають граничні розміри відрахувань на про-ведення екологічних експертиз з відповідних позабю-джетних фондів охорони навколишнього природного середовища;
3) координують діяльність суб'єктів екологічної екс-пертизи;
4) сприяють інформуванню населення про результа-ти екологічних експертиз;
5) здійснюють контроль за дотриманням вимог за-конодавства про екологічну експертизу;
6) вирішують інші питання у галузі екологічної, екс-пертизи в межах своєї компетенції.
Окремі повноваження щодо регулювання відносин у галузі екологічної експертизи місцеві Ради народних депутатів можуть делегувати своїм виконавчим комі-тетам.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Інше на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок