Головна Головна -> Інше українською -> Екологія -> Українською інша робота: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ / сторінка 26

Назва:
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
46,69 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

Крім того законодавством визначаються конкретні гарантії незалежності експерта екологічної експертизи
Незалежність експерта екологічної експертизи забез-печується:
1) проведенням екологічної експертизи у встановле-ному законодавством порядку;
2) виконанням еколого-експертних функцій відпсжк. дно до вимог законодавства незалежно від розпоря-джень посадових осіб державних органів, об'єднань гро-мадян та інших формувань;
3) свободою вибору форм і методів еколого-експерт-ного аналізу і оцінки та викладення особистої думки з питань проведеного аналізу;
4) забороною втручатися будь-кому в проведення екологічної експертизи, за винятком порушення експер-том вимог законодавства;
5) захистом порушених прав експерта у встановле-ному законодавством порядку.
2.7. Права та обов'язки замовників екологічної експертизи
Замовники екологічної експертизи мають право:
1) порушувати відповідні клопотання та одержувати консультації;
2) надавати суб'єктам екологічної експертизи пись-мові чи усні пояснення, зауваження, пропозиції щодо об'єктів екологічної експертизи чи з окремих їх рішень та обґрунтувань;
3) знайомитися з висновками екологічної експертизи;
4) клопотати про проведення додаткової екологічної експертизи;
5) одержувати інформацію про хід проведення еко-логічної експертизи;
6) здійснювати й інші функції в галузі екологіч-ної експертизи в порядку, встановленому законодавст-вом.
Замовники екологічної експертизи зобов 'язаш:
1) подавати на екологічну експертизу необхідні ма-теріали на об'єкти екологічної експертизи і висновки щодо попередньої, оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище, здоров'я людей;
2) сприяти суб'єктам екологічної експертизи в об'єк-тивному і комплексному розгляді об'єктів екологічної експертизи та їх науково обґрунтованій оцінці;
3) надавати суб'єктам екологічної експертизи необ-хідні додаткові відомості, та матеріали;
4) своєчасно вносити до документації на об'єкти екологічної експертизи необхідні корективи і зміни, що не потребують конструктивних досліджень і розрахуй-
ків, оплачувати виконані еколого-експертні роботи згід-но з договорами;
5) виконувати вимоги висновків екологічної експер-тизи;
6) Вирішувати інші питання відповідно до законо-давства України.
2.8. Порядок проведення екологічної експертизи
Процедура проведення екологічної експертизи пе-редбачає вирішення еколого-експертними органами чи формуваннями завдань експертного дослідження і оцінку об'єктів екологічної експертизи, підготовку об-ґрунтованого об'єктивного еколого-експертного вис-новку.
Процедура проведення екологічної експертизи пере-дбачає:
1) перевірку наявності та повноти необхідних мате-ріалів і реквізитів на об'єкти екологічної експертизи та створення еколого-експертних комісій (груп) відповідно до вимог законодавства (підготовча стадія);
2) аналітичне опрацювання матеріалів екологічної експертизи, в разі необхідності натурні обстеження і проведення на їх основі порівняльного аналізу і частко-вих оцінок ступеня екологічної безпеки, достатності та ефективності екологічних обґрунтувань діяльності, об'-єктів екологічної експертизи (основна стадія);
3) узагальнення окремих експертних досліджень одержаної інформації та наслідків діяльності об'єктів експертизи, підготовку висновку екологічної експертизи та подання його заінтересованим органам і особам (за-ключна стадія).
Законодавством передбачаються конкретні умови і підстави проведення державної екологічної експертизи.
Державна екологічна експертиза проводиться у разі:
1) наявної або можливої потенційної небезпеки об'-єктів екологічної експертизи для навколишнього при-родного середовища і здоров'я людей;
2) прийняття відповідного рішення Кабінетом Міні-стрів України, Урядом Автономної Республіки Крим, місцевими Радами народних депутатів чи їх виконавчи-ми комітетами, судом та правоохоронними органами відповідно до законодавства;
3) обумовленості загальнодержавними екологічними інтересами.
Державна екологічна експертиза видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпе-ку, проводиться після оголошення замовником через засоби масової інформації Заяви про екологічні наслід-ки .

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Інше на тему: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок