Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> Безкоштовно інша робота на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ / сторінка 25

Назва:
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
46,69 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

До відання Міністерства екології та природних ре-сурсів України\ його органів на місцях належить:
1) здійснення державної екологічної експертизи, в тому числі додаткової;
2) затвердження у встановленому порядку нормати-вно-технічних та інструктивно-методичних документів у галузі екологічної експертизи;
3) формування системи і структури експертних під-розділів у складі Міністерства та його органів на місцях;
4) створення у встановленому порядку спеціалізова-них установ і організацій, необхідних для науково-тех-нічного забезпечення державної екологічної експертизи;
5) залучення спеціалістів і науковців до проведення державної екологічної експертизи;
6) здійснення заходів щодо забезпечення еколого-експертних підрозділів, установ і організацій висококва-ліфікованими фахівцями, вдосконалення експертної ді-яльності, форм і методів еколого-експертного аналізу та оцінки об'єктів екологічної експертизи;
7) координація еколого-експертної діяльності, здійс-нення методичного керівництва з питань проведення екологічної експертизи незалежно від її форм;
8) узагальнення практики проведення екологічної експертизи, застосування новітніх форм і методів еколо-го-експертного аналізу та оцінки;
9) здійснення інших функцій у галузі екологічної експертизи відповідно до законодавства України.
Компетенція статутних органів об'єднань громадян та інших громадських формувань у галузі екологічної експертизи визначається їх статутними документами відповідно до законодавства України.
Експертні та консультативні ради екологічної екс-пертизи можуть утворюватися на добровільних заса-дах при державних еколого-експертних органах, об'єд-наннях громадян та інших формуваннях з працівників науково-дослідних установ, вузів, висококваліфікова-них спеціалістів-практиків народного господарства, представників громадськості та засобів масової інфор-мації.
Типове положення про експертні та консультативні ради екологічної експертизи затверджується Міністер-ством екології та природних ресурсів України.
2.6. Статус експерта екологічної експертизи
Експертом екологічної експертизи може бути спеціа-ліст, який має вищу освіту, відповідну спеціальність, кваліфікацію і професійні знання, володіє навичками аналізу експертної інформації і методикою еколого-екс-пертної оцінки, а також має практичний досвід у відпо-відній галузі не менше трьох років.
У ст. 28 Закону України «Про екологічну експертизу» визначено права експерта, державної екологічної екс-пертизи.
Експерт державної екологічної експертизи має право:
1) одержувати на його вимогу відомості та матеріа-ли, необхідні для проведення екологічної експертизи;
2) ставити питання про відхилення поданих на еко-логічну експертизу матеріалів, які не відповідають ви-могам природоохоронного законодавства, екологічним стандартам і нормативам та врахування яких потребує додаткових досліджень, пошукових робіт чи виділення додаткових капіталовкладень;
3) вносити пропозиції про залучення до проведення екологічної експертизи висококваліфікованих спеціаліс-тів, науковців, створення належної матеріально-техніч-ної та інформаційної бази;
4) на викладення особистої думки щодо висновків проведеної екологічної експертизи.
Ст. 29 Закону України «Про екологічну експертизу» вказує на перелік обов'язків експерта екологічної екс-пертизи.
Експерт екологічної експертизи зобов 'язаний:
1) дотримувати встановлених строків та порядку здійснення екологічної експертизи, норм і вимог законо-давства про охорону навколишнього природного середо-вища, раціональне використання і відтворення природ-них ресурсів, забезпечення екологічної безпеки;
2) забезпечувати всебічне, комплексне, об'єктивне, якісне і ефективне проведення екологічної експертизи;
3) своєчасно готувати обґрунтовані та об'єктивні ви-сновки;
4) обґрунтовувати пропозиції про повернення доку-ментації на об'єкти екологічної експертизи на доопра-цювання;
5) вносити відповідні пропозиції щодо вдосконален-ня форм і методів проведення екологічної експертизи;
6) заявляти самовідвід за наявності особистої заінте-ресованості щодо конкретного об'єкта екологічної екс-пертизи.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Інше на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок